Sisältöjulkaisija

null Uusien STEA-avustusten hakuaika päättyi 31.5.

Uusien STEA-avustusten hakuaika päättyi 31.5.

5.6.2017
Uusien STEA-avustusten hakuaika päättyi 31.5. STEA vastaanotti 888 hakemusta. Avustusta haettiin yhteensä 135 856 816 euroa.
Hakijoita oli 665, joista 315 ei ole tällä hetkellä STEAn avustusten piirissä.


Avustuksia suunnataan STEAn avustuslinjausten mukaisille tavoitealueille:
• järjestöjen toimintaedellytysten ja perusrahoituksen turvaamiseen,
• terveyden ja toimintakyvyn edistämiseen,
• yhteisöllisyyden ja osallistumismahdollisuuksien edistämiseen,
• erityisryhmien asumisen tukemiseen,
• kriisiauttamiseen ja arjen turvallisuuden edistämiseen,
• työelämäosallisuuden vahvistamiseen.

STEA edellyttää avustetulta toiminnalta tavoitteellisuutta, joka perustuu todettuun tarpeeseen. Avustusharkinnassa huomioon otettavia seikkoja ovat mm. toiminnan kohderyhmän osallistaminen suunnitteluun, toiminnan vastaaminen yhteiskunnan ja yksilön muuttuviin tarpeisiin, läpinäkyvyys ja avustusvarojen taloudellinen käyttö. Lisäksi huomioidaan toiminnan erottuminen kuntien lakisääteisistä toiminnoista ja palveluista sekä hakijan yhteistyö kuntien, maakuntien ja muiden toimijoiden kanssa.

STEA-avustukset on jaoteltu toiminta-avustuksiin (yleisavustus ja kohdennettu toiminta-avustus), investointiavustuksiin ja hankeavustuksiin.

Yleisavustuksia (Ay) myönnetään järjestöjen vakiintuneesta, sääntöjen mukaisesta toiminnasta aiheutuviin menoihin. Avustusharkinnassa otetaan huomioon yleisavustuksen tarve, tarkoituksenmukaisuus, järjestön muu rahoitus sekä taloudenhoidon ja hallinnon järjestäminen.

Kohdennettuja toiminta-avustuksia (Ak) myönnetään järjestön toiminnan kokonaisuudesta erotetun toiminnon nettomenoihin.

Investointiavustuksia (B) myönnetään pääsääntöisesti erityisryhmien tukiasuntojen hankintoihin sekä esimerkiksi laajoihin verkkohankkeisiin tai järjestöjen yhteisiin ICT-hankkeisiin.

Hankeavustuksia (C) myönnetään uusien toimintojen kehittämiseen ja käynnistämiseen sekä muihin määräaikaista rahoitusta tarvitseviin hankkeisiin.

STEAn avustuslinjaukset ja muut avustuksen hakemiseen liittyvät ohjeet löydät STEAn verkkosivujen aineistopankista.

STEA julkaisee avustusehdotuksensa joulukuussa 2017.