Sisältöjulkaisija

null Yli 220 000 vapaaehtoista

Yli 220 000 vapaaehtoista

Yli 220 000 ihmistä antaa vuosittain aikaansa muiden ihmisten tukemiseen STEA-avustuksia saavissa järjestöissä. Vapaaehtoisia on eniten lapsi- ja perhe- sekä ikäihmisten järjestöissä.

Kaikki vuonna 2018 avustusta saaneet järjestöt täyttivät kevään 2019 aikana vuosiselvityksen edellisen vuoden taloudesta. Vuosiselvityksessä kysytään myös, kuinka monta vapaaehtoista toiminnassa on mukana. Kun kaikkien 995:en STEA-avustusta saavan järjestön ilmoittama vapaehtoisten määrä lasketaan yhteen, tuloksena on 227 141 vapaaehtoista.

Kerron ensin siitä, mistä edellä mainittu luku ei kerro. Luku ei kerro kuinka monta vapaaehtoista sosiaali- ja terveysalan järjestöissä on yhteensä. Sosiaali- ja terveysalan järjestöjä on moninkertainen määrä verrattuna STEA-avustusta saavien järjestöjen määrään, joten vapaaehtoisiakin on paljon enemmän. SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry:n arvion mukaan vapaaehtoisia on mukana yhteensä noin puoli miljoonaa kaikissa noin kymmenessä tuhannessa sosiaali- ja terveysalan järjestössä.

Luku ei myöskään kerro siitä, kuinka monta vapaaehtoista liittyy nimenomaan STEA-avustusta saavaan toimintaan, koska luultavasti ainakin osa järjestöistä on vastatessaan kysymykseen laskeneet mukaan myös sellaisten toimintojen vapaaehtoisia, jotka eivät toimi STEA-avustuksen tukemana.

Luku kertoo siitä, kuinka monta vapaaehtoista on niissä järjestöissä, jotka ovat käyttäneet STEA-avustusta vuonna 2018. Luku 227 141 on suuri, se kertoo valtavasta halusta olla mukana järjestöjen toiminnassa ja erityisesti halusta auttaa toisia ihmisiä.

Vapaaehtoisten määrä STEA-avustusta saavissa järjestöissä

Ei ole yllättävää, että isojen järjestöjen toiminnassa on mukana keskimäärin enemmän vapaaehtoisia, onhan toimintaa ja resursseja enemmän. Joskus esitetään väitettä, että isot järjestöt toimivat vain ammattilaisten voimin, näin ei ilmiselvästi ole. Eniten raportoituja vapaaehtoisia on järjestöissä, jotka keskittyvät lapsiperheiden tai ikäihmisten auttamiseen.

Vapaaehtoisia on määrällisesti paljon myös järjestöissä, joiden päätyö liittyy nuoriin, päihteisiin, mielenterveyteen ja yleisen terveyden edistämiseen. Raportoiduissa vapaaehtoisten määrissä ei ole viime aikoina kokonaisuudessaan tapahtunut merkittäviä muutoksia.

Vapaaehtoinen ei ole yksinkertaisesti määriteltävä asia ja tämä vaikuttaa lukujen tulkintaan. Toisessa toiminnassa vapaaehtoinen on tietyn strukturoidun koulutuksen läpikäynyt ihminen, toisessa taas vapaaehtoisen ja kohderyhmäläisen ero on hiuksenhieno ja ero saattaa riippua jopa päivästä. Myös vapaaehtoisuuden suhde vertaisuuteen, kokemusasiantuntijuuteen, luottamushenkilötoimintaan ja muihin vastaaviin on samaan aikaan yhdistävä ja erottava. Osa järjestöistä ei luultavasti erottele näitä eri rooleja ja osa taas näkee ne toisistaan poikkeavina. Tämä on hyvä muistaa tulkitessa raportoituja lukuja ja hyväksyä se, että näin iso vastaajajoukko vastaa kysymyksiin oman näkemyksensä mukaisesti.

Tärkein viesti, mitä tiedosta vapaaehtoisten määrästä saadaan, on vapaaehtoisten suuri merkitys järjestötyölle. Yli 200 000 ihmistä vuosittain antaa oman panoksensa kanssaihmisten tukemiseen ja sen korvaaminen ei ole millään ulottuvuudella mahdollista. Enkä tarkoita tässä vain työpanosta, vaan myös sitä kaikkea henkistä pääomaa ja vastuunkantoa, jota vapaaehtoiset järjestöille antavat. 

Vapaaehtoiset ovat niin olennainen osa järjestöjen toimintaan, että järjestötyö isona kokonaisuutena ilman vapaaehtoisuutta ei olisi ollenkaan mahdollista. Vapaaehtoiset tarvitsevat ja ansaitsevat kaiken sen tuen, mitä järjestöt voivat heille antaa. Tuloksena on symbioosi, jossa järjestötoiminnan ja vapaaehtoistoiminnan erottaminen toisistaan ei ole mahdollista, ne ovat yhtä.

Raportoidut vapaaehtoiset 2018

Raportoitu vapaaehtoisten määrä 2018

227 141

Vapaaehtoisten määrän keskiarvo

229

Suurin raportoitu vapaaehtoisten määrä

27 044

Pienin raportoitu vapaaehtoisten määrä

0

Järjestöjen jotka käyttivät yli 500 000 avustusta, vapaaehtoisten määrä (156 järjestöä)

143 561

Järjestöjen jotka käyttivät alle 500 000 avustusta, vapaaehtoisten määrä (839järjestöä)

83 580

 

Raportoidut vapaaehtoiset 2015-2018

Vuosi

Vapaaehtoisten määrä

2015

216 011

2016

234 796

2017

240 237

2018

227 098

Timo Mulari
Timo Mulari Erityisasiantuntija