Sisältöjulkaisija

null Yhteisillä mittareilla uusia yhteistyön mahdollisuuksia järjestöille

Yhteisillä mittareilla uusia yhteistyön mahdollisuuksia järjestöille

STEA tapasi järjestöjä neljällä paikkakunnalla loppukeväästä. Tilaisuuksista saimme lisää tietoa uudistusten mahdollisuuksista ja haasteista. Tilaisuuksien yhteenvetoa pääsee nyt kommentoimaan jokainen.

Yhteiskehittämistilaisuudet ovat STEA:lle yksi tapa tehdä yhteistyötä – yhtä strategiamme arvoa ja tapaa toimia. Kevään tilaisuudet järjestettiin yhdessä Demos Helsingin kanssa Tampereella, Helsingissä, Rovaniemellä ja Kuopiossa. Jokaiseen tilaisuuteen saapui paikalle noin 50 eri järjestöjen edustajaa. Tilaisuuksien taustaa avasimme tarkemmin edellisessä blogissamme.

Tilaisuuksien tavoitteena oli keskustella avustettavasta toiminnasta kokonaisuudessaan ja kuulla osallistujien näkemyksiä seuraavista aiheista: mahdollisuudesta kehittää avustettavalle toiminnalle yhteisiä mittareita sekä nimetä kaikkea avustettavaa toimintaa koskevia tärkeitä teemoja. Kokosimme tilaisuuksien vilkkaista keskusteluista alle muutamia päähavaintoja.

Järjestöt näkivät avustettavan toiminnan yhteisten mittareiden olevan pääosin tervetullut lisä. Laadullisia ja määrällisiä mittareita tarvitaan, jotta järjestötoiminnalle asetettujen tavoitteiden toteutumista voidaan seurata. Osallistujien mukaan yhteisten mittareiden avulla järjestöjen työn merkitys ja tulokset tulisivat selkeämmin esiin. Yhteiset mittarit voisivat tuoda esille myös teemoja, joihin järjestökentällä ei nykyisellään vastata riittävästi. Tällöin voidaan tunnistaa järjestötoimijoille mahdollisia tekemisen paikkoja ja yhteistyömahdollisuuksia.

Yhteiset mittarit helpottaisivat järjestöjen työtä, kun arviointimenetelmiä ei tarvitsisi miettiä itse alusta alkaen. Konkreettisiksi esimerkeiksi ehdotettiin laadullisten ja määrällisten mittareiden sarjaa, “palettia”, josta kukin järjestö valitsisi oman toimintansa tavoitteiden toteutumisen mittaamiseen soveltuvat mittarit. Osallistujat nimesivät myös hyväksi havaittuja toimintamalleja hyödynnettäväksi, kuten Solmu-hankkeen Kykyviisari sekä Sokra-hankkeen Osallisuustesti.

Yhteisiin mittareihin liittyy haasteita ja kysymyksiä, joihin vastaaminen on edellytys mittareiden onnistumiselle. Osallistujat nimesivät yhteisille mittareille haasteeksi kentän moninaisuuden: niin toiminnan kohderyhmät, teemat joiden parissa työskennellään kuin itse järjestöt ovat hyvin moninainen joukko. Miten huolehditaan siitä, että mittarit mahdollistavat tämän moninaisuuden jatkossakin? Kuinka huolehditaan siitä, etteivät mittarit ohjaa liikaa järjestöjen toiminnan suuntaa? Miten varmistetaan, ettei mitata liian laajoja, suppeita vaan oikean tasoisia asioita? Muun muassa näiden kysymysten pohdintaa meidän on jatkettava, jos mittareiden kehittämistä jatketaan.

Yhteiset teemat

Avustettavan toiminnan yhteisiksi kootut tärkeät teemat nähtiin erikokoisille järjestöille mahdollisuutena osoittaa oma rooli laajojen yhteiskunnallisten teemojen, kuten sosiaalisesti ja ekologisesti kestävän kehityksen ja osallisuuden edistäjinä. Teemojen kautta järjestöt kokivat saavansa uusia ideoita ja näkökulmia oman toimintansa kehittämiseen. Mittareiden tavoin teemojen kautta löydettäisiin myös uusia yhteistyön paikkoja: “Havahduttaisiin siihen, että tämä teema yhdistää meitä”, niin kuin eräs osallistuja totesi.

Osallistujat korostivat kaikkea avustettavaa toimintaa koskevista teemoista keskustellessa, kuinka ne edellyttävät STEAlta selkeyttä ja avoimuutta esimerkiksi seuraavista asioista: kuinka teemat määritellään sekä kuinka niitä tarkalleen ottaen hyödynnettäisiin avustusharkinnassa ja avustusten painottamisessa. Teemojen ei toivottu olevan liian tarkkoja. Sen sijaan osallisuus, kestävä kehitys ja saavutettavuus nousivat esimerkeiksi hyvistä teemoista. Tarkempia teemojakin nimettiin, kuten yhteistoiminta muiden toimijoiden kanssa, digitalisaation hyödyntäminen sekä itsetunnon ja omanarvon tukeminen.

Suuri kiitos jokaiselle yhteiskehittämistilaisuuksiin osallistuneelle. Näkemyksenne ja ideoittenne perusteella ymmärrämme nyt paremmin, millaisia haasteita ja mahdollisuuksia näihin kahteen suureen aiheeseen liittyy sekä millaisia konkreettisia ratkaisuja ja esimerkkejä mittareista ja teemoista me voisimme miettiä jatkoon. Keskustelu näistä teemoista ei pääty näihin havaintoihin, päinvastoin. Toivomme lisäyksiä, kommentteja ja keskustelua näistä yhteenvedossa nostetuista päähavainnoista. Kerro omat ajatuksesi meille Webropolissa. Kysely on auki kesän ajan.

Mukavaa kesää, palataan asiaan elokuussa!

Kristiina Hannula
Kristiina Hannula Johtaja