Investointihankkeet

Investointihankkeiden raportointi

Myönnettyjen investointiavustusten raportointi jakaantuu neljään osaan:

  • Kuluselvitykset
  • Vaiheselvitykset
  • Vuosiselvitys
  • Asuntorekisteri-ilmoitus

Kuluselvitys

Kuluselvitykset liittyvät avustusten maksamiseen. Avustuksia, joiden maksutapa on maksupyyntö, STEA maksaa ennakkona ja selvitettyjä kuluja vastaan.

Kuluselvitys tehdään STEAn verkkoasioinnissa Maksatus-osiossa. Kuluselvitykseen tulee liittää riittävän yksityiskohtainen ote kirjanpidosta tai asuntojen/kiinteistöjen hankintojen tapauksessa kauppakirja, todistus maksetusta varainsiirtoverosta ja tase-erittely.

Vaiheselvitykset

Peruskorjaushankkeeseen myönnetyn investointiavustuksen käyttö jakaantuu ohjelmointi-, urakka- ja loppuselvitysvaiheeseen.

Ohjelmointivaiheen selvitys

Kun avustus on myönnetty, toimii avustuspäätös ohjelmointi- eli suunnitteluvaiheen selvityksenä. Ohjelmointivaihe on hyväksytty, kun avustuksen saaja on saanut myönteisen avustuspäätöksen.

Urakkavaiheen kustannusarvio

Urakkavaiheen kustannusarvio koskee peruskorjaushankkeen urakoinnin eli fyysinen rakentamisen aloittamista. Kustannusarvio tulee täyttää STEAn verkkoasioinnin (asiointi.stea.fi) Maksatus-osiossa.  

Kustannusarvioon tulee liittää
hankinnan kilpailuttamisasiakirjat, hankkeen rakennussuunnitelmat ja piirustukset.

Kun STEA on vahvistanut urakkavaiheen avustettavaksi hyväksyttävät kustannukset ja hyväksynyt urakkavaiheselvityksen, voi rakentamisen aloittaa ja samalla urakkavaiheen avustuksen maksaminen mahdollistuu.

Loppuselvitys

Kaikista investointiavustuskohteista on tehtävä loppuselvitys. Loppuselvitysvaiheessa raportoidaan rakennushankkeen aikana syntyneet kulut. Loppuselvitys tulee lähettää STEAlle verkkoasioinnin välityksellä mahdollisimman pian urakan vastaanottamisen jälkeen.

Avustuksen saaja voi tehdä investointikohteen viimeisen jatkohakemuksen, kun STEA on hyväksynyt investoinnin loppuselvityksen ja hankkeeseen myönnettyjen valtionavustusten yhteissumma alittaa loppuselvityksen hyväksymisen perusteella hankkeen valtionavustuksella katettavat hyväksyttävät kulut.

Asuntorekisterikysely

STEA lähettää asuntojen hankintaan, rakentamiseen ja peruskorjaukseen avustusta saaneille järjestöille säännöllisin väliajoin asuntorekisterikyselyn. Kysely lähetetään sähköpostitse niille organisaatioille, joilla on hallussaan avustuksella hankittuja asuntoja ja joiden 20 vuoden käyttörajoitusaika on edelleen voimassa. Kyselyllä kartoitetaan hankintojen hallinta- ja omistussuhteita ja myönnetyn avustuksen alkuperäisen käyttötarkoituksen toteutumista. Kerätty tieto viedään STEAn ylläpitämään asuntorekisteriin.