Sisältöjulkaisija

null Avoimet pisteet

Avoimet pisteet

Tänä vuonna STEA toimittaa kaikille väliraportin ja tuloksellisuus- ja vaikutusselvityksen palauttaneille järjestöille raporttien palautteen yhteydessä myös numeraalisen arvion raportin sisällöstä.

STEAlla on lakisääteinen tehtävä valvoa myöntämiensä avustusten asianmukaista käyttöä sekä arvioida avustetun toiminnan tuloksia ja vaikutuksia.

Tulosten ja vaikutusten seurantaa on tehty STEAssa, ja sitä ennen RAY:llä, jo usean vuoden ajan erilaisten raporttien, tarkastusten ja selvitysten pohjalta. 

Olemme vastaanottaneet hankkeiden ja toimintojen tuloksellisuus- ja vaikutusselvityksiä ja väli- ja loppuraportteja parittomina vuosina toista tuhatta ja parillisina vuosinakin muutamia satoja. Näin joka toinen vuosi on aikaamme riittänyt enemmän saamamme tiedon analysointiin ja toiminnan kehittämiseen yhdessä järjestöjen kanssa.

Lukeeko niitä edes kukaan?

Emme kerää näitä tuhansia raportteja vain silkasta keräämisen ilosta, tai siksi että haluamme hankaloittaa järjestöjen elämää.

Jokainen STEAlle saapunut raportti on luettu. Sana sanalta. Raporttien sisältämät luvut ja erityisesti laadulliset kuvaukset aikaansaaduista tuloksista on käyty läpi, lajiteltu ja luokiteltu. Tietoa on pureskeltu yhdessä ja erikseen.

Kaiken lähtökohtana on tiedon hyödyntäminen STEAn avustusehdotuksen valmistelussa ja järjestötoiminnan kehittämisen tukena.

Matkalla nollasta sataan

Kerättyä tietoa on verrattu myös keskenään. Jotta kohtelisimme järjestöjä varmasti tasapuolisesti, kehitimme vertailun pohjaksi oman arviointi- ja pisteytysmallimme, ensin omaksi työkaluksemme. Tänä keväänä kunkin raportin saamat pisteet toimitetaan ensimmäistä kertaa myös raportoineen järjestön käyttöön.

Mallin pohjana on kansainvälisesti käytössä oleva organisaation toimintojen, prosessien ja laadun arvioinnin viitekehys EFQM sekä julkisen sektorin organisaatioiden laadunarviointimalli CAF.

Mallia on pilotoitu ja kehitetty huomioiden erityisesti STEA-avustusta saavien sote-järjestöjen erityistarpeet ja ominaispiirteet.

STEAn pisteytyksessä arvioidaan raportin sisältöä, hankkeen tai toiminnan seurantakäytäntöjä järjestössä, avustetun toiminnan sisältöä sekä aikaansaatuja tuloksia ja vaikutuksia. Jokaisesta raportin osiosta annetaan oma arvionsa, pisteillä nollasta viiteen.

Nolla kertoo, että arvioitavaa tietoa ei löydy raportista lainkaan. Arvo viisi taas ilmaisee hyvää seurannallista tai tuloksellista tasoa, myös suhteessa muihin vastaaviin toimijoihin.

Jokaisen raportin mahdollinen maksimipistemäärä on 100. Koska arvioimme lähes yksinomaan laadullisia asioita, omia pisteitä kannattaakin tarkastella järjestysasteikollisina - luku kertoo miten näemme hankkeenne tai toimintanne suhteessa toisiin vastaaviin.

Mutta ei palautteemme muutu nyt pelkiksi pisteiksi. Toivomme, että antamamme palautteen päähuomio kiinnittyy ohjeisiin, joita edelleen tarjoamme tulevan raportoinnin kehittämiseen, toiminnan ja sen seurannan suunnitteluun ja toteuttamiseen.

Tulokset esille syystä

Haluamme tehdä arvioinnistamme entistä läpinäkyvämpää. Tavoitteenamme on tarjota sosiaali- ja terveysalan järjestöille jatkuvasti enemmän mahdollisuuksia kehittää omaa toimintaansa - ja oppia onnistuneita toimintatapoja yhteistyössä toisten kanssa. Myös STEAn tavoitteena on edistää vaikuttavaa järjestötoimintaa!

Olemme iloksemme saaneet huomata, että raporttien saamat pistemäärät ovat joka vuosi nousseet. Avustuksilla järjestöissä tehdyn työn tulokset ja vaikutukset ovat nyt entistä paremmin myös todennettavissa.

Mitä selkeämmin voimme yhdessä osoittaa, että STEA-avustuksilla tehdään vaikuttavia tekoja koko yhteiskuntamme hyvinvoinnin tueksi, sitä helpompi on perustella järjestötoiminnan rahoituksen tarpeellisuutta myös tulevaisuudessa.

Samuli Koiso-Kanttila
Samuli Koiso-Kanttila Seurantavastaava