Hankintojen kilpailuttaminen

Avustuksen saajan tulee yleisen kansallisen ja EU-lainsäädännön noudattamisvelvollisuuden lisäksi erityisesti selvittää ja ottaa toiminnassaan huomioon mahdollinen velvollisuutensa noudattaa voimassa olevaa hankintalainsäädäntöä (laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 1397/2016).

Julkisen hallinnon lisäksi myös valtioon, kuntiin tai seurakuntiin kuulumaton avustuksen saaja on hankintalain tarkoittama hankintayksikkö ja siten velvollinen kilpailuttamaan hankintansa noudattaen hankintalain mukaisia menettelyitä, mikäli avustuksen saaja täyttää hankintalain mukaisesti julkisoikeudellisen laitoksen tunnusmerkit.

STEAn aineistopankissa julkaistusta Avustuksen käyttöehtojen soveltamisohjeesta löytyvät tarkemmat tiedot siitä miten hankintayksikkö ja hankinta määritellään.   

Velvollisuus muuhun kilpailuttamiseen

Vaikka hankinta ei kuuluisi julkisista hankinnoista annetun lain soveltamisalaan, STEA edellyttää, että kaikki vähäistä suuremmat hankinnat (20 000 euroa + alv tai enemmän) kilpailutetaan. Kilpailutus tehdään pyytämällä tarjouksia useammalta kuin yhdeltä tavaran- tai palveluntoimittajalta. Pyydetyt tarjoukset on sisällytettävä hankintapäätöstä järjestössä käsittelevän toimielimen pöytäkirjan liitteeksi.

Kaikkien STEA-avustuksilla tehtävien hankintojen on perustuttava avustuspäätöksen käyttötarkoitusehtoon ja sitä täydentäviin avustushakemuksessa esitettyihin tietoihin. Hankinnat tulee tehdä kokonaistaloudellisesti järkevästi.

STEA suosittelee järjestöjä laatimaan hankintaohjeet myös sellaisia hankintamenettelyjä varten, jotka eivät kuulu julkisista hankinnoista annetun lain soveltamisalaan.