Aineellisen avun jakelutoiminta

Aineellinen apu

Aineellisen avun jakelutoiminta tai logistiikka eivät ole STEA-avusteista toimintaa.

Aineellisen avun tarjoamisella tarkoitetaan tässä yhteydessä toimintaa, jossa ihmisiä pyritään auttamaan jakamalla heille ruokaa, vaatteita, erilaisia jokapäiväisessä elämässä tarvittavia välineitä tai kohdistamalla heille avustusta rahana. Jaettava apu saadaan yleensä keräämällä kansalaisilta, yrityksiltä tai yhteisöiltä.

  • STEA-avustuksia ei voi kohdentaa aineellisen avun jakamiseen, jakelutoimintaan tai logistiikkaan
  • STEA-avustuksia ei voi kohdentaa sosiaalitukena yksittäisille ihmisille. Toimeentulotuki ei kuulu STEA-avustusten piiriin.

STEA-avustukset aineellista apua jakavien järjestöjen avun saajille ja vapaaehtoisille

Omaehtoisen suoriutumisen edistäminen

STEA-avustuksia suunnataan järjestöille ihmisten omaehtoista suoriutumista edistäviin toimintoihin sekä toimintamallien kehittämiseen apua ja tukea tarvitseville väestöryhmille terveys- ja hyvinvointierojen kaventamiseksi.

  • Keskeisiä kohderyhmiä ovat henkilöt, joille sosiaaliset ja taloudelliset vaikeudet, pitkäaikainen työttömyys, asunnottomuus, päihde- tai mielenterveysongelmat, epävarmuus ja turvattomuus, köyhyys ja ylivelkaantuminen, vammaisuus tai vaikeat pitkäaikaissairaudet kasaantuvat.
  • STEA-avustuksilla voidaan tarjota aineellista apua saaville mahdollisuus osallistua vertaisryhmiin, vapaaehtoistoimintaan tai muihin kansalaisjärjestön toimintoihin. Toiminnan sisältönä voi olla esimerkiksi ruoanlaittotaitojen, ravitsemustiedon ja terveyden edistäminen, taloudenhallinta tai päihde- ja mielenterveystyö.
  • Avustusten myöntämisen perusteena on, että toimintaa tehdään yhteistyössä muiden kansalaisjärjestöjen kanssa.

Etsivä työ

Aineellisen avun tarjoamisen yhteydessä on mahdollista tehdä STEA-avusteista etsivää työtä ja ohjata aineellista apua saavia henkilöitä erilaisiin verkostoihin ja elämänhallintaa vahvistaviin toimintoihin.

  • Etsivän työn tavoitteena tulee olla syrjäytyneiden auttaminen ja tukeminen heidän saamisekseen yhteiskunnan palvelujen ja järjestöjen toiminnan piiriin.

Vapaaehtoistyön koordinointi ja vapaaehtoisten elämänhallinnan edistäminen

Aineellista apua tarjoavien järjestöjen STEA-avustukset voivat kohdentua myös järjestön vapaaehtoistyön tukemiseen esimerkiksi vapaaehtoisten koordinoimisella ja kouluttamisella. Avustukset voivat kohdistua myös vapaaehtoisten osallisuutta ja toimintakykyä vahvistavan toiminnan järjestämiseen.