Uusien avustusten hakuilmoitus 2022

Uusien avustusten hakuilmoitus 2022 intro

Vuonna 2022 myönnettävien uusien STEA-avustusten hakuaika alkaa 12.4.2021 ja päättyy 31.5.2021 klo 16.15. 

Uusien avustusten hakuilmoitus 2022

STEA-avustuksia myönnetään harkinnanvaraisina avustuksina yleishyödyllisille yhteisöille ja säätiöille Veikkaus Oy:n tuotoista hakemusten perusteella. Avustuksia myönnetään valtion talousarvion momentilta 33.90.50. Määrärahaa saa käyttää arpajaislain (1047/2001) 17 b §:n 1 momentissa mainittuihin tarkoituksiin.

Avustuksia voidaan myöntää oikeuskelpoisille rekisteröidyille yleishyödyllisille yhteisöille ja säätiöille terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen. Avustuksia ei voida myöntää yksityishenkilöille. 

Avustuskelpoisia ovat esimerkiksi yhdistysrekisteriin rekisteröidyt yleishyödylliset yhdistykset ja säätiörekisteriin rekisteröidyt säätiöt, joiden tarkoituksena on terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistäminen Suomessa. Avustuksen hakijan tulee olla rekisteröitynyt ennen hakuajan päättymistä. Ensimmäistä kertaa avustusta hakevalla tulee olla näyttöä jo tehdystä toiminnasta: vuosikertomus tai toimintakertomus ja tilinpäätös edellisen tilikauden toiminnasta. 

Avustuksia myönnetään yleisavustuksina, kohdennettuina toiminta-avustuksina, investointiavustuksina ja hankeavustuksina. 

Lisätietoja avustuslajeista STEAn verkkosivuilla

Hakuaika

Avustusten haku alkaa STEAn verkkoasioinnissa 12.4.2021 ja päättyy 31.5.2021 klo 16:15. 

Myönnettävien avustusten määrä

Vuodelle 2022 myönnettävien avustusten määräraha vahvistuu myöhemmin vuoden 2021 aikana.

Avustuspäätös

STEA valmistelee avustushakemusten perusteella sosiaali- ja terveysministeriölle avustusehdotuksen, joka julkaistaan sivulla avustukset.stea.fi joulukuussa 2021. Sosiaali- ja terveysministeriö päättää avustuksista tammihelmikuussa 2022. Kaikille avustusta hakeneille lähetetään avustusehdotus ja avustuspäätös verkkoasiointiin. 

Avustusten hakemiseen ja käyttöön liittyvät säädökset:

Arpajaislaki (1047/2001)
Valtionavustuslaki (688/2001)
Valtioneuvoston asetus valtionavustuksista yleishyödyllisille yhteisöille ja säätiöille terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen (1552/2016)

Avustetun toiminnan strategiset tavoitteet:

 • vähentää eriarvoisuutta ja lisätä yhdenvertaisuutta sekä osallisuutta elämäntilanne ja tausta huomioiden 
 • vahvistaa yhteisöllisyyttä ja suvaitsevaisuutta sekä lisätä erilaisten ihmisten kohtaamista ja keskinäistä ymmärrystä 
 • vahvistaa ihmisten voimavaroja ja auttaa pitämään huolta itsestä, toisista ja ympäristöstä. 

Avustuskokonaisuudet

STEA-avustukset jaetaan neljään avustuskokonaisuuteen.

Vuoden 2022 avustusten painotukset

Järjestöjä kannustetaan kiinnittämään erityistä huomiota:

 • järjestöjen yhteistyön vahvistamiseen julkisen ja yksityisen sektorin kanssa, jotta kansalaisten osallistumismahdollisuudet ja järjestöjen mahdollistama toiminta hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi ja ongelmia kohdanneiden auttamiseksi huomioitaisiin mahdollisimman hyvin uusissa rakenteissa.
 • koronakriisin seurauksena haavoittuvimpien ihmisten tukemiseen
 • järjestöjen vapaaehtoistoiminnan kehittämiseen osallistumismahdollisuuksia ja -muotoja uudistamalla siten, että osallistuminen on mahdollista ja mielekästä elämäntilanteesta riippumatta mahdollisimman monelle. 

Lisäksi avustuksia kohdistetaan Paikka auki -osatyökykyisten ja nuorten työllistymisen avustusohjelmaan.

Avustettavaa toimintaa suunniteltaessa tulee kiinnittää erityistä huomiota:

 • toimintaympäristön kartoittamiseen ja toimintaympäristön muutostarpeiden tunnistamiseen
 • kohderyhmän osallistamiseen toiminnan sisältöjen suunnitteluun ja kehittämiseen
 • toiminnan tavoitettavuuteen ja avoimen osallistumisen mahdollistamiseen
 • toiminnan konkreettisten tavoitteiden asettamiseen
 • toiminnan tuloksellisuuteen ja taloudellisuuteen 
 • yhteistyömahdollisuuksiin muiden toimijoiden kanssa

Avustuksen hakeminen

Avustusta haetaan STEAn verkkoasioinnissa: asiointi.stea.fi.

Ohjeita avustusten hakuun on julkaistu verkkosivulla www.stea.fi:

Tutustu myös:

Valtionavustuksen myöntämisen yleiset ja erityiset edellytykset

(Valtionavustuslain 7§ 1 mom.)

 • Tarkoitus, johon valtionavustusta haetaan, on yhteiskunnallisesti hyväksyttävä. 
 • Avustuksen myöntäminen on perusteltua valtionavustuksen käytölle asetettujen tavoitteiden kannalta. 
 • Avustuksen myöntäminen on tarpeellista, kun otetaan huomioon hakijan saama muu julkinen tuki sekä hankkeen tai toiminnan laatu ja laajuus. 
 • Valtionavustuksen myöntäminen vääristää vain vähän kilpailua ja markkinoiden toimintaa. 

(Valtioneuvoston asetus valtionavustuksista yleishyödyllisille yhteisöille ja säätiöille terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen 4 §): 

 • avustuksen myöntämistä on pidettävä tarpeellisena avustuksen hakijan omat varat, hakijan määräysvallassa olevien taikka hakijaan taloudellisesti tai toiminnallisesti kiinteässä yhteydessä olevien yhteisöjen tai säätiöiden käytettävissä olevat varat ja avustettavasta toiminnasta saatavat tuotot huomioon ottaen; 
 • avustuksen myöntämistä on pidettävä tarpeellisena avustuksen hakijan muun kuin avustettavan toiminnan laatu ja tuloksellisuus huomioon ottaen; 
 • haettaessa investointiavustusta tai hankeavustusta on esitetty riittävä selvitys hankkeen toiminnallisesta tai teknisestä suunnitelmasta sekä avustuksen saajan edellytyksistä rahoittaa hankkeen omarahoitusosuus ja käyttökulut; ja 
 • avustus kohdistuu avustustoiminnalle määriteltyihin avustuskokonaisuuksiin.

Sosiaali- ja terveysministeriö voi myöntää avustusta vain, jos valtionavustuslain mukaiset avustuksen myöntämisen yleiset tai valtioneuvoston asetuksen erityiset edellytykset täyttyvät. Ministeriö ottaa yleiset edellytykset huomioon myös avustuksen määrää harkittaessa. 

Esteitä avustuksen myöntämiselle

Avustuksen hakijan rekisteröityminen tulee olla tehtynä viimeistään ennen hakuajan päättymistä.

STEA ei käsittele hakemuksia, joita ei ole lähetetty verkkoasioinnissa 31.5.2021 klo 16.15 mennessä.

Avustusta ei myönnetä hakijalle, joka ei ole toimittanut selvitystä aiemman avustuksen käytöstä annetussa määräajassa, tai jolle aiemmin myönnetty avustus on takaisinperinnässä.  

Jos avustus kohdistuu palkkakustannuksiin, ja avustuksen hakija on saanut rangaistuksen luvattoman ulkomaisen työvoiman käytöstä, voidaan avustus myöntää vain erityisen painavasta syystä. 

Avustuksen käyttöön liittyvät ehdot ja rajoitukset

Avustuslajikohtaiset avustuksen käytön yleisehdot ja rajoitukset:

Muuta huomioitavaa:

 • Avustusta ei voida myöntää toimintaan, joka kuuluu kunnan, valtion tai muun viranomaisen yleisen tai erityisen järjestämisvastuun piiriin. Yleisellä järjestämisvastuulla tarkoitetaan palveluita, jotka kunnan on järjestettävä varaamiensa määrärahojen edellyttämässä ja mahdollistamassa laajuudessa. Erityisellä järjestämisvastuulla tarkoitetaan subjektiivisten oikeuksien perusteella järjestettävää palvelua, mikä merkitsee henkilön oikeutta saada tietty palvelu, jos hän täyttää laissa säädetyt edellytykset oikeuden saamiseksi.
 • Avustusta ei voida myöntää toimintoihin, joita kirkko tai muu uskonnollinen yhdyskunta harjoittaa lakisääteisesti tai muutoin ilmeisen hengellisessä tarkoituksessa. Kohderyhmien ei saa edellyttää osallistuvan uskonnolliseen toimintaan. Avustuksen saajan mahdollinen uskonnollinen toiminta tulee eriyttää avustuksella tehdystä toiminnasta taloudellisesti ja toiminnallisesti.
 • Erilaisiin kansalaisjärjestöjen toimintamuotoihin saattaa myös liittyä linjauksia siitä, mitä osia toiminnan kuluista voi tai ei voi kattaa STEA-avustuksella. Toimintoihin liittyvät linjaukset on julkaistu STEAn verkkosivuilla. 

Lisätietoja

Uudet hakijat:
Hakuaikana kysymyksiin vastataan puhelimitse arkisin klo 13-15 välisenä aikana, p. 050 310 5692. Jo aiemmin avustusta saaneet toimijat voivat olla yhteydessä suoraan järjestönsä yhteyshenkilöön.