Sisältöjulkaisija

null STEA-avustusasetuksen osittaisuudistus etenee

STEA-avustusasetuksen osittaisuudistus etenee

13.12.2019

- tutustu asetusluonnokseen lausuntopalvelu.fi:ssä 

Arpajaislain 17 §:n nojalla Veikkaus Oy:n tuotoista 43 % käytetään terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen. Terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen tarkoitettu tuotto käytetään avustusten myöntämiseen oikeuskelpoisille yleishyödyllisille yhteisöille ja säätiöille. Avustuksia myönnettiin vuonna 2019 yhteensä noin 362 milj. euroa.

Terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen myönnettävissä avustuksissa sovelletaan valtionavustuslakia (688/2001). Valtionavustuslain 8 §:n nojalla voidaan valtioneuvoston asetuksella antaa tarkempia säännöksiä lain soveltamisalaan kuuluvan valtionavustuksen talousarvion mukaisesta myöntämisestä, maksamisesta ja käytöstä. Veikkaus Oy:n tuotosta myönnettävistä terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen myönnettävistä avustuksista on annettu valtioneuvoston asetus (1552/2016), joka on tullut voimaan 1.1.2017 alkaen. 

Nyt ehdotettu asetusluonnos on valmisteltu sosiaali- ja terveysministeriössä virkatyönä yhteistyössä Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen (STEA) kanssa. Voimassa olevaan asetukseen ehdotetaan muutosta yhteensä kuuteen pykälään. 

Keskeisimmät ehdotetut muutokset ovat: 
- hakumenettelyn prosessin yksinkertaistamiseen investointi- ja hankeavustuksissa - yhdellä hakumenettelyllä voisi avustusta hakea useammalle vuodelle
- tilintarkastajan raportin rajan nosto 200 000 euroon.  

Lisäksi asetukseen ehdotetaan tehtäväksi eräitä luonteeltaan teknisiä ja avustusprosessia selkeyttäviä muutoksia.

Avustuksen saajien näkökulmasta nyt ehdotetut muutokset nykytilanteeseen verrattuna ovat verrattain vähäisiä. Voidaan arvioida, että ehdotetun muutoksen myötä järjestöjen hallinnollinen taakka kevenee jonkin verran ja että avustusvaroja kohdentuu hieman aiempaa enemmän itse toimintaan.

Lausuntopyyntö on toimitettu noin 20 organisaatiolle. Lausuntopyyntöön voi tutustua sivulla www.lausuntopalvelu.fi