Tuloksellisuus- ja vaikutusselvitysten palautteet 2020

Tuloksellisuus- ja vaikutusselvitysten palautteet 2020

Keväällä 2020 tuloksellisuus- ja vaikutusselvityksen STEAlle toimittaneille järjestöille lähetetään selvityksen palaute verkkoasiointiin torstain 27.8.2020 aikana.

Palautteissa on käytetty seuraavia tuloksellisuusarvioinnin vaihtoehtoja:

a. Raportin perusteella tuloksellisuus on erinomaista.

b. Raportin perusteella toiminnan tuloksellisuus on hyvällä tasolla.

c. Raportin perusteella toiminnan tuloksellisuus on riittävää.

d. Raportin perusteella toiminnan tuloksellisuus on osin riittävää.

e. Raportin perusteella toiminnan tuloksellisuus ei ole riittävää.

f. Raportin perusteella toiminnan tuloksellisuus ei ole arvioitavissa.

Mitä yllä olevat palautteet tarkoittavat?

Annetun tuloksellisuusarvion perusteena on vähintään yksi, yleensä useampi alla listatuista asioista.

a. Raportin perusteella toiminnan tuloksellisuus on erinomaista:

 • Asetettuja tavoitteita on ylitetty.
 • Tulokset ovat erinomaisia avustustasoon nähden.
 • Kohderyhmää on tavoitettu suunniteltua enemmän ja sen saama hyöty toiminnasta on todennettu.
 • Avustuksen saaja pystyy arvioimaan omaa toimintaansa, sen kehittämissuuntia ja painotuksia.
 • Seurantatietoa kerätään monipuolisesti ja säännöllisesti. Tavoitteiden saavuttamista on arvioitu ja toimintaa kehitetty seurantatiedon perusteella.

b. Raportin perusteella toiminnan tuloksellisuus on hyvällä tasolla:

 • Asetetut tavoitteet on saavutettu ja ne ovat seurantatiedolla todennettuja.
 • Tulokset ovat hyviä suhteessa avustustasoon.
 • Kohderyhmää on tavoitettu hyvin ja sen saama hyöty toiminnasta on todennettu.
 • Seurantatietoa kerätään säännöllisesti ja sitä on hyödynnetty toiminnan kehittämisessä ja tulosten todentamisessa.

c. Raportin perusteella toiminnan tuloksellisuus on riittävää:

 • Asetettuja tavoitteita on saavutettu.
 • Tulokset ovat riittäviä avustustasoon nähden.
 • Kohderyhmää on saavutettu riittävästi ja kohderyhmän toiminnasta saamaa hyötyä on osoitettu riittävästi.
 • Toiminnasta on kerätty seurantatietoa ja sitä on hyödynnetty toiminnan kehittämisessä ja/tai tulosten todentamisessa.

d. Raportin perusteella toiminnan tuloksellisuus on osin riittävää.

Palautetta on täsmennetty kertomalla, minkä toiminnan suhteen tuloksellisuus on ollut riittävää tai riittämätöntä. Esimerkiksi:

 • Tuloksia on osoitettu tavoitteesta x ja y, mutta ei tavoitteen w, z tai q osalta.
 • Tuloksellisuus on riittävää tavoitteen x ja y osalta, mutta riittämätöntä tavoitteiden w, z ja q osalta.
 • Tuloksellisuus on riittävää, mutta tulokset eivät ole kaikilta osin linjassa asetettujen tavoit-teiden kanssa. Esimerkiksi x tavoitteen tulos ei vastaa asetettuja tavoitteita.
 • Toiminnalle asetetut tavoitteet / asetettuja tavoitteita on saavutettu, mutta koska ne ovat luonteeltaan toimintaa kuvaavia, tuloksista ei käy selkeästi / riittävästi ilmi toiminnalla ai-kaansaatu hyöty kohderyhmälle.

e. Raportin perusteella toiminnan tuloksellisuus ei ole riittävää:

 • Tuloksia ei ole osoitettu tai tulosten esittäminen on vaillinaista eikä perustu kerättyyn seurantatietoon.
 • Tulokset eivät ole riittäviä suhteessa avustustasoon.
 • Seurantatietoa ei ole kerätty riittävästi osoittamaan tuloksia.
 • Tavoitetun kohderyhmän määrä suhteessa avustustasoon ja/tai tavoitteisiin ei ole riittävää.

f. Raportin perusteella tuloksellisuus ei ole arvioitavissa:

 • Raportilla ei tuoda riittävästi esiin, miten tavoitteiden saavuttamisessa on edistytty.
 • Raportti on niukka ja/tai täytetty puutteellisesti, eikä sen perusteella pysty muodostamaan kuvaa tuloksellisuudesta.
 • Seurantatietoa ei ole kerätty.
 • Raportissa ei ole vastattu esitettyihin kysymyksiin.
 • Toiminnan yhteys tavoitteisiin ei käy ilmi raportista.
 • Raportista ei selviä keitä toimintaan osallistuneet ovat olleet, kuinka paljon heitä on ollut tai mitä hyötyä toimintaan osallistumisesta on heille ollut.

Kysymyksiä ja vastauksia palautteista

K: Jos palautteessa todetaan, että tuloksellisuus ei ole riittävää, niin tarkoittaako se, että jatkorahoitusta ei ole mahdollista saada?

V: STEA tekee tuloksellisuusarvion saamansa raportin perusteella, joten se kannattaa aina täyttää huolella. STEAn tehtävä on tukea tuloksellista kansalaisjärjestötoimintaa, joten toiminnan tuloksellisuuden osoittaminen on ensiarvoisen tärkeää. Tuloksellisuusarvio otetaan huomioon avustusehdotuksen valmistelussa. Jatkorahoituspäätökseen vaikuttavat monet eri tekijät, muun muassa osoitettu toiminnan tuloksellisuus, toiminnan yhteiskunnallinen/alueellinen tarve, avustushakemus ja avustuksiin käytettävissä olevan määräraha.

*

K: Mitä tarkoittaa, että asetettu tavoite on ollut toiminnallinen?

V: Toiminnallinen tavoite tarkoittaa sitä, että sillä kuvataan tehtävää toimintaa, ei tavoiteltavaa muutosta ja/tai kohderyhmän toiminnasta saamaa hyötyä toiminnasta.

*

K: Jos tuloksellisuutta ei ole pystytty arvioimaan tai jos se ei ole riittävää, niin mistä järjestö tietää mitä pitää muuttaa?

V: Tässä tapauksessa kannattaa katsoa yllä olevat kuvaukset siitä, mihin kukin tuloksellisuusarvio perustuu. Lisäksi kannattaa palata STEAn avustusoppaaseen ja katsoa oletteko toimineet siellä edellytetyllä tavalla esimerkiksi seurantatiedon keräämisen ja hyödyntämisen suhteen. STEA on julkaisemassa myöhemmin syksyllä toiminnan tuloksellisuuden seurantaan ja arviointiin liittyviä verkkokoulutuksia.

Liittyvät sisällöt:
Uutinen 17.6.2020: Tuloksellisuus- ja vaikutusselvitysten palautteet järjestöille elokuussa