Asset Publisher

Verkkoasiointi on jälleen käytettävissä

Verkkoasiointi on jälleen käytettävissä

7.10.2019

STEAn verkkoasioinnissa (asiointi.stea.fi) on teknisiä ongelmia ja asiointi on tilapäisesti poissa käytöstä. Vikaa korjataan ja tiedotamme heti, kun se on saatu korjattua. 

 

updated 7.10.2019 – Verkkoasioinnissa ollut vika on nyt korjattu ja asiointia voi käyttää. Ensimmäistä kertaa verkkoasiointiin rekisteröityvillä voi vielä olla ongelmia Suomi.fi-tunnistautumisessa. Tunnistautumiseen liittyvää vikaa korjataan.
STEAn verkkoasiointia kehitetään

STEAn verkkoasiointia kehitetään

1.10.2019

Jatkoavustuksia elo-syyskuussa hakeneet järjestöt voivat saada loka-marraskuussa sähköpostiinsa ilmoituksen verkkoasiointiin saapuneesta selvityspyynnöstä.

Selvityspyynnöt löytyvät verkkoasioinnista omasta osiostaan:

Selvityspyyntö sisältää jatkohakemukseen liittyviä kysymyksiä. Selvityspyyntöön tulee vastata pyynnössä mainittuun määräaikaan mennessä, jotta vastaus ehtii vaikuttaa hakemuksen käsittelyyn.

Jos vastausta ei lähetetä STEAlle määräaikaan mennessä, avustushakemus käsitellään ilman pyydettyjä lisätietoja.

STEA voi toimittaa selvityspyynnön jatkossa joko niin, että pyyntö näkyy

a) kaikille järjestössä verkkoasiointia käyttäville tai

b) vain järjestön nimenkirjoittajalle.

Jos selvityspyyntö toimitetaan vain nimenkirjoittajalle, eivät verkkoasioinnin peruskäyttäjät saa ilmoitusta saapuneesta selvityspyynnöstä, eivätkä selvityspyynnöt näy peruskäyttäjien verkkoasioinnin näkymässä.

Rahoittajan tunnuksen käyttö

Rahoittajan tunnuksen käyttö

30.9.2019

STEA-avustusta saavien järjestöjen keskuudessa on ollut epäselvyyttä siitä, onko avustettavan toiminnan viestinnässä käytettävä ns. rahoittajan tunnusta.

Sosiaali- ja terveysministeriö tai STEA eivät edellytä STEA-avustusta saavilta järjestöiltä minkään rahoittajan tunnuksen käyttöä. Sosiaali- ja terveysministeriön tai STEAn logoa ei tule käyttää tässä yhteydessä.

Veikkauksen tuottaman "Tuettu Veikkauksen tuotolla" -merkin käyttö ei ole avustusta saaville järjestöille pakollista. Jokainen järjestö päättää itsenäisesti merkin käytöstä. Veikkauksen viestintä vastaa Veikkauksen merkkiä koskeviin kysymyksiin.

Tiedote 2017: sosiaali ja-terveysministerio tukee -merkki poistuu kaytosta

Päivitetty uutinen: STEAn verkkoasioinnissa tehty korjaustöitä,

Päivitetty uutinen: STEAn verkkoasioinnissa tehty korjaustöitä,

6.9.2019

STEAn verkkoasioinnissa (asiointi.stea.fi) on havaittu teknisiä ongelmia tietojen tallennuksen yhteydessä. Tietoja tallennettaessa on verkkoasiointi kirjannut käyttäjän ulos järjestelmästä. Tällöin lomakkeille täytetyt tiedot eivät tallennu järjestelmään.

Pahoittelemme viasta aiheutuvaa haittaa. Vikaa selvitetään ja tiedotamme korjauksen aikataulusta mahdollisimman pian.

 

updated 8.10.2019 – Verkkoasioinnissa on tehty korjaustöitä aiemmin havaittujen vikojen korjaamiseksi. Jos havaitset asionnin toiminnassa ongelmia, otathan yhteyttä asiointitukeemme: sähköposti asiointituki.stea@stm.fi
Tuloksellisuus- ja vaikutusselvitysten palautteet toimitettu

Tuloksellisuus- ja vaikutusselvitysten palautteet toimitettu

30.8.2019

Keväällä 2019 tuloksellisuus- ja vaikutusselvityksen STEAlle toimittaneille järjestöille on lähetetty tänään perjantaina 30.8. palaute selvityksestä verkkoasiointiin. 

Palautteiden toimitus on ruuhkauttanut verkkoasioinnin käyttöä ja palvelussa saattaa esiintyä hitautta. 

Toimitetun palautteen sisältöön liittyvissä kysymyksissä palvelevan yhteyshenkilön tiedot löytyvät kunkin palautteen yhteydestä. 

Jatkoavustusten haku vuodelle 2020

Jatkoavustusten haku vuodelle 2020

1.8.2019

Jatkoavustusten hakuaika alkaa torstaina 1.8.2019 ja päättyy maanantaina 30.9.2019 klo 16.15.

STEA-avustuksia myönnetään vuodeksi kerrallaan. Vuodelle 2019 myönnetyn avustuksen avustuspäätöksessä ilmoitettu ohjeellinen avustussuunnitelma ei ole vielä päätös tulevista avustuksista. Jos toimintaa halutaan jatkaa avustuksella, tulee sille hakea jatkoavustusta STEAn verkkoasioinnissa.

STEA toimittaa esitäytetyt jatkoavustushakemukset verkkoasioinnin (asiointi.stea.fi) Avustuksen haku –osioon 1.8.2019.

Mahdolliset avustetun toiminnan sisällön muutokset ja toimintaan aiemmin myönnetyn, mutta käyttämättä jäävän avustuksen määrä tulee kuvata jatkohakemuksessa selkeästi. Hakemuksessa tulee huomioida myös mahdollinen STEAn antama palaute vuosiselvityksistä ja/tai tuloksellisuus- ja vaikutusselvityksistä tai väliraporteista.

Niin sanottuja yleisiä avustustason korotuksia (tasokorotuksia/indeksikorotuksia) ei vuodelle 2020 tehdä. Jos ohjeellisen avustussuunnitelman avustustasoon haetaan muuttuneen tilanteen vuoksi korotusta, on korotustarve perusteltava hyvin hakemuksessa. Avustusehdotus perustuu aina STEAn avustusharkintaan.

Avustushakemusten sisältöön liittyviin kysymyksiin vastaa STEAssa ensisijaisesti kyseessä olevalle avustuskohteelle nimetty avustusvalmistelija. Avustusvalmistelijoiden yhteystiedot löytyvät avustuskohteen avustuspäätöksestä tai STEAn verkkosivuilta osoitteesta www.stea.fi/stea/yhteystiedot/henkilohakemisto.

Verkkoasioinnin käyttöön, lomakkeiden tekniikkaan tai teknisiin ongelmiin liittyvissä kysymyksissä apua saa asiointituki.stea@stm.fi –sähköpostiosoitteesta.  

Avustuksen hakija vastaa siitä, että hakemus lähetetään STEAlle määräaikaan 30.9. klo 16.15 mennessä. Kun hakuaika on päättynyt, ei avustushakemusta enää voi lähettää, vaikka hakemusta olisikin jo täytetty verkkoasioinnissa. STEA ei käsittele hakemuksia, joita ei ole lähetetty asetettuun määräaikaan mennessä. Jos avustuksen hakijalla on hakemuksen lähetyksessä teknisiä ongelmia, tulee asiasta olla yhteydessä STEAn asiointitukeen ennen hakuajan päättymistä.

Paikka auki –avustukset

Paikka auki –avustusten osalta jatkoavustusta voi hakea vain niille Paikka auki –avustuksille, joihin liittyy oppisopimuskoulutus tai joille jostain muusta syystä on ilmoitettu ohjeellinen avustussuunnitelma vuodelle 2020.

Uusien Paikka auki –avustusten haku on mahdollista seuraavan kerran keväällä 2020.

Tule mukaan helpottamaan yhdistyslakia ja kansalaistoimintaa!

Tule mukaan helpottamaan yhdistyslakia ja kansalaistoimintaa!

6.5.2019

Oikeusministeriön työryhmä selvittää, miten yhdistysten ja muiden kansalaistoimijoiden toimintamahdollisuuksia voitaisiin parantaa ja lisätä. Tavoitteena on edistää kansalaistoimintaa ja kehittää kevyemmin säänneltyjä toimintamuotoja.

Nykyisten haasteiden ja mahdollisuuksien tunnistamiseksi sekä vaihtoehtojen kehittämiseksi kerätään keväällä 2019 tietoja yhdistyksiltä ja muilta kansalaistoimijoilta. Tavoitteena on saavuttaa mahdollisimman suuri ja kattava joukko erilaisia toimijoita.

Ensi vaiheessa voit osallistua tietojen keräämiseen sekä ehdottaa ratkaistavia asioita ja ottaa kantaa muihin ehdotuksiin vastaamalla kyselyyn. Kyselyllä kerätään tietoja ja näkemyksiä lainsäädännön ja käytäntöjen kehittämistarpeista.

Kysely on auki 3.5.–22.5. Kyselyn tulosten perusteella määritellään yhteisömuotoon liittyvät muutostarpeet.

Lisätietoja ja linkki kyselyyn oikeusministeriön verkkosivuilla.

STEA-avustukset ja painotukset vuodelle 2020

STEA-avustukset ja painotukset vuodelle 2020

12.3.2019

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA) on sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä toimiva itsenäinen valtionapuviranomainen. STEA vastaa osaltaan siitä, että Veikkauksen tuottoja käytetään tulokselliseen kansalaisjärjestöjen toimintaan.

STEA hallinnoi sosiaali- ja terveysjärjestöjen yleishyödylliseen, terveyttä ja hyvinvointia edistävään toimintaan kohdistuvia avustuksia. Sosiaali- ja terveysministeriö tekee päätöksen jaettavista avustuksista tammi-helmikuussa.

STEAn päämääränä on, että Suomessa tehdään maailman parasta kansalaisjärjestötoimintaa, joka edistää kestävää hyvinvointia. STEAn toimintaa ohjaavat valtionavustuslaki, strategia ja vuosittaiset painotukset.

Avustetun toiminnan strategisina tavoitteina ovat:

 • vähentää eriarvoisuutta ja lisätä yhdenvertaisuutta sekä osallisuutta elämäntilanne ja tausta huomioiden
 • vahvistaa yhteisöllisyyttä ja suvaitsevaisuutta sekä lisätä erilaisten ihmisten kohtaamista ja keskinäistä ymmärrystä
 • vahvistaa ihmisten voimavaroja ja auttaa pitämään huolta itsestä, toisista ja ympäristöstä.

Avustusten haku vuodelle 2020

Vuodelle 2020 myönnettävien avustusten haku on porrastettu:

 • uusien avustusten hakuaika on 3.4.–31.5.2019 klo 16.15
 • jatkoavustusten hakuaika on 1.8.–30.9.2019 klo 16.15

Avustusta haetaan verkossa: http://asiointi.stea.fi.

Vuoden 2020 avustusten painotukset

Vuonna 2020 myönnettävien STEA-avustusten määräraha on noin 380 miljoonaa euroa.

Vuoden 2020 avustusehdotuksessa painotetaan erityisesti:

 • hyvinvointia ja terveyttä edistävän sekä ongelmia kohdanneita auttavan järjestölähtöisen työn edellytysten vahvistamista ja roolin selkiinnyttämistä muuttuvissa rakenteissa, esim. järjestölähtöisen toiminnan kuten vertaistuki-, ohjaus- ja neuvontatoiminnan nivoutuminen muuttuviin palvelukokonaisuuksiin
 • vaikeasti työllistyvien nuorten ja osatyökykyisten työllistymisen edistämistä (Paikka auki -avustusohjelma)

Avustuskokonaisuudet

STEA-avustukset jaetaan kuuteen avustuskokonaisuuteen:

 1. Järjestöjen toimintaedellytysten ja perusrahoituksen turvaaminen

Avustuskokonaisuus sisältää järjestöjen ohjaavia ja vaikuttamiseen liittyviä toimintoja kuten järjestötoiminnan hallinto, tilat, viestintä, edunvalvonta, kehittämis-, tutkimus- ja koulutustoiminta sekä jäsenjärjestötoiminta  

 1. Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen

Avustuskokonaisuus sisältää terveyttä, toimintakykyä ja ihmisten itsenäistä elämänhallintaa edistävää toimintaa. Toimintaa suunniteltaessa on tärkeä ottaa huomioon ihmiset, joiden on vaikea saada tukea toimintakykynsä vajeisiin tai jotka eivät osaa itse ohjautua avun piiriin.

 1. Erityisryhmien asumisen tukeminen

Avustuskokonaisuus sisältää erityisryhmien asumismahdollisuuksien ja -valmiuksien parantamista sekä asunnottomuuden poistamista. Erityisryhmät määritellään Investointioppaassa.

 1. Yhteisöllisyyden ja osallistumismahdollisuuksien edistäminen

Avustuskokonaisuus sisältää ihmisten kohtaamisen ja osallisuuden mahdollistamista sekä sosiaalisten taitojen vahvistamista.

 1. Työelämäosallisuuden vahvistaminen

Avustuskokonaisuuteen kuuluu Paikka auki II -osatyökykyisten ja nuorten työllistymisen avustusohjelma, jonka tavoitteena on edistää työelämävalmiuksia ja työllistymistä.

 1. Kriisiauttaminen ja arjen turvallisuuden edistäminen

Avustuskokonaisuus sisältää toimintaa, jolla autetaan ihmisiä erilaisissa kriisitilanteissa ja ehkäistään arjen turvallisuutta uhkaavia ongelmia. Avustuskokonaisuuteen sisältyy myös vapaaehtoinen pelastuspalvelu ja siihen liittyvä vapaaehtoisten koulutus.

Tutustu myös:

STEAn strategia

Opas STEA-avustusten hakemiseen, käyttöön ja raportointiin

Haku on auki -uutiskirje verkossa

Avustusten käsittely

Usein kysyttyjä kysymyksiä Paikka auki -avustuksista

 

Verkkopalvelujen saavutettavuusvaatimukset koskevat myös osaa järjestöistä

Verkkopalvelujen saavutettavuusvaatimukset koskevat myös osaa järjestöistä

6.3.2019

Keväällä Suomen tasavallan presidentin vahvistettavaksi tuleva laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta laajentaa EU:n saavutettavuusdirektiivin mukaiset verkkopalvelujen saavutettavuusvelvoitteet koskemaan myös osaa STEA-avustusta saavista organisaatioista. Verkkopalvelun saavutettavuus tarkoittaa sitä, että mahdollisimman moni ihminen voisi käyttää verkkopalvelua mahdollisimman helposti. Saavutettavuuden määrittelyyn käytetään ns. WCAG-kriteeristöä.  

Lainsäädäntö ulottaa direktiivissä pääosin viranomaisille suunnatut velvoitteet koskemaan myös julkisoikeudellisia laitoksia. Tässä laissa julkisoikeudellisen laitoksen käsite vastaa hankintadirektiivin ja -lain määritelmää julkisoikeudellisesta laitoksesta. Käytännössä jos organisaatio on hankintalain mukainen hankintayksikkö, se kuuluu todennäköisesti myös saavutettavuusvaatimusten piiriin.

Järjestöt ja saavutettavuusvaatimukset

Arvio siitä, onko organisaatio lain määrittelemä julkisoikeudellinen laitos, tehdään näiden kriteerien pohjalta:

 1. Onko organisaatio itsenäinen oikeushenkilö. Oikeushenkilöt ovat organisaatioita, joille voidaan asettaa etuja ja velvoitteita.
 2. Jos kyseessä on oikeushenkilö, arvioidaan sen toiminnan luonnetta. Jos organisaatio on perustettu tyydyttämään yleisen edun mukaisia tarpeita eikä sillä ole teollista tai kaupallista luonnetta, se voi olla julkisoikeudellinen laitos.
 3. Lisäksi vähintään yhden seuraavista kriteereistä täytyy toteutua: a) toimintaa rahoittaa pääosin viranomainen; tai b) johto on näiden viranomaisten valvonnan alainen; tai c) viranomaiset nimittävät yli puolet niiden hallinto-, johto- tai valvontaelimen jäsenistä.

Moni STEA-avustusta saava järjestö katsotaan julkisoikeudelliseksi laitokseksi edellä mainittujen kriteerien perusteella.

Järjestöt ovat lain määritelmän mukaisia oikeushenkilöitä, ne on yleensä perustettu yleisen edun tyydyttämiseksi eikä niillä ole kaupallista luonnetta. Jos järjestö saa viranomaiselta, kuten ministeriöltä, valtionavustusta toimintansa rahoittamiseksi vähintään puolet koko rahoituksesta, se katsotaan julkisoikeudelliseksi laitokseksi. Siten saavutettavuusvaatimukset koskevat tällaista järjestöä.

Verkkopalveluihin myönnettävät avustukset

Jos organisaatio ei ole viranomainen eikä julkisoikeudellinen laitos, sen tuottama verkkosivusto tai mobiilisovellus voi kuulua saavutettavuusvaatimusten piiriin myös erityisavustuksen vuoksi.

Jos organisaatio saa viranomaiselta nimenomaan jonkin verkkopalvelun kehittämiseen tai tarjoamiseen kohdennettua toiminta-avustusta tai hankeavustusta ja tämä avustus kattaa yli puolet verkkopalvelun kustannuksista, saavutettavuusvaatimukset koskevat tätä palvelua.

Koska monet yleisavustusta saavat järjestöt katsotaan julkisoikeudellisiksi laitoksiksi, ne kuuluvat jo sen vuoksi saavutettavuusvaatimusten piiriin.

Lain vaatimukset eivät tule kerralla voimaan vaan niillä on siirtymäaikoja riippuen siitä, milloin verkkopalvelu tai -sisältö on julkaistu ja millainen toimija sen on julkaissut. Tässä pähkinänkuoressa tärkeimmät siirtymäajat:

 • 23.9.2018 ja sen jälkeen julkaistujen verkkosivustojen pitää olla saavutettavuusvaatimusten mukaisia 23.9.2019.
 • Ennen 23.9.2018 julkaistujen verkkosivustojen pitää olla saavutettavuusvaatimusten mukaisia 23.9.2020.
 • Mobiilisovellusten pitää olla saavutettavuusvaatimusten mukaisia 23.6.2021.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto neuvoo, ohjaa ja valvoo

AVI tarjoaa tietoa ja yleisiä neuvoja siitä, miten saavutettavuutta voi parantaa kokonaisuutena ja kaikissa verkkopalvelun suunnittelun, hankinnan ja toteutuksen vaiheissa. Lisäksi AVI ohjeistaa lain ja direktiivin saavutettavuusvaatimuksissa mm. tarjoamalla saavutettavuusselosteen mallin ja yleisiä ohjeita vaatimusten toteuttamisesta.

SOSTE järjestää keväällä saavutettavuuteen liittyviä koulutuksia. Ensimmäiset koulutukset aiheesta järjestettiin jo maaliskuussa: https://www.soste.fi

Lisätietoja saavutettavuudesta löydät aluehallintoviraston verkkosivuilta.

Lait ja asetukset

Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta (Hallituksen esitys HE 60/2018)

EU:n saavutettavuusdirektiivi suomeksi

WCAG-kriteeristön virallinen käännös

 

 
Vuoden 2019 avustusten yleisehdot ja rajoitukset

Vuoden 2019 avustusten yleisehdot ja rajoitukset

8.2.2019

STEA-avustusten käyttöä määritteleviä yleisehtoja ja rajoituksia on päivitetty vuodelle 2019.

Muutamia konkreettisia muutoksia vuoden 2019 avustuspäätösten yleisehdoissa ja rajoituksissa ovat:

 • vertailevien tarjousten pyytämisen velvoitteen alarajaa nostettu yleisehtojen kohdassa ”Velvollisuus muuhun kilpailuttamiseen”. Uusi alaraja on 20 000 + ALV tai enemmän.
 • palautettavan avustuksen alaraja nousee 100 euroon  

Vuoden 2019 yleisehtoihin on lisätty

 • valtionavustuslaista avustuksen maksukieltoa ja takaisinperintää koskeva ehto
 • avustuksen siirtämistä ja avustuspäätöksen vähäistä muuttamista koskeva ehto
 • velvollisuus perustaa kullekin avustuskohteelle oma kustannuspaikka
 • velvollisuus järjestää avustetun toiminnan seuranta ja arviointi

Investointiavustusten yleisehtoihin on lisätty velvollisuus säilyttää kaupantekoon liittyvät asiakirjat ja ehto erityisryhmille tarkoitettujen asuntojen yhteismäärästä taloyhtiössä.

Lisäksi hyväksyttävien kulujen ja työajan käytön seurannan järjestämisen ehtoja on tarkennettu.

Aiemmin STEAn verkkosivuilla vuosittain julkaistut yleisehtojen ja rajoitusten tulkintaohjeet jäävät vuonna 2019 pois käytöstä. Tulkintaohjeen korvaa maaliskuussa STEAn verkkosivuilla julkaistava uusi avustusopas, johon on koottu avustusten hakuun, käyttöön ja raportointiin liittyvät ohjeet. Uusi avustusopas korvaa myös aiemmin vuosittain julkaistun hakuoppaan.

Vuoden 2019 avustuspäätösten aikataulu

Vuoden 2019 avustuspäätösten aikataulu

25.1.2019

Sosiaali- ja terveysministeriö päättää vuoden 2019 STEA-avustuksista tämän hetkisen tiedon mukaan viikolla 6.

STEA toimittaa vuoden 2019 avustuspäätökset kaikille avustusta hakeneille verkkoasiointiin (asiointi.stea.fi) heti päätöksen jälkeen.

Avustusten maksaminen käynnistyy avustuspäätöksessä olevan maksuehdon mukaisesti, kun avustuksen saaja on avannut avustuspäätöksen verkkoasioinnissa. Ensimmäiset avustukset siirtyvät maksuun heti viikon 7 alussa.  

STEAn uusi strategia on julkaistu

STEAn uusi strategia on julkaistu

10.1.2019

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA) on julkaissut uuden strategiansa Facebookissa livelähetyksessä.

STEA haluaa, että Suomessa tehdään maailman parasta kestävän hyvinvoinnin kansalaisjärjestötoimintaa, ja että tämän päivän teot hyvinvoinnin eteen kantavat myös tuleville sukupolville.

- Tiedostamme, että tulevina vuosina STEAn tukeman järjestötoiminnan on lisättävä yhdenvertaisuutta, vähennettävä eriarvoisuutta ja vahvistettava yhteisöllisyyttä sekä ihmisten osallisuutta, kohtaamista ja keskinäistä ymmärrystä. Järjestötyön tulee myös lisätä ihmisten voimavaroja pitää huolta itsestään, toisistaan ja ympäristöstä. STEA toimii järjestöjen tukena näissä pyrkimyksissä, kertoo STEAn johtaja Kristiina Hannula.

Juuri nyt maailmassa ja rakenteissa, joissa järjestöt toimivat, tapahtuu monenlaisia muutoksia. 

Kulttuurinen moninaisuus ja erilaiset elämäntilanteet ovat arkipäivää. Ilmastonmuutos koskettaa koko yhteiskuntaa. Väestöennusteiden mukaan nuoret ikäluokat tulevat pienenemään ja suomalainen väestörakenne tulee muuttumaan. Digitalisaatio ravisuttelee totuttuja toimintatapojamme, mutta se voi parhaassa tapauksessa vapauttaa resursseja aitoihin kohtaamisiin.

STEA kehittää avustustoimintaansa vaiheittain. Mahdolliset muutokset toteutetaan siten, että järjestöillä on aikaa varautua niihin. STEA haluaa toimia yhdenmukaisesti ja ennakoitavasti, hyödyntää enemmän toimintaympäristötietoa sekä määritellä vielä tarkemmin STEA-avustusten suuntaamista.

- Seuraavassa strategiatyön vaiheessa lähdemme pohtimaan mm. konkreettisempia painotuksia avustustoiminnalle. STEAn ja sosiaali- ja terveysjärjestöjen käsissä on valtavasti tietoa siitä, kuinka tuloksellista järjestötoimintaa tehdään. STEA aikookin ratkaista, miten kaikki tämä kokemuksen tuoma tieto saadaan palvelemaan meitä kaikkia, kertoo Hannula.

STEA vastaa osaltaan siitä, että Veikkauksen pelituottoja käytetään tulokselliseen kansalaisjärjestötoimintaan. Veikkauksen toimintaan on tulossa muutoksia, mikä todennäköisesti vaikuttaa myös järjestöihin.

STEA keskusteli vuoden 2018 aikana yli 150 järjestöedustajan kanssa, miten järjestöt ja STEA yhdessä voivat vastata yhteiskunnassa tapahtuviin muutoksiin. Strategian uudistamisessa on hyödynnetty myös erilaisia selvityksiä, kuten tulevaisuustutkija Ilkka Halavan selvitystä järjestöjen tulevaisuudesta jälkiteollisessa yhteiskunnassa sekä Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisemaa selvitystä valtionavustuksista julkisen sektorin rajapinnassa.

Lisätietoja
STEA, johtaja Kristiina Hannula, kristiina.hannula@stm.fi, p. 0295 163 777
www.stea.fi/strategia

 

STEAn uusi strategia julkaistaan 10.1.2019

STEAn uusi strategia julkaistaan 10.1.2019

28.12.2018

STEAn uusi strategia julkaistaan 10.1.2019 klo 9 livelähetyksenä STEAn Facebook-sivulla.

Tervetuloa mukaan!

Lisätietoja:
STEAn verkkosivulla
www.stea.fi/avustusstrategia
ja STEAn YouTube-kanavalla
 

TVS-raportit toimitettu verkkoasiointiin

TVS-raportit toimitettu verkkoasiointiin

14.12.2018

Tuloksellisuus- ja vaikutusselvitys-lomakkeet on nyt toimitettu verkkoasiointiin (asiointi.stea.fi) kaikille niille, joita raportointivelvollisuus vuonna 2019 koskee. Lomake tulee palauttaa STEAlle verkkoasioinnin kautta 1.4.2019 klo 16.15 mennessä. Lomake on lähetetty niille järjestöille, joiden kyseisen avustuskohteen toiminnan tuloksista ei saatu edellisessä selvityksessä riittävästi tietoa, tai joista STEA tarvitsee lisätietoa tulevien vuosien avustusharkinnan tueksi.

Jos lomaketta ei ole jostakin Ak-kohteesta tullut verkkoasiointiin, tarkoittaa se sitä, että raporttia ei tarvitse kyseisestä kohteesta vuoden 2019 keväällä täyttää. TVS-raportointivelvoite koskee vuonna 2019 noin 300 avustuskohdetta.

Sosiaali- ja terveysjärjestöille avustuksia 362 miljoonaa

Sosiaali- ja terveysjärjestöille avustuksia 362 miljoonaa

5.12.2018

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA) julkaisi tänään 5.12. sosiaali- ja terveysministeriölle antamansa ehdotuksen vuoden 2019 avustuskohteista. Veikkauksen tuottoja ehdotetaan jaettavaksi sosiaali- ja terveysalan järjestöjen yleishyödylliseen kansalaisjärjestötoimintaan yhteensä 362 miljoonaa euroa 886 järjestölle 2054 eri kohteeseen.

Avustusta haki 1 144 järjestöä noin 2 800 hankkeeseen tai toimintoon yhteensä 508 miljoonaa euroa. Sosiaali- ja terveysministeriö tekee päätöksen myönnettävistä avustuksista alkuvuodesta 2019.

Seksuaaliväkivallan uhreille lisää apua

Seksuaalisen väkivallan kokemus horjuttaa usein syvästi turvallisuuden tunnetta ja toimintakykyä. Kuuden Tyttöjen Talon (Tampere, Kuopio, Oulu, Espoo, Turku ja Rovaniemi) toiminta laajenee seksuaaliväkivaltaa kohdanneiden auttamiseen. Uhreja ohjataan avun piiriin, tarjotaan kriisiapua ja vertaistukea. Myös seksuaaliväkivaltaa kohdanneiden nuorten läheisiä tuetaan vanhempien vertaistukiryhmissä. 

Tyttöjen Talot ympäri Suomea tavoittavat tyttöjä ja nuoria naisia, jotka eivät välttämättä hae apua mistään muualta. Järjestöille tyypilliset toimintatavat kuten matala kynnys ja mahdollisuus nimettömyyteen voivat helpottaa avun hakemista erityisesti silloin kun traumaattiseen kokemukseen liittyy voimakasta häpeää. 

Uusia yksiköitä päihdeongelmaisille äideille

STEA ehdottaa avustusta uusille Pidä kiinni -yksiköille Päijät-Hämeeseen ja Kymenlaaksoon. Ensi- ja turvakotien Pidä kiinni -hoitojärjestelmä auttaa päihdeongelmaisia odottavia äitejä ja vauvaperheitä. Toiminnalla ehkäistään sikiövaurioita ja turvataan lapsen kehitystä. Järjestön STEA-avusteinen toiminta on esimerkiksi vertaisuuteen perustuvaa ryhmätoimintaa.                                               

Tukea elämän kriiseihin perheille ja senioreille

Mitä tahansa perhettä voi kohdata kriisi, jos lapsi sairastuu vakavasti. HelsinkiMissiolle ehdotetaan avustusta hankkeeseen, jossa vapaaehtoiset auttavat Lastensairaalaan tulevia perheitä. Lastensairaalaan tulee potilaita ympäri Suomea, eikä lasten läheisillä ole hoidon aikana usein sosiaalisia verkostoja ympärillään. Keikkavapaaehtoiset voivat tarjota keskusteluseuraa vanhemmille tai erityistä huomiota sairastuneen lapsen sisaruksille. Vapaaehtoiset voivat olla apuna vieraassa kaupungissa, näyttää leikkipuistot ja kirjastot, olla ulkoilu- ja kahviseurana.

Joskus luonnollinen ja ennakoitava elämäntapahtuma kuten eläkkeelle jääminen voi aiheuttaa kriisin. Luopuminen työroolista ja -yhteisöstä voi ahdistaa. Eläkkeelle siirtyminen ei aina ole suunniteltua, vaan sairastuminen tai irtisanominen voi yllättää ja aiheuttaa taloudellisen kriisin, yksinäisyyttä ja päihdeongelmia. Esimerkiksi Kansalliselle senioriliitolle ehdotetaan avustusta valtakunnalliseen hankkeeseen, jossa etsitään ja autetaan ihmisiä, jotka kokevat eläkkeelle siirtymisen vaikeana. 

Lisätietoja:

STEAn koko avustusehdotus vuodelle 2019 on julkaistu osoitteessa: avustukset.stea.fi
Sivustolta löytyvät tiedot kaikista avustuskohteista ja avustusten jakautumisesta maakuntiin ja kuntiin.

valmistelupäällikkö Elina Varjonen, elina.varjonen@stm.fi, p. 029 516 3223,
erityisasiantuntija Timo Mulari, timo.mulari@stm.fi, p. 029 516 3142

Twitter: @STEAtekoja #avustus2019 

Raportointi 2019

Raportointi 2019

29.11.2018

Kuvassa raportoinnin keskeiset piirteet tiivistettynä.

1.4.2019 TVS ja väliraportti

Vuonna 2019 avustetun toiminnan tuloksista ja vaikutuksista raportoi noin 300 kohdennettua toiminta-avustusta (Ak-avustus) saavaa järjestöä. STEA lähettää kyseisille järjestöille raportointitehtävät verkkoasiointiin joulukuussa 2018, 10.12. alkavalla viikolla. 

Väliraportin hankeavustuksella tehdystä toiminnasta toimittaa STEAlle vuonna 2019 noin 200 järjestöä, joiden hankkeella käynnistyy kolmas toimintavuosi. Poikkeuksena ovat vuonna 2017 käynnistyneet Suomi 100 -avustusohjelmahankkeet, joita raportointivelvollisuus koskee vasta vuonna 2020. STEA lähettää järjestöille raportointitehtävät verkkoasiointiin viimeistään helmikuussa 2019.

31.5.2019 vuosiselvitys

Kaikki vuonna 2018 avustusta käyttäneet järjestöt toimittavat STEAlle vuosiselvityksen 31.5.2019 mennessä. STEA lähettää järjestöille vuosiselvitystehtävät verkkoasiointiin viimeistään helmikuussa 2019.

Pienavustusta saaville järjestöille lähetetään keväällä vuosiselvityksen lisäksi pienavustuksen käyttöä koskeva Webropol-kysely, johon tulee vastata toukokuun loppuun mennessä.

 

Katsaus STEAn yleisavustuksista julkaistu

Katsaus STEAn yleisavustuksista julkaistu

8.11.2018

Yleisavustusta saavat järjestöt raportoivat maaliskuussa 2018 STEAlle avustetun toiminnan tuloksista ja vaikutuksista. Ensimmäistä kertaa toimitettuja tuloksellisuus- ja vaikutusselvityksiä vastaanotettiin määräaikaan mennessä 171 kappaletta.

STEA on laatinut selvityksistä saaduista keskeisistä havainnoista katsauksen, joka on julkaistu www.stea.fi-sivujen aineistopankissa. Katsauksen ruotsinkielisen käännöksen löydät sivujen ruotsinkielisestä aineistopankista.

Yleisavustuksesta tehdystä tuloksellisuus- ja vaikutusselvityksestä ei toimiteta erillistä järjestökohtaista palautetta verkkoasiointiin.

Lisätietoja:
STEA, seurantavastaava Elina Vedenkannas, elina.vedenkannas@stm.fi 
tai puhelimitse p. 050 350 5528 pe 9.11. klo 9-11, ma-ti 12.-13.11. klo 9-11 ja ke-pe 14.-16.11. klo 12-15 välisinä aikoina

Kehitämme verkkoasiointiamme ja ohjeitamme – tule mukaan!

Kehitämme verkkoasiointiamme ja ohjeitamme – tule mukaan!

8.11.2018

Haluatko osallistua verkkoasiointimme kehittämiseen vapaaehtoisena testaajana? Onko sinulla näkemyksiä ja ideoita siitä, miten lomakkeemme ja ohjeistuksemme palvelisivat paremmin?

Haluamme parantaa ohjeitamme ja kehittää verkkoasiointiamme. Sitä varten perustamme vapaaehtoisista järjestöjen edustajista koottuja kehittäjäryhmiä.

Tarjoamme sinulle mahdollisuutta

1. osallistua verkkoasiointimme (asiointi.stea.fi) kehittämiseen entistä käyttäjäystävällisemmäksi.
Valitsemme verkkoasioinnin kehittäjäryhmään viisi asiointia jo käytännössä käyttänyttä henkilöä. Ensimmäinen käyttäjätestaus tehdään STEAn toimitiloissa joulukuussa palvelumuotoilijan opastuksella.

2. toimia eri teemoihin liittyvän ohjeistomme testilukijana ja kommentoijana ennen ohjeiden julkaisua.
Ohjeet ja niihin liittyvät tehtävät toimitetaan ohjeryhmään valituille sähköpostitse ja ryhmän toimintaan on mahdollista osallistua verkon välityksellä.

Kiinnostuitko? Jos haluat ja ehdit osallistua kehittämistyöhön kanssamme, ilmoita tietosi meille 16.11. mennessä sivulla https://link.webropolsurveys.com/S/88BE09984CD5900F

Valitsemme ryhmien jäsenet 19.11. Ilmoitamme valinnoista kaikille ilmoittautuneille sähköpostitse.

Lisätietoja:
viestinta.stea@stm.fi

STEA-avustukset 2019

STEA-avustukset 2019

8.11.2018

STEA-avustuksia haettiin toukokuun ja syyskuun hakuaikoina vilkkaasti. Yhteensä avustushakemuksia vuodelle 2019 vastaanotettiin 2 774 kappaletta. Näistä jatkohakemuksia oli 1 749 ja uusia hakemuksia 1 025.

Avustuksen hakijoita oli 1 144. Heistä 250 oli uusia hakijoita, eli järjestöjä, jotka eivät tänä vuonna saa STEA-avustusta.

Vuodelle 2019 haettujen avustusten yhteenlaskettu summa oli noin 508,6 miljoonaa euroa. Vuoden 2018 vastaava luku oli 467 miljoonaa euroa.

Paikka auki -avustusohjelmaan liittyviä hakemuksia vastaanotettiin 276 kappaletta. Haettujen Paikka auki -avustusten yhteenlaskettu summa oli noin 13 miljoonaa euroa.

STEA julkaisee vuoden 2019 avustusehdotuksensa keskiviikkona 5.12. sivulla avustukset.stea.fi. Kaikille avustusta hakeneille toimitetaan myös avustuskohdekohtainen avustusehdotus verkkoasiointiin.

Sosiaali- ja terveysministeriö päättää myönnettävistä avustuksista tammi-helmikuussa 2019. Myönnettävien avustusten määrä vuoden 2019 valtion talousarviossa on noin 361,8 miljoonaa euroa.

Seuraavan kerran STEA-avustuksia voi hakea ensi vuoden huhti–toukokuussa, jolloin verkkoasiointiin avataan vuoden 2020 uusien avustusten haku.

Avustusten erillishakua ei vuonna 2019 järjestetä.

updated 30.11.2018 – Uutiseen päivitetty avustusehdotuksen julkaisupäivämäärä: 5.12.2018.
STEA kerää tietoa investointiavustuksilla tehdyistä asuntohankinnoista

STEA kerää tietoa investointiavustuksilla tehdyistä asuntohankinnoista

12.10.2018

STEA kartoittaa loka-joulukuun aikana RAY-/STEA-avustuksilla tehtyjen asuntohankintojen nykyisiä hallinta- ja omistussuhteita ja asuntojen alkuperäisen käyttötarkoituksen toteutumista.

Kartoituksen kohteena ovat vuosien 1999-2017 investointiavustukset, jotka on myönnetty mm. asunnottomien, nuorison, kehitysvammaisten, liikuntavammaisten, invalidien, vankilasta vapautuneiden ja päihde- ja mielenterveysongelmaisten tukiasuntojen hankintaan. Lisäksi kartoituksen piiriin kuuluvat ikääntyneiden asunnot sekä valtakunnalliseen asunnottomuusohjelmaan ja päättyneeseen Kehas-ohjelmaan sisältyneet asuntohankinnat.

STEA lähettää edellä mainittujen investointiavustusten saajille loka-marraskuun aikana sähköpostitse kyselyn asuntojen nykyisestä käyttötarkoituksesta sekä asuntojen hallinta- ja omistussuhteista.

Kyselyllä saatua tietoa kerätään STEAn ylläpitämään asuntorekisteriin. Asuntorekisterin tiedot ovat lähtökohtaisesti julkisia. STEA hyödyntää rekisterin tietoja avustusten käytön valvontaan ja avustustoiminnan kehittämiseen liittyvissä tehtävissä. Asuntorekisteri sisältää lähtökohtaisesti vain avustuskohteeseen liittyviä tietoja. Henkilötietona rekisteriin tallennetaan vain asuntokohteiden omistajan yhteystiedot, käytännössä yhteyshenkilön sähköpostiosoite. Näitä henkilötietoja STEA käyttää asuntorekisteriin liittyvässä viestinnässä.

Asuntokartoitus perustuu Valtionavustuslakiin 688/2001,15 §, jonka mukaan valtionapuviranomaisen on huolehdittava valtionavustuksen asianmukaisesta ja riittävästä valvonnasta hankkimalla valtionavustuksen käyttö- ja seurantatietoja sekä muita tietoja.

Lisätietoa:
Juha Katainen, erityisasiantuntija, STEA, juha.katainen[at]stm.fi