Julkaisut

Julkaisut

STEAn avustustoimintaan liittyen julkaistaan erilaisia selvityksiä ja raportteja. Sosiaali- ja terveysministeriö ja/tai avustusasioiden neuvottelukunta ja arviointi- ja avustusjaosto voivat tilata avustustoimintaan liittyviä selvityksiä.

STEA voi julkaista omia selvityksiään tai tilata selvityksiä ulkopuolisilta toimijoilta.

Tälle sivustolle on koottu kaikki avustustoimintaa koskevat selvitykset vuodesta 2017. 

Julkaistut selvitykset

Selvitys kohtaamispaikkatoiminnasta

Sosiaali- ja terveysministeriön avustusasioiden neuvottelukunnan tilaama Selvitys kohtaamispaikkatoiminnasta toteutettiin keväällä 2020. Toteutuksesta vastasi Vaikuttava Yritys Oy yhteistyössä Tutkimus ja Kehitys Ajatustalo Oy:n kanssa. 

Matalan kynnyksen kohtaamispaikkojen kirjo on suuri ja kävijöiden elämäntilanteet poikkeavat toisistaan. Selvitys tuotti aikasarjatietoa kohtaamispaikkojen kävijöiden kokemuksista ja tuloksia järjestöjen kehittämistyön tueksi. Sosiaali- ja terveysministeriön avustusasioiden neuvottelukunnan näkemyksen mukaan selvitys kuvaa hyvin, kuinka monimuotoista ja elinvoimaista sekä alueellisesti kattavaa matalan kynnyksen kohtaamispaikkatoiminta on. 

Sosiaali- ja terveysjärjestöt uudistajina? : Selvitys STEA-avusteisesta tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnasta

Sosiaali- ja terveysministeriö on tilannut arviointi- ja avustusjaoston esityksestä selvityksen sosiaali- ja terveysalan STEA-avustusta saavien järjestöjen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnasta (TKI-toiminta).

Selvityksessä tarkastellaan, mitkä seikat tukevat ja edesauttavat järjestöjen TKI-toimintaa ja innovaatioiden kehittämistä, mitkä ovat järjestöjen TKI-toiminnan keskeiset haasteet ja kehittämistarpeet sekä mikä on STEA-avustuksella rahoitetun TKI-toiminnan asema osana innovaatioympäristöä.

Selvityksessä tarkastellaan sosiaali- ja terveysalan järjestöjen toimintoja, joissa on kehitetty uudenlainen toimintatapa ja jotka ovat levinneet tai juurtuneet jatkuvaluonteiseksi toiminnaksi.

Selvityksen toteutti MDI Public Oy yhteistyössä NHG Consulting Oy:n kanssa.

Selvitys sosiaalisesta lomatoiminnasta

Selvitys avaa sosiaalisen lomatoiminnan nykytilaa ja antaa pohjaa sille yhteiselle keskustelulle mikä on lomajärjestöjen tilanne nyt ja tulevaisuudessa.

Huoltotoiminnasta perinneaikaan: Selvitys Suomen 1939-1945 sotien veteraanijärjestöjen toiminnasta ja tulevaisuudesta

Selvitystyön kohteena oli neljän järjestön, Rintamaveteraaniliiton, Sotainvalidien Veljesliiton, Suomen Sotaveteraaniliiton ja Tammenlehvän Perinneliiton tehtävät, toiminta, talous ja tulevaisuuden suunnitelmat.

Valtionavustukset julkisen sektorin rajapinnassa

Selvityksessä kuvataan STEAn järjestöavustusten kohdentumista menoihin ja toimintoihin, joiden voidaan katsoa kuuluvan lakisääteisesti valtion tai kuntien maksettavaksi.

Kansalaisjärjestö jälkiteollisessa artistiyhteiskunnassa

Selvityksen lähtökohtana on käynnissä oleva yhteiskunnallinen murroskausi, joka vaikuttaa monin tavoin myös järjestöihin. Selvitys kuvaa, miten tulevaisuuden yhteisöt toimivat ja antaa työkaluja järjestötoiminnan kehittämiseksi.