STEA valvoo avustusten käyttöä

Kaikilla avustuksensaajilla on velvollisuus raportoida avustuksen käytöstä STEAlle vuosittain. STEAn valvontatiimin ja arviointi- ja kehittämistiimin asiantuntijat ohjaavat ja opastavat järjestöjä tarvittaessa avustusten käyttöön ja raportointiin liittyvissä asioissa.

Keskeisimpiä STEAn avustusten valvonta- ja arviointitoimenpiteitä ovat avustusten maksamiseen liittyvät tarkastukset, investointien loppuselvitysten, vuosiselvitysten sekä tuloksellisuus- ja vaikutusselvitysten analysointi, väli- ja loppuraporttien analysointi, tarkastuskäynnit sekä erillisselvitysten toteuttaminen.

STEA järjestää järjestöille myös koulutustilaisuuksia sekä tiedottaa toiminnastaan ja toimintaohjeista aktiivisesti.

Avustusten käytön valvonnalla varmistetaan, että

  • avustusten käytössä noudatetaan lakeja ja asetuksia sekä avustuspäätöksessä asetettuja ehtoja ja rajoituksia sekä avustusten käytön yleisehtoja
  • toteutuneet kulut vastaavat avustushakemuksessa esitettyä talousarviota ja avustuspäätöstä
  • avustusten käyttö on tuloksellista ja tarkoituksenmukaista.

Tarkastelussa talous ja toiminta

STEA kiinnittää huomiota myös avustusta saavien toimijoiden kohtaamiin taloudellisiin haasteisiin ja riskeihin, avustuksensaajien talouden hoidon suunnitelmallisuuteen, toimintaympäristön muutoksiin ja niiden vaikutuksiin avustettuun toimintaan sekä raportoinnin laatuun.

STEA arvioi avustuksen saajien varallisuutta ja velkaisuutta sekä avustusten hakuvaiheessa erityisesti investointihankkeiden kannattavuutta ja avustuksen hakijan kykyä selviytyä hankkeiden omavastuuosuuksista.

Mikäli avustusten käytössä ilmenee väärinkäytöksiä, voi STEA asettaa järjestön maksukieltoon ja periä jo maksettuja avustuksia takaisin.

Kaikkien avustusta saavien järjestöjen tulee toimittaa STEAlle avustuksen käytöstä vuosiselvitys.

Järjestöt raportoivat STEAlle säännöllisesti myös avustetun toiminnan tuloksista:

  • kohdennetuista toiminta-avustuksista (Ak-avustus) toimitetaan STEAlle pyydettäessä tuloksellisuus- ja vaikutusselvitys (TVS)
  • hankkeista (C-avustus) toimitetaan STEAlle toisen toimintavuoden jälkeisenä keväänä väliraportti ja toiminnan päättyessä loppuraportti.