Valvonta ja arviointi intro

Miten STEA-avustusten käyttöä valvotaan?

STEAlla on lakisääteinen tehtävä valvoa avustusten asianmukaista käyttöä ja arvioida avustetun toiminnan tuloksia ja vaikutuksia.

Avustusten käytön valvonnalla varmistetaan, että

 • avustukset on käytetty siihen tarkoitukseen, johon ne on myönnetty
 • avustusten käytössä noudatetaan avustuspäätöstä ja avustusten käytöstä annettuja lakeja sekä asetuksia
 • toteutuneet kulut ovat avustetun toiminnan tai hankkeen kannalta tarpeellisia ja kohtuullisia sekä avustuspäätöksen ehtojen mukaisia
 • avustusten käyttö on taloudellista ja tarkoituksenmukaista.

Kaikilla avustuksensaajilla on velvollisuus raportoida avustuksen käytöstä STEAlle vuosittain.

Vuosiselvitys avustuksen käytöstä

Avustuksen saajan on tehtävä avustuksen käyttövuotta seuraavan vuoden toukokuun loppuun mennessä kultakin vuodelta selvitys STEAlle avustuksen käytöstä. Selvitys tehdään verkkoasioinnissa. Vuosiselvitysvelvoite koskee avustuksen saajia, jotka ovat edellisvuonna nostaneet avustusta tai jotka ovat käyttäneet jo aikaisempana vuonna nostettuja avustuksia. Vuosiselvitystä ei tarvitse antaa, jos järjestö ei ole nostanut lainkaan avustuksia selvitettävältä vuodelta eikä selvitysvuotta edeltävältä vuodelta ole säästynyt käyttämätöntä avustusta.

STEAn kohdekohtaisessa vuosiselvitystarkastuksessa kiinnitetään huomiota mm. seuraaviin asioihin:

 • avustukselle kirjattujen tuottojen ja kulujen kohdentaminen, kulujen lainmukaisuus, hyväksyttävyys, asianmukaisuus, kohtuullisuus ja tarpeellisuus
 • avustusten kirjanpidollinen käsittely
 • avustetun toiminnan toteutuneiden kulujen vastaavuus avustuspäätökseen ja sen yleis- ja erityisehtoihin
 • hankintojen kilpailuttaminen, hankintalain noudattaminen, lähipiirihankinnat
 • avustuksen saajan sisäisen valvonnan taso
 • tilintarkastajan kertomukset, muistiot, pöytäkirjat ja tilintarkastajan raportti avustusten käytöstä (AUP-raportti)
 • toiminta- tai vuosikertomuksen vastaavuus raportoituun toimintaan

Avustuksen saajan vuosiselvityksessä arvioidaan avustuksen saajan koko toimintaa tilinpäätöksen, tilintarkastuskertomuksen ja –raporttien sekä toiminta-/vuosikertomuksen erikseen täytettävien vuosiselvityslomakkeiden tietojen pohjalta

Kaikista investointiavustuskohteista on tehtävä loppuselvitys. Loppuselvitysvaiheessa raportoidaan hankkeen aikana syntyneet kulut. Loppuselvitys tulee lähettää STEAlle verkkoasioinnin välityksellä mahdollisimman pian urakan vastaanottamisen jälkeen. Jos loppuselvitystä ei toimiteta, avustus peritään takaisin.

Maksamisen keskeyttäminen

Maksamisen keskeyttäminen on väliaikainen turvaamistoimi, jonka avulla valtionavustuksen maksaminen voidaan keskeyttää asian tarkemman selvittämisen ajaksi. Päätös maksamisen keskeyttämisestä voidaan tehdä mm. kun:

 • on perusteltua aihetta epäillä, että valtionavustuksen saaja ei anna oikeita ja riittäviä tietoja valtionavustuksen maksamiseksi tai valtionavustuspäätöksen ehtojen noudattamisen valvomiseksi
 • valtionavustuksen saaja on laiminlyönyt velvollisuuttaan ilmoittaa valtionavustuksen käyttöön tai käyttötarkoituksen toteutumiseen vaikuttavasta muutoksesta.
 • valtionavustuksen saaja käyttää valtionavustusta vastoin valtionavustuspäätöstä tai siinä olevia ehtoja ja rajoituksia
 • kun valtionavustuksen myöntämisen tai käyttämisen perusteissa on tapahtunut olennaisia muutoksia ja on tarpeen selvittää, miten muutokset vaikuttavat mahdollisuuksiin käyttää valtionavustusta laissa, talousarviossa ja valtionavustuspäätöksessä tarkoitetulla tavalla.

Avustuksen takaisinperintä

Avustus voidaan periä takaisin, jos

 • avustus on jätetty palauttamatta
 • avustus on käytetty olennaisesti muuhun kuin myönnettyyn tarkoitukseen
 • avustuksen saaja on antanut STEAlle vääriä tai harhaanjohtavia tietoja asiasta, joka olisi olennaisesti vaikuttanut valtionavustuksen saamiseen, määrään tai ehtoihin, tai salannut sellaisen tiedon
 • tai avustuksen saaja on muuten toiminut valtionavustussäännösten tai avustuspäätöksen vastaisesti

Tarkastukset

STEAn tarkastustoiminta jakautuu kahteen tarkastustyyppiin.

Tuloksellisuustarkastukset kohdistuvat avustuksen saajan toiminnan sisältöjen ja tuloksellisuuden arviointiin.

Laillisuustarkastusten tarkoituksena on selvittää avustusten käytön lainmukaisuus ja avustuspäätöksen sekä siihen liittyvien ehtojen noudattaminen. Laillisuustarkastukset voivat kohdistua avustuksen saajan koko toimintaan tai ainoastaan avustettujen toimintojen kirjanpitoon, talouteen ja hallintoon.

Valittava näkökulma ja tarkastusmenetelmät riippuvat tarkastettavasta järjestöstä ja/tai avustuskohteesta. Osa tarkastuksista on yksinomaan laillisuustarkastuksia, osa tuloksellisuustarkastuksia ja osassa on tarkastustoiminnalle asetetut tavoitteet huomioiden tarkoituksenmukaista yhdistää kumpikin näkökulma.

Tarvittaessa STEA voi tehdä myös selvityskäyntejä, joiden tavoitteena on tarkastaa tai varmistaa avustuksen saajaan tai avustettavaan toimintaan liittyviä yksityiskohtia nopeallakin aikataululla.