Uusien hanke- ja investointiavustusten hakuilmoitus 2021

STEA-avustukset 2021 - hakuilmoitus - uusien hanke- ja investointiavustusten haku

STEA-avustuksia myönnetään harkinnanvaraisina avustuksina yleishyödyllisille yhteisöille ja säätiöille Veikkaus Oy:n tuotoista hakemusten perusteella. Avustuksia myönnetään valtion talousarvion momentilta 33.90.50. Määrärahaa saa käyttää arpajaislain (1047/2001) 17 b §:n 1 momentissa mainittuihin tarkoituksiin.

Avustuksia voidaan myöntää oikeuskelpoisille rekisteröidyille yleishyödyllisille yhteisöille ja säätiöille terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen. Avustuksia ei voida myöntää yksityishenkilöille. 

Avustuskelpoisia ovat esimerkiksi yhdistysrekisteriin rekisteröidyt yleishyödylliset yhdistykset ja säätiörekisteriin rekisteröidyt säätiöt, joiden tarkoituksena on terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistäminen Suomessa. Ensimmäistä kertaa avustusta hakevalla tulee olla näyttöä jo tehdystä toiminnasta: vuosikertomus tai toimintakertomus ja tilinpäätös edellisen tilikauden toiminnasta.

Avustuksia myönnetään 

 • uusille, vuonna 2021 käynnistyville ja korkeintaan kolme vuotta kestäville hankkeille (C-avustukset – huom. haku ei koske Paikka auki –avustusohjelman hankkeita).

Hankeavustuksia voidaan myöntää uusien toimintatapojen tai -muotojen kehittämiseen ja toiminnan käynnistämiseen tai muihin määräaikaista rahoitusta tarvitseviin perusteltuihin hankkeisiin. 

 • uusiin, vuonna 2021 käynnistyviin ja kolmen vuoden kuluessa toteutettaviin investointeihin (B-avustukset).

Investointiavustuksia voidaan myöntää erityisryhmien tukiasuntojen hankintaan vanhasta asuntokannasta sekä muun käyttöomaisuuden hankintaan. Investointiavustusta voidaan myöntää myös avustuksen hakijan omistuksessa olevien toimitilojen peruskorjaamiseen.
Hanke- ja investointiavustukset myönnetään kerralla koko hankkeen tai investoinnin toteutusajalle, joka voi olla korkeintaan kolme vuotta. Avustuksen käyttöaika vahvistetaan avustuspäätöksessä.   

Hakuaika

Vuodelle 2021 myönnettävien uusien hanke- ja investointiavustusten hakuaika alkaa 10.12.2020 ja päättyy 25.1.2021 klo 16:15. 

Myönnettävien avustusten määrä

Vuonna 2021 myönnettävien uusien hanke- ja investointiavustusten yhteenlaskettu määräraha avustusten koko käyttöajalle on noin 53 miljoonaa euroa. 

Avustuspäätös

STEA valmistelee avustushakemusten perusteella sosiaali- ja terveysministeriölle avustusehdotuksen, joka julkaistaan sivulla avustukset.stea.fi maaliskuussa 2021. Sosiaali- ja terveysministeriö päättää avustuksista huhtikuussa 2021. Kaikille avustusta hakeneille lähetetään avustusehdotus ja avustuspäätös verkkoasiointiin. 

Avustusten hakemiseen ja käyttöön liittyvät säädökset:

Arpajaislaki (1047/2001)
Valtionavustuslaki (688/2001)
Valtioneuvoston asetus valtionavustuksista yleishyödyllisille yhteisöille ja säätiöille terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen (1552/2016)

Avustetun toiminnan strategiset tavoitteet:

 • vähentää eriarvoisuutta ja lisätä yhdenvertaisuutta sekä osallisuutta elämäntilanne ja tausta huomioiden 
 • vahvistaa yhteisöllisyyttä ja suvaitsevaisuutta sekä lisätä erilaisten ihmisten kohtaamista ja keskinäistä ymmärrystä 
 • vahvistaa ihmisten voimavaroja ja auttaa pitämään huolta itsestä, toisista ja ympäristöstä. 

Avustettavaa toimintaa suunniteltaessa tulee kiinnittää erityistä huomiota:

 • toimintaympäristön kartoittamiseen ja toimintaympäristön muutostarpeiden tunnistamiseen
 • kohderyhmän osallistamiseen toiminnan sisältöjen suunnitteluun ja kehittämiseen
 • toiminnan tavoitettavuuteen ja avoimen osallistumisen mahdollistamiseen
 • toiminnan konkreettisten tavoitteiden asettamiseen
 • toiminnan tuloksellisuuteen ja taloudellisuuteen 
 • yhteistyömahdollisuuksiin muiden toimijoiden kanssa

Avustuskokonaisuudet

STEA-avustukset jaetaan neljään avustuskokonaisuuteen:

1. Järjestöjen toimintaedellytysten vahvistaminen
Avustuskokonaisuus sisältää järjestöjen ohjaavia ja vaikuttamiseen liittyviä toimintoja kuten viestintä ja vaikuttamistoiminta, edunvalvonta, kehittämistoiminta, arviointi ja tutkimus ja jäsenjärjestöjen tukeminen.

2. Terveyden edistäminen sekä työ- ja toimintakyvyn vahvistaminen
Avustuskokonaisuus sisältää terveyttä, työ- ja toimintakykyä ja ihmisten itsenäistä elämänhallintaa edistävää toimintaa. Toimintaa suunniteltaessa on tärkeä ottaa huomioon ihmiset, joiden on vaikea saada tukea toimintakykynsä vajeisiin tai jotka eivät osaa itse ohjautua avun piiriin.

3. Osallisuuden, toimijuuden ja arjenhallinnan tukeminen
Avustuskokonaisuus sisältää ihmisten kohtaamisen ja osallisuuden mahdollistamista sekä sosiaalisten taitojen vahvistamista.

Avustuskokonaisuus sisältää myös erityisryhmien asumismahdollisuuksien ja -valmiuksien parantamista sekä asunnottomuuden poistamista. Erityisryhmät määritellään STEAn verkkosivujen aineistopankissa julkaistussa vustusoppaassa.

4. Kriisiauttaminen ja arjen turvallisuuden edistäminen
Avustuskokonaisuus sisältää toimintaa, jolla autetaan ihmisiä erilaisissa kriisitilanteissa ja ehkäistään arjen turvallisuutta uhkaavia ongelmia. Avustuskokonaisuuteen sisältyy myös vapaaehtoinen pelastuspalvelu ja siihen liittyvä vapaaehtoisten koulutus.

Avustuksen hakeminen

Avustusta haetaan STEAn verkkoasioinnissa: asiointi.stea.fi.

Ohjeita avustusten hakuun on julkaistu verkkosivulla www.stea.fi:

•    Avustusopas STEAn verkkosivujen aineistopankissa 
Huom! Avustusoppaan tietoja päivitetään vielä hanke- ja investointiavustusten avustuspäätöstä sekä jatkoavustusten hakua koskien - nyt myönnettäville uusille hanke- ja investointiavustuksille ei tarvitse enää hakea jatkoavustusta, vaan avustus myönnetään kerralla koko hankkeen toiminta-ajalle. Päivitetty avustusopas julkaistaan STEAn verkkosivuilla helmi-maaliskuussa 2021, mutta nyt verkkosivuilla olevaa opasta voi hyvin hyödyntää muilta osin. 

•    Uuden hankehakemuslomakkeen rakennetta ja täyttöä esittelevä ohjevideo YouTubessa 

Tutustu myös:

Valtionavustuksen myöntämisen yleiset ja erityiset edellytykset

(Valtionavustuslain 7§ 1 mom.)

•    Tarkoitus, johon valtionavustusta haetaan, on yhteiskunnallisesti hyväksyttävä. 
•    Avustuksen myöntäminen on perusteltua valtionavustuksen käytölle asetettujen tavoitteiden kannalta. 
•    Avustuksen myöntäminen on tarpeellista, kun otetaan huomioon hakijan saama muu julkinen tuki sekä hankkeen tai toiminnan laatu ja laajuus. 
•    Valtionavustuksen myöntäminen vääristää vain vähän kilpailua ja markkinoiden toimintaa. 

(Valtioneuvoston asetus valtionavustuksista yleishyödyllisille yhteisöille ja säätiöille terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen 4 §): 

•    avustuksen myöntämistä on pidettävä tarpeellisena avustuksen hakijan omat varat, hakijan määräysvallassa olevien taikka hakijaan taloudellisesti tai toiminnallisesti kiinteässä yhteydessä olevien yhteisöjen tai säätiöiden käytettävissä olevat varat ja avustettavasta toiminnasta saatavat tuotot huomioon ottaen; 
•    avustuksen myöntämistä on pidettävä tarpeellisena avustuksen hakijan muun kuin avustettavan toiminnan laatu ja tuloksellisuus huomioon ottaen; 
•    haettaessa investointiavustusta tai hankeavustusta on esitetty riittävä selvitys hankkeen toiminnallisesta tai teknisestä suunnitelmasta sekä avustuksen saajan edellytyksistä rahoittaa hankkeen omarahoitusosuus ja käyttökulut; ja 
•    avustus kohdistuu avustustoiminnalle määriteltyihin avustuskokonaisuuksiin.

Sosiaali- ja terveysministeriö voi myöntää avustusta vain, jos valtionavustuslain mukaiset avustuksen myöntämisen yleiset tai valtioneuvoston asetuksen erityiset edellytykset täyttyvät.

Ministeriö ottaa yleiset edellytykset huomioon myös avustuksen määrää harkittaessa. 

Esteitä avustuksen myöntämiselle

STEA ei käsittele hakemuksia, joita ei ole lähetetty verkkoasioinnissa 25.1.2021 klo 16.15 mennessä.

Avustusta ei myönnetä hakijalle, joka ei ole toimittanut selvitystä aiemman avustuksen käytöstä annetussa määräajassa, tai jolle aiemmin myönnetty avustus on takaisinperinnässä.  

Jos avustus kohdistuu palkkakustannuksiin, ja avustuksen hakija on saanut rangaistuksen luvattoman ulkomaisen työvoiman käytöstä, voidaan avustus myöntää vain erityisen painavasta syystä. 

Avustuksen käyttöön liittyvät ehdot ja rajoitukset

Avustuslajikohtaiset avustuksen käytön yleisehdot ja rajoitukset:

•    Hankeavustuksen yleisehdot ja rajoitukset -dokumentti verkkosivujen aineistopankissa
•    Investointiavustuksen yleisehdot ja rajoitukset -dokumentti verkkosivujen aineistopankissa

Muuta huomioitavaa:

•    Avustusta ei voida myöntää toimintaan, joka kuuluu kunnan, valtion tai muun viranomaisen yleisen tai erityisen järjestämisvastuun piiriin. Yleisellä järjestämisvastuulla tarkoitetaan palveluita, jotka kunnan on järjestettävä varaamiensa määrärahojen edellyttämässä ja mahdollistamassa laajuudessa. Erityisellä järjestämisvastuulla tarkoitetaan subjektiivisten oikeuksien perusteella järjestettävää palvelua, mikä merkitsee henkilön oikeutta saada tietty palvelu, jos hän täyttää laissa säädetyt edellytykset oikeuden saamiseksi.

•    Avustusta ei voida myöntää toimintoihin, joita kirkko tai muu uskonnollinen yhdyskunta harjoittaa lakisääteisesti tai muutoin ilmeisen hengellisessä tarkoituksessa. Kohderyhmien ei saa edellyttää osallistuvan uskonnolliseen toimintaan. Avustuksen saajan mahdollinen uskonnollinen toiminta tulee eriyttää avustuksella tehdystä toiminnasta taloudellisesti ja toiminnallisesti.

•    Erilaisiin kansalaisjärjestöjen toimintamuotoihin saattaa myös liittyä linjauksia siitä, mitä osia toiminnan kuluista voi tai ei voi kattaa STEA-avustuksella. Toimintoihin liittyvät linjaukset on julkaistu STEAn verkkosivuilla. 

Lisätietoja

STEAn erityisasiantuntijat neuvovat avustusten hakuun liittyvissä kysymyksissä. Erityisasiantuntijoiden yhteystiedot on julkaistu STEAn verkkosivujen Henkilöhakemistossa. 

Vuonna 2020 avustusta saaville järjestöille on nimetty oma yhteyshenkilö, joka on myös järjestön ensisijainen yhteyshenkilö uusien avustusten hakuun liittyvissä kysymyksissä. Yhteyshenkilöiden tiedot on koottu STEAn verkkosivujen aineistopankissa olevaan Excel-listaan. 

Ensimmäistä kertaa STEA-avustusta hakevan toimijan tulee rekisteröityä STEAn verkko-asioinnin käyttäjäksi sivulla asiointi.stea.fi. 

Verkkoasioinnin tekniseen käyttöön liittyvissä kysymyksissä palvelemme ensisijaisesti sähköpostitse: asiointituki.stea@stm.fi. 

Avustuksen hakemiseen ja avustushakemuksen täyttöön liittyviä kysymyksiä voi lähettää STEAlle sähköpostitse, osoite: stea@stm.fi 

Hakuaikana 10.12.2020 – 25.1.2021 kysymyksiin vastataan myös puhelimitse arkisin klo 13-15 välisenä aikana, p. 050 310 5692

Avustusten hakuun liittyviä kysymyksiä ja vastauksia verkkosivuilla