Järjestöjen työntekijöiden kouluttautuminen

Työntekijöiden kouluttautuminen

Järjestöjen työntekijöiden kouluttautumista voidaan tukea STEA-avustuksin seuraavin edellytyksin:

1.    Koulutuksen on oltava työtehtävän toteuttamisen ja työssä vaadittavan osaamisen kannalta tarpeellinen.

a.    Mikäli koulutuksen kustannukset katetaan yleisavustuksella (Ay), tulee koulutuksen olla tarpeellinen järjestön yleishyödyllisten työtehtävien suorittamisen näkökulmasta.
b.    Mikäli koulutuksen kustannukset katetaan Ak- tai C-avustuksilla, tulee koulutuksen olla tarpeellinen avustuspäätöksen mukaisen toiminnan tai hankkeen näkökulmasta.
c.    Laajemmissa koulutuksissa on arvioitava koulutuksen hyötyjä ja tarpeellisuutta työsuhteen kesto huomioon ottaen.

2.    Palkallisten koulutuspäivien määrän on oltava kohtuullinen. Arvioinnissa voidaan käyttää yleisohjeena valtionhallinnon ohjeistusta.* Kohtuullisuutta arvioitaessa tulee käyttää myös tilannekohtaista harkintaa. Koulutukseen osallistuminen ei kuitenkaan saa hankaloittaa avustetun toiminnan toteuttamista.

3.    Kustannusten on oltava kohtuulliset koulutuksen sisältö, tarkoituksenmukaisuus ja toiminnan kokonaisuus huomioon ottaen.

4.    Tutkintotavoitteinen koulutus ei ole poissuljettu (esim. erikoisammattitutkinnot), mikäli muissa kohdissa esitetyt edellytykset täyttyvät.

*Esimerkiksi valtionhallinnossa voidaan myöntää palkallista virkavapaata enintään 10 työpäivää vuodessa silloin, kun tutkintoon johtava koulutus liittyy kiinteästi työtehtäviin ja enintään 5 työpäivää vuodessa silloin, kun tutkintoon johtava koulutus liittyy jossain määrin työtehtäviin. Muun omaehtoisen opiskelun tukemiseen voidaan valtionhallinnossa myöntää palkallista virkavapautta enintään 5 päivää silloin, kun opiskelu liittyy henkilön nykyisiin tai tuleviin työtehtäviin.