Tuloksellisuuden arviointikysymykset 2021

Tuloksellisuuden arviointikysymykset

Tuloksellisuusarvioinnin kohteena vuonna 2021 oleville järjestöille toimitetaan arvio järjestön avustuskohteiden tuloksellisuudesta osana avustuskohteiden vuosiselvityspalautteita. 

Arvio tuloksellisuudesta voi olla hyvä, riittävä tai heikko. 

Arvio tuloksellisuudesta on tehty vastaamalla alla oleviin arviointikysymyksiin. Arviointikysymyk-siin on vastattu asteikolla: hyvin - riittävästi - heikosti.  Arvio tuloksellisuudesta muodostetaan huomioimalla vastaukset kaikkiin seitsemään arviointikysymykseen. 

Alla esimerkki siitä, miten vastaukset useimmiten jakaantuvat kunkin tuloksellisuusarvion osalta: 

Arviointikysymyksiä on yhteensä seitsemän. Ne jakaantuvat kolmeen eri arviointialueeseen. Toiminnan kohdentumista ja laajuutta arvioivat kysymykset: 1. Onko toiminta kohdentunut tavoiteltuun kohderyhmään (Tavoitettiinko suunnitellut kohderyhmät)? 2. Onko oikeaa kohderyhmää tavoitettu (määrällisesti)? 3. Tukeeko toteutunut toiminta aiottujen tulosten aikaansaamista? Tulosten todentamista arvioivat kysymykset: 4. Tukeeko kerätty tieto toiminnan tulosten osoittamista? 5. Onko tulokset todennettu kerätyllä tiedolla? Aikaansaatuja tuloksia arvioivat kysymykset: 6. Onko toiminnalla saatu aikaan aiottuja tuloksia (kerättyyn tietoon perustuvat tulokset) 7. Arvio aikaansaaduista tuloksista suhteessa avustustasoon. Vastaus arviointikysymykseen voi olla ”hyvin”, ”riittävästi” tai ”heikosti”. Nämä vastaukset määrit-televät sen, mikä on avustuskohteen yleisarvio. Avustuskohteen yleisarvio tuloksellisuudesta voi muodostua monien eri vastausten yhdistelmästä. Esimerkki avustuskohteen tuloksellisuusarvioinnin muodostumisesta: Avustuskohteen arvio tuloksellisuudesta voi olla hyvä, jos kohteen kolmeen ensimmäiseen arviointi-kysymykseen on vastattu ”hyvin” tai ”riittävästi” ja neljään viimeiseen arviointikysymykseen on vas-tattu ”hyvin” tai ”riittävästi”. Avustuskohteen arvio tuloksellisuudesta voi olla riittävä, jos kohteen kolmeen ensimmäiseen arviointikysymykseen on vastattu ”hyvin”, ”riittävästi” tai ”heikosti” ja neljään viimeiseen arviointikysymykseen on vastattu ”hyvin” tai ”riittävästi”. Avustuskohteen arvio tuloksellisuudesta voi olla heikko, jos kohteen kolmeen ensimmäiseen arviointikysymykseen on vastattu ”riittävästi” tai ”heikosti” ja neljään viimeiseen arviointikysymykseen on vastattu ”heikosti”.

Lue lisää STEA-avustuksilla rahoitetun toiminnan tuloksellisuusraportoinnista ja arvioinnista: