Sisältöjulkaisija

null Verkkopalvelujen saavutettavuusvaatimukset koskevat myös osaa järjestöistä

Verkkopalvelujen saavutettavuusvaatimukset koskevat myös osaa järjestöistä

6.3.2019

Keväällä Suomen tasavallan presidentin vahvistettavaksi tuleva laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta laajentaa EU:n saavutettavuusdirektiivin mukaiset verkkopalvelujen saavutettavuusvelvoitteet koskemaan myös osaa STEA-avustusta saavista organisaatioista. Verkkopalvelun saavutettavuus tarkoittaa sitä, että mahdollisimman moni ihminen voisi käyttää verkkopalvelua mahdollisimman helposti. Saavutettavuuden määrittelyyn käytetään ns. WCAG-kriteeristöä.  

Lainsäädäntö ulottaa direktiivissä pääosin viranomaisille suunnatut velvoitteet koskemaan myös julkisoikeudellisia laitoksia. Tässä laissa julkisoikeudellisen laitoksen käsite vastaa hankintadirektiivin ja -lain määritelmää julkisoikeudellisesta laitoksesta. Käytännössä jos organisaatio on hankintalain mukainen hankintayksikkö, se kuuluu todennäköisesti myös saavutettavuusvaatimusten piiriin.

Järjestöt ja saavutettavuusvaatimukset

Arvio siitä, onko organisaatio lain määrittelemä julkisoikeudellinen laitos, tehdään näiden kriteerien pohjalta:

  1. Onko organisaatio itsenäinen oikeushenkilö. Oikeushenkilöt ovat organisaatioita, joille voidaan asettaa etuja ja velvoitteita.
  2. Jos kyseessä on oikeushenkilö, arvioidaan sen toiminnan luonnetta. Jos organisaatio on perustettu tyydyttämään yleisen edun mukaisia tarpeita eikä sillä ole teollista tai kaupallista luonnetta, se voi olla julkisoikeudellinen laitos.
  3. Lisäksi vähintään yhden seuraavista kriteereistä täytyy toteutua: a) toimintaa rahoittaa pääosin viranomainen; tai b) johto on näiden viranomaisten valvonnan alainen; tai c) viranomaiset nimittävät yli puolet niiden hallinto-, johto- tai valvontaelimen jäsenistä.

Moni STEA-avustusta saava järjestö katsotaan julkisoikeudelliseksi laitokseksi edellä mainittujen kriteerien perusteella.

Järjestöt ovat lain määritelmän mukaisia oikeushenkilöitä, ne on yleensä perustettu yleisen edun tyydyttämiseksi eikä niillä ole kaupallista luonnetta. Jos järjestö saa viranomaiselta, kuten ministeriöltä, valtionavustusta toimintansa rahoittamiseksi vähintään puolet koko rahoituksesta, se katsotaan julkisoikeudelliseksi laitokseksi. Siten saavutettavuusvaatimukset koskevat tällaista järjestöä.

Verkkopalveluihin myönnettävät avustukset

Jos organisaatio ei ole viranomainen eikä julkisoikeudellinen laitos, sen tuottama verkkosivusto tai mobiilisovellus voi kuulua saavutettavuusvaatimusten piiriin myös erityisavustuksen vuoksi.

Jos organisaatio saa viranomaiselta nimenomaan jonkin verkkopalvelun kehittämiseen tai tarjoamiseen kohdennettua toiminta-avustusta tai hankeavustusta ja tämä avustus kattaa yli puolet verkkopalvelun kustannuksista, saavutettavuusvaatimukset koskevat tätä palvelua.

Koska monet yleisavustusta saavat järjestöt katsotaan julkisoikeudellisiksi laitoksiksi, ne kuuluvat jo sen vuoksi saavutettavuusvaatimusten piiriin.

Lain vaatimukset eivät tule kerralla voimaan vaan niillä on siirtymäaikoja riippuen siitä, milloin verkkopalvelu tai -sisältö on julkaistu ja millainen toimija sen on julkaissut. Tässä pähkinänkuoressa tärkeimmät siirtymäajat:

  • 23.9.2018 ja sen jälkeen julkaistujen verkkosivustojen pitää olla saavutettavuusvaatimusten mukaisia 23.9.2019.
  • Ennen 23.9.2018 julkaistujen verkkosivustojen pitää olla saavutettavuusvaatimusten mukaisia 23.9.2020.
  • Mobiilisovellusten pitää olla saavutettavuusvaatimusten mukaisia 23.6.2021.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto neuvoo, ohjaa ja valvoo

AVI tarjoaa tietoa ja yleisiä neuvoja siitä, miten saavutettavuutta voi parantaa kokonaisuutena ja kaikissa verkkopalvelun suunnittelun, hankinnan ja toteutuksen vaiheissa. Lisäksi AVI ohjeistaa lain ja direktiivin saavutettavuusvaatimuksissa mm. tarjoamalla saavutettavuusselosteen mallin ja yleisiä ohjeita vaatimusten toteuttamisesta.

SOSTE järjestää keväällä saavutettavuuteen liittyviä koulutuksia. Ensimmäiset koulutukset aiheesta järjestettiin jo maaliskuussa: https://www.soste.fi

Lisätietoja saavutettavuudesta löydät aluehallintoviraston verkkosivuilta.

Lait ja asetukset

Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta (Hallituksen esitys HE 60/2018)

EU:n saavutettavuusdirektiivi suomeksi

WCAG-kriteeristön virallinen käännös