Investointihankkeet

Investointihankkeiden raportointi

Myönnettyjen investointiavustusten raportointi jakaantuu neljään osaan:

  • Kuluselvitykset
  • Vaiheselvitykset
  • Vuosiselvitys
  • Asuntorekisteri-ilmoitus

Kuluselvitys

Kuluselvitykset liittyvät avustusten maksamiseen. Avustuksia, joiden maksutapa on maksupyyntö, STEA maksaa ennakkona ja selvitettyjä kuluja vastaan.

Toteutuneiden asunto- tai kiinteistökauppojen jälkeen avustuksen saajan tulee tehdä STEAn verkkoasioinnissa kuluselvitys, jossa raportoidaan hankinnan kustannukset. Lähtökohtaisesti asunto- ja toimitilahankintojen hyväksyttävät kustannukset muodostuvat asunnon/kiinteistön kauppahinnasta ja varainsiirtoverosta sekä pienistä pintaremontoinnin kustannuksista. Kuluselvityksen liitteeksi tulee lisätä kopio kauppakirjasta ja ote varainsiirtoveron suorittamisesta.

Tietotekniikka-ja käyttöomaisuushankinnoista sekä toimitilojen peruskorjaushankkeista tulee tehdä myös kuluselvityksiä. Kuluselvityksillä raportoidaan ennakkoon maksetun avustuksen käyttö. Kuluselvityksen liitteeksi tulee lisätä kustannuspaikan tuloslaskelma tai pääkirja, josta hankintojen tai hankkeen kulut voidaan varmentaa.

Vaiheselvitykset

Toimitilan peruskorjaushankkeeseen myönnetyn investointiavustuksen käyttö jakaantuu ohjelmointi-, urakka- ja loppuselvitysvaiheeseen.

Ohjelmointivaiheen selvitys

Kun avustus on myönnetty, toimii avustuspäätös ohjelmointi- eli suunnitteluvaiheen selvityksenä. Ohjelmointivaihe on hyväksytty, kun avustuksen saaja on saanut myönteisen avustuspäätöksen.

Urakkavaiheen kustannusarvio

Urakkavaiheen kustannusarvio koskee peruskorjaushankkeen urakoinnin eli fyysisen rakentamisen aloittamista. Kustannusarvio tulee täyttää STEAn verkkoasioinnin (asiointi.stea.fi) Maksut-osiossa.  

Kustannusarvioon tulee liittää
hankinnan kilpailuttamisasiakirjat, hankkeen rakennussuunnitelmat ja piirustukset.

Kun STEA on vahvistanut urakkavaiheen avustettavaksi hyväksyttävät kustannukset ja hyväksynyt urakkavaiheselvityksen, voi rakentamisen aloittaa ja samalla urakkavaiheen avustuksen maksaminen mahdollistuu.

Loppuselvitys

Loppuselvitysvaiheessa peruskorjaushankkeen osalta raportoidaan hankkeen aikana syntyneet kulut. Loppuselvitys tulee lähettää STEAlle verkkoasioinnin välityksellä mahdollisimman pian urakan vastaanottamisen jälkeen. Avustuksen saajan tulee liittää loppuselvitykseen otteet hankeaikaisesta kirjanpidosta. Useamman vuoden kestävissä hankkeissa on hyvä laatia myös yhteenveto, joista selviää toteutuneiden kulujen yhteismäärä. 

Loppuselvitys tulee tehdä myös avustuksista, joita on käytetty tukiasuntojen hankintaan erityisryhmille, toimitilojen hankintaan, tietotekniikka- ja käyttöomaisuushankintoihin.

Tukiasunto-/toimitilahankintojen loppuselvityksen liitteitä ovat tase-erittelyt hankituista asuntoosakkeista tai toimitiloista sekä yhteenveto hankintojen kokonaiskustannuksista.

Avustuksen saaja voi tehdä investointikohteen viimeisen jatkohakemuksen, kun STEA on hyväksynyt investoinnin loppuselvityksen ja hankkeeseen myönnettyjen valtionavustusten yhteissumma alittaa loppuselvityksen hyväksymisen perusteella hankkeen valtionavustuksella katettavat hyväksyttävät kulut.

Asuntorekisterikysely

STEA lähettää asuntojen hankintaan, rakentamiseen ja peruskorjaukseen avustusta saaneille järjestöille säännöllisin väliajoin asuntorekisterikyselyn. Kysely lähetetään sähköpostitse niille organisaatioille, joilla on hallussaan avustuksella hankittuja asuntoja ja joiden 20 vuoden käyttörajoitusaika on edelleen voimassa. Kyselyllä kartoitetaan hankintojen hallinta- ja omistussuhteita ja myönnetyn avustuksen alkuperäisen käyttötarkoituksen toteutumista.