Ylimääräiseen avustushakuun liittyviä kysymyksiä ja vastauksia

Ylimääräiseen avustushakuun liittyviä kysymyksiä ja vastauksia

Kysymys:
Voiko kuka tahansa järjestö hakea ylimääräisen avustushaun hankeavustuksia?

Vastaus:
Haku on avoin kaikille. On kuitenkin huomattava, että ylimääräinen haku on tarkoitettu toimintoihin, jotka pystyvät vastaamaan poikkeustilanteen aiheuttamiin tarpeisiin nopeasti. Siinä kokemuksesta on hyötyä.

*

Kysymys:
Ovatko ylimääräiset avustukset hankeavustuksia eli C-avustuksia?

Vastaus:
Kyllä, ylimääräiset avustukset vuodelle 2020 haetaan hankeavustuksina.

*

Kysymys: 
Jos avustus myönnetään, milloin hankkeen toiminnan pitää alkaa?

Vastaus: 
Hankkeen toiminta tulee aloittaa mahdollisimman pian. Avustuksen käyttöaika on kuitenkin sama kuin muillakin vuodelle 2020 myönnetyillä avustuksilla, eli vuoden 2021 loppuun asti.

*

Kysymys: 
Ovatko avustuksen käyttöehdot samat kuin muillakin avustuksilla?

Vastaus:
Avustuksen käyttöä koskevat ehdot ja rajoitukset lähetetään avustuksen saajille osana avustuspäätöstä. Avustuspäätöksen yleisehdot ja rajoitukset vastaavat STEAn verkkosivuilla julkaistuja vuoden 2020 hankeavustusten yleisehtoja ja rajoituksia. Avustusta voidaan myöntää järjestötoimintaan, joka täydentää julkisten palvelujen toimintaa. Myytävien palveluiden toteuttamiseen avustusta ei myönnetä.

*

Kysymys:
Mitä avustushakemuksessa kannattaa erityisesti tuoda esiin?

Vastaus:
Tärkeää on kuvata se, miten avustuksella pystytään vastaamaan tämän poikkeustilanteen aiheuttamiin kohderyhmien erityistarpeisiin ja millä tavalla tukea pystytään tarjoamaan poikkeustilanteen edelleen kehittyessä. Hakemuksessa tulee kuvata mahdollisimman konkreettisesti se, mitä ja miten aiotaan toimia, ketkä tai mitkä ryhmät hankkeesta hyötyvät ja miten hankkeen tuoma hyöty aiotaan osoittaa.

*

Kysymys: 
Haetaanko avustusta uudistetuilla hakemuslomakkeilla?

Vastaus: 
Ylimääräisiä avustuksia vuodelle 2020 haetaan jo aiemmin käytössä olleella hankeavustuksen hakulomakkeella STEAn verkkoasioinnissa.

*

Kysymys:
Voiko ylimääräistä avustusta hakea toimintaan, jota jo nyt teemme STEA-avustuksella?

Vastaus:
Kyllä, jos lisäresurssin tarve on selkeästi perusteltavissa.

*

Kysymys:
Milloin avustukset maksetaan?

Vastaus: 
Avustuspäätökset tehdään todennäköisesti kesäkuun alussa. STEA maksaa avustukset heti päätöksen jälkeen avustuspäätöksessä mainitun maksutavan mukaan.

*

Kysymys: 
Saako avustuksen kerralla käyttöön?

Vastaus (päivitetty 17.4.): 
Myönnetyt avustukset voidaan maksaa päätöksen jälkeen. Ne maksetaan avustuksen saajan toimittaman maksupyynnön mukaisesti. Jos on perusteltua avustetun hankkeen tavoitteiden tai ajoittumisen kannalta, voidaan avustus maksaa kerralla kokonaisuudessaan. Lähtökohtana on edelleen avustusten maksaminen ennakkoon korkeintaan siltä osin, kuin se vastaa noin kolmen kuukauden kustannuksia.

*

Kysymys: 
Kuinka pitkäkestoinen hanke voi olla?

Vastaus: 
Avustus on tarkoitettu vuoden 2020 kuluihin. Lähtökohtaisesti avustusta myönnetään noin puolen vuoden kuluihin.  Avustuksen käyttöaika on kuitenkin sama kuin muillakin avustuksilla, eli avustuksen myöntämisvuosi ja seuraava vuosi.

*

Kysymys: 
Voiko avustusta saada jo toteutuneisiin vuoden 2020 kuluihin?

Vastaus:
Kyllä, jos kulut aiheutuvat selkeästi poikkeustilanteesta, eikä niitä voida kattaa esim. jo olemassa olevasta avustuksesta.

*

Kysymys:
Pitääkö hakemukseen liittää lausuntoja?

Vastaus: 
Lausuntoja voi liittää hakemukseen, mutta ymmärrämme, että nopeasta aikataulusta johtuen niitä voi olla vaikea saada. Tärkeintä on, että hakemus on selkeä ja ymmärrettävä, ja yhteistyö muiden toimijoiden kanssa on kuvattu lomakkeella konkreettisesti.

*

Kysymys: 
Tuleeko ylimääräisen avustuksen käytöstä tehdä vuosiselvitys ja raportteja?

Vastaus: 
Avustuksen käytöstä tulee tehdä vuosiselvitys. Hankkeen toiminnasta ja toiminnan tuloksista tulee kerätä seurantatietoa, kuten muustakin STEA-avustuksella tehdystä toiminnasta. Hankkeen toiminnasta ja tuloksista tulee raportoida STEAlle verkkoasioinnissa vuonna 2021. STEA tiedottaa tarkemmasta raportointitavasta myöhemmin.

*

Kysymyksiä ja vastauksia päivitetty 2.4.: 

Kysymys:
Voiko molempiin teemoihin hakea samalla hakemuksella yhtä aikaa?

Vastaus:
Hakemuksessa ei ole erillistä valintakysymystä teemasta. STEA tekee teemanmukaisen jaottelun. Osa haettavista toiminnoista voi olla sellaisia, että niissä on molempien teemojen sisältöjä. Jos on tarve hakea selkeästi kahta tai useampia eri toimintoja, kannattaa niistä kustakin tehdä oma hakemuksensa.

*

Kysymys:
Voiko lisäavustusta hakea eri kielillä tapahtuvaan neuvontaan tai materiaalien kääntämiseen?

Vastaus:
Kyllä, jos sisältö liittyy tähän poikkeustilanteeseen ja lisätarve on perusteltu. Viranomaisviestien kääntämisessä kannattaa pysyä selkeissä perusviesteissä ja epäselvät asiat tulee aina tarkistaa viranomaisilta.

*

Kysymys:
Onko ylimääräinen haku tarkoitettu tähän liittyvään tutkimukseen?


Vastaus:
Lisähakuun ei ole sisällytetty erillisen resurssin kohdentamista tutkimushankkeisiin. Avustusmäärä on hyvin rajallinen ja se on tarkoitettu käytännön konkreettisiin toimenpiteisiin, joilla voi auttaa kansalaisia mahdollisimman nopeasti tässä ja nyt.  Luonnollisesti kaikkea avustettua tulee seurata, jotta tuloksia ja mahdollista vaikutusta voidaan arvioida jälkeenpäin. Tutkimuksellinen työote sisältyy toki itsessään STEAn edellyttämään perusseurantaan ja sen toteutukseen.

*

Kysymyksiä ja vastauksia päivitetty 8.4.: 

Kysymys:
 
Voiko tälle ylimääräiselle avustukselle hakea syyskuun haussa jatkoa vuodelle 2021?

Vastaus:
Ei, ylimääräinen avustus on tarkoitettu vain vuoden 2020 poikkeustilanteeseen.

*

Kysymys:

Onko STEAlla jonkinlainen raami sille, minkä suuruisia avustuksia per hakija tullaan myöntämään? 

Vastaus:
STEA ei ole etukäteen määritellyt hakijakohtaisia avustusmääriä, koska avustuksen tarve vaihtelee tilanteesta, toiminnasta ja muista tuotoista riippuen. Lähtökohtaisesti avustuksia myönnetään noin puolen vuoden kuluihin ja toiminta tulee käynnistää heti avustuspäätöksen jälkeen. 

*