STEA kerää tietoa investointiavustuksilla tehdyistä asuntohankinnoista

STEA kerää tietoa investointiavustuksilla tehdyistä asuntohankinnoista

12.10.2018

STEA kartoittaa loka-joulukuun aikana RAY-/STEA-avustuksilla tehtyjen asuntohankintojen nykyisiä hallinta- ja omistussuhteita ja asuntojen alkuperäisen käyttötarkoituksen toteutumista.

Kartoituksen kohteena ovat vuosien 1999-2017 investointiavustukset, jotka on myönnetty mm. asunnottomien, nuorison, kehitysvammaisten, liikuntavammaisten, invalidien, vankilasta vapautuneiden ja päihde- ja mielenterveysongelmaisten tukiasuntojen hankintaan. Lisäksi kartoituksen piiriin kuuluvat ikääntyneiden asunnot sekä valtakunnalliseen asunnottomuusohjelmaan ja päättyneeseen Kehas-ohjelmaan sisältyneet asuntohankinnat.

STEA lähettää edellä mainittujen investointiavustusten saajille loka-marraskuun aikana sähköpostitse kyselyn asuntojen nykyisestä käyttötarkoituksesta sekä asuntojen hallinta- ja omistussuhteista.

Kyselyllä saatua tietoa kerätään STEAn ylläpitämään asuntorekisteriin. Asuntorekisterin tiedot ovat lähtökohtaisesti julkisia. STEA hyödyntää rekisterin tietoja avustusten käytön valvontaan ja avustustoiminnan kehittämiseen liittyvissä tehtävissä. Asuntorekisteri sisältää lähtökohtaisesti vain avustuskohteeseen liittyviä tietoja. Henkilötietona rekisteriin tallennetaan vain asuntokohteiden omistajan yhteystiedot, käytännössä yhteyshenkilön sähköpostiosoite. Näitä henkilötietoja STEA käyttää asuntorekisteriin liittyvässä viestinnässä.

Asuntokartoitus perustuu Valtionavustuslakiin 688/2001,15 §, jonka mukaan valtionapuviranomaisen on huolehdittava valtionavustuksen asianmukaisesta ja riittävästä valvonnasta hankkimalla valtionavustuksen käyttö- ja seurantatietoja sekä muita tietoja.

Lisätietoa:
Juha Katainen, erityisasiantuntija, STEA, juha.katainen[at]stm.fi


Jatkoavustusten haku vuodelle 2019

Jatkoavustusten haku vuodelle 2019

13.8.2018

Jatkoavustusten hakuaika alkaa tiistaina 14.8.2018. Käynnissä oleville hankkeille ja toiminnoille voi hakea jatkoavustusta STEAn verkkoasioinnissa asiointi.stea.fi -> Avustuksen haku –osiossa. Avustusten hakuaika päättyy maanantaina 1.10. klo 16.15.

Yleisavustuksille (Ay-avustus) ja kohdennetuille toiminta-avustuksille (Ak-avustus), joilla on ohjeellinen avustussuunnitelma vuodelle 2019, voidaan hakea harkinnanvaraista tasokorotusta vuodelle 2019. Tasokorotuksen enimmäismäärä voi olla korkeintaan 1,8 % ohjeellisessa avustussuunnitelmassa ilmoitetun avustuksen kokonaissummasta.

Avustuksen hakijat, joiden avustuskohteelle on aikaisemmin määritelty avustuksen saajan varallisuusasema huomioon ottaen omarahoitusosuus, voivat hakea tasokorotusta muita avustuksen saajia vastaavasti. Jos avustustasoon haetaan tasokorotuksen lisäksi muuta korotusta, on korotustarve perusteltava hakemuksessa. Avustusehdotus perustuu STEAn avustusharkintaan.

Avustushakemusten sisältöön liittyviin kysymyksiin  vastaa STEAlla ensisijaisesti avustuskohteelle nimetty avustusvalmistelija. Avustusvalmistelijoiden yhteystiedot löytyvät avustuskohteen avustuspäätöksestä ja STEAn verkkosivuilta www.stea.fi/stea/yhteystiedot/henkilohakemisto

STEA avaa verkkoasioinnin käyttöön ja tekniseen toimintaan liittyviä kysymyksiä varten oman neuvontapuhelimen, p. 050 310 5692. Neuvontapuhelin palvelee hakuaikana 20.8.-1.10. arkisin klo 9-11 ja 12-15 välisenä aikana.

päivitetty 22.8.2018 – Lisätty teksti: Jos avustustasoon haetaan tasokorotuksen lisäksi muuta korotusta, on korotustarve perusteltava hakemuksessa. Avustusehdotus perustuu STEAn avustusharkintaan.

Sosiaali- ja terveysministeriön avustuspäätös julkaistu: sosiaali- ja terveysjärjestöille 11.2 miljoonaa euroa lisää avustuksia

Sosiaali- ja terveysministeriön avustuspäätös julkaistu: sosiaali- ja terveysjärjestöille 11.2 miljoonaa euroa lisää avustuksia

27.6.2018

– avustusten piiriin yli 100 uutta järjestöä

Sosiaali- ja terveysministeriö jakaa Veikkauksen rahapelitoiminnan tuotoista avustuksia järjestöille ja säätiöille 11.3 miljoonaa euroa. Avustuksia saa nyt 325 hakijaa. Aiemmin tänä vuonna avustuksia on jaettu 871 hakijalle yhteensä 342 miljoonaa.

Sosiaali- ja terveysministeriö päätti erillishaun avustuksista 27. kesäkuuta Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen (STEA) ehdotuksen mukaisesti. Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi jakoesitystä.

Rahapelitoiminnan tuotoista jaetaan nyt avustuksia kolmeen uuteen avustusohjelmaan sekä pienavustuksia pienille järjestöille. Arvokas-avustusohjelmalla tuetaan haasteellisessa elämäntilanteessa tai äkillisessä muutostilanteissa olevia ihmisiä. Elämänote-avustusohjelmalla tuetaan ikäihmisten kotona asumista ja osallisuutta. Paikka auki II -avustusohjelmalla tuetaan nuorten ja osatyökykyisten työelämävalmiuksia.

Järjestöjen pienavustus on erityisesti pienille järjestötoimijoille suunnattu avustus, jonka avulla edistetään yhteisöllisyyttä ja aktiivista kansalaistoimintaa. Pienavustukset on tarkoitettu järjestöille, jotka eivät saa muuta avustusta STEAn kautta.

Lue sosiaali- ja terveysministeriön tiedote avustuspäätöksestä
Kaikki avustuspäätöksen tiedot STEAn avustustietokannassa

 


STEA vastaa Järjestöjen sopeutumisvalmennuksen työryhmän 5.6. kannanottoon

STEA vastaa Järjestöjen sopeutumisvalmennuksen työryhmän 5.6. kannanottoon

19.6.2018

Sopeutumisvalmennuksen avustuksensaajien keskuudessa on ollut huolta sopeutumisvalmennuksen ja lomatoiminnan suhteesta. STEA on vastaanottanut Järjestöjen sopeutumisvalmennuksen työryhmän kannanoton aiheesta ja asiasta keskusteltiin 15.6. STEAn sopeutumisvalmennuksen kehittämistyöryhmässä ryhmän puheenjohtajan Ilkka Revon (Allergia-, iho-, - ja astmaliitto ry) johdolla. 

STEAn johtaja Kristiina Hannula vahvistaa, että STEA toimii voimassa olevan linjauksen mukaisesti: ”…sosiaalinen lomatoiminta on lomaa, ei kuntoutusta. Siinä voi kuitenkin olla kuntoutuksellisia elementtejä ja se voi tukea kuntoutumista.” STEAn uuden avustusstrategian laatimisen yhteydessä tullaan tarkastelemaan kaikkia avustuslinjauksia. 

STEAn sopeutumisvalmennuksen kehittämistyöryhmän puheenjohtaja Ilkka Repo toteaa, että jatkuva vuoropuhelu ja asioiden kehittäminen yhdessä on varmasti niin edunsaajien kuin rahoittajienkin tahtotila. STEAn sopeutumisvalmennuksen kehittämistyöryhmä tarjoaa sisältöjen kehittämisen lisäksi erinomaisen alustan myös vuoropuhelulle ja tiedonvaihdolle.


STEA julkaisee syksyllä yleisavustusten TVS-raportteihin perustuvan yleisavustuskatsauksen

STEA julkaisee syksyllä yleisavustusten TVS-raportteihin perustuvan yleisavustuskatsauksen

19.6.2018

Yleisavustusta saavat järjestöt raportoivat maaliskuussa 2018 STEAlle avustetun toiminnan tuloksista ja vaikutuksista. Ensimmäistä kertaa toimitettuja tuloksellisuus- ja vaikutusselvityksiä vastaanotettiin määräaikaan mennessä 171 kappaletta.

Tuloksellisuus- ja vaikutusselvitysten sekä niihin liittyvän järjestöiltä saadun palautteen käsittely on käynnistynyt STEAssa. STEA laatii selvitysten pohjalta yleisavustuskatsauksen, jossa tarkastellaan:

  • avustettujen toimintojen sisältöä
  • tuloksellisuus- ja vaikutusselvitysten laatua
  • millaisia käytäntöjä eri järjestöillä on toiminnan tuloksellisuuden arviointiin ja raportointiin
  • avustuksen käytön vastaavuutta yleisavustuksen ehtoihin ja
  • yleisavustetun toiminnan tulosten ja vaikutusten raportoinnin kehittämistarpeita.

Yleisavustuskatsaus valmistuu syksyllä 2018. Katsaus julkaistaan STEAn verkkosivuilla, ja sen julkaisusta tiedotetaan erikseen kaikkia yleisavustusta saavia järjestöjä.

Yleisavustuksesta tehdystä tuloksellisuus- ja vaikutusselvityksestä ei toimiteta järjestökohtaista palautetta verkkoasiointiin.

Lisätietoja
STEA, arviointi- ja kehittämispäällikkö, Marja Tuomi, etunimi.sukunimi@stm.fi, p. 0295 163474


Nimitysuutisia

Nimitysuutisia

15.6.2018

Waltteri Thusberg on nimitetty määräaikaiseksi tarkastajaksi 11.6. alkaen.

Marja-Riitta Lukkari on nimitetty tarkastajaksi 4.6. alkaen.

Jenna Hellgren on nimitetty määräaikaiseksi osastosihteeriksi 1.6. alkaen.

Riikka Mäkinen on nimitetty määräaikaiseksi hallinnolliseksi avustajaksi 24.5. alkaen.

Maria Finström-Haanpää on nimitetty avustusvalmistelijaksi 16.4. alkaen.

Tarkastaja Arto Pohjamo on jäänyt eläkkeelle.


STEAn avustusehdotus julkaistu: sosiaali- ja terveysjärjestöille 11.2 miljoonaa euroa lisää avustuksia

STEAn avustusehdotus julkaistu: sosiaali- ja terveysjärjestöille 11.2 miljoonaa euroa lisää avustuksia

17.5.2018

– avustusten piiriin yli 100 uutta järjestöä

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA) on julkaissut avustusehdotuksensa kesällä 2018 sosiaali- ja terveysjärjestöille myönnettävien valtionavustusten jaosta. Avustusehdotus julkaistiin sivulla avustukset.stea.fi.

Sosiaali- ja terveysministeriö avasi helmikuussa sosiaali- ja terveysjärjestöille valtionavustusten erillishaun kolmeen uuteen avustusohjelmaan. Kesällä 2018 käynnistyvät ohjelmat ovat:

Ohjelmatoimintaan ehdotetaan myönnettävän avustuksia vuonna 2018 yhteensä noin 10.7 miljoonaa euroa.

Yli sata pienavustusta

Tänä vuonna ensimmäistä kertaa kokeiluluonteisesti myönnettäviä pienavustuksia haki helmi-maaliskuun erillishaun aikana 236 järjestöä.

Pienavustus on erityisesti pienille järjestötoimijoille suunnattu, muutaman tuhannen euron suuruinen kertaluontoinen avustus, jonka avulla edistetään yhteisöllisyyttä ja aktiivista kansalaistoimintaa.

- Pienavustuksilla kokeilemme, tavoittavatko järjestöt niiden avulla uusia ihmisiä ja mahdollistetaanko niillä täysin uutta kansalaistoimintaa, kertoo STEAn valmistelupäällikkö Elina Varjonen. Pienavustusten haku sai liikkeelle lukuisia järjestöjä, jotka eivät ole aiemmin saaneet meiltä avustusta. Avustusmuodon jatkosta päätetään, kun olemme saaneet kokemuksia sen toimivuudesta.

STEA ehdottaa pienavustusta myönnettäväksi 105 järjestölle. Ehdotetut avustussummat vaihtelevat 1000-7000 euron välillä. Yhteensä pienavustuksia jaettaisiin tänä vuonna 576 tuhatta euroa. Pienavustusta haettiin mm. erilaisten koulutusten ja tapahtumien järjestämiseen, retkiin ja virkistystoimintaan, viestintään, ryhmä- ja kohtaamispaikkatoimintaan ja hankintoihin. Avustusta hakivat innokkaimmin maahanmuuttajajärjestöt.
Koko avustusehdotus myönnettävistä pienavustuksista: avustukset.stea.fi

STEAn avustusehdotus on toimitettu sosiaali- ja terveysministeriön käsiteltäväksi. Ministeriön yhteydessä toimiva arviointi- ja avustusjaosto ottaa kantaa avustusehdotukseen, jonka jälkeen sosiaali- ja terveysministeriö päättää myönnettävistä avustuksista kesällä 2018.

Ohjelmatoiminta ja pienavustukset rahoitetaan Raha-automaattiyhdistyksen tuotoista, jotka jäivät jakamatta Raha-automaattiyhdistyksen, Veikkauksen ja Fintoton yhdistyessä vuoden 2016 lopussa.

Lisätietoja:
valmistelupäällikkö Elina Varjonen, STEA, elina.varjonen@stm.fi, p. 0295163223
avustusehdotus verkossa: avustukset.stea.fi

Kuvassa STEAn avustusehdotuksen pienavustusten jakautuminen järjestöjen toimipaikan sijainnin perusteella.


796 hakemusta

796 hakemusta

4.4.2018

STEAn verkkoasioinnissa avoinna ollut avustusten erillishaku päättyi tiistaina 3.4. klo 16.15. Saimme määräaikaan mennessä 796 avustushakemusta. Avustusta haki 641 yhteisöä. Yhteensä avustuksia haettiin yli 38,5 miljoonaa euroa.

Paikka auki -avustusohjelmaan hakemuksia kertyi yli 300 kappaletta. Arvokas-ohjelmaan hakemuksista kohdistui noin 140 ja Elämänote-ohjelmaan yli 60 kappaletta. Myös uusi Järjestöjen pienavustus kiinnosti hakijoita, hakemuksia vastaanotettiin 245 kappaletta.

STEAn käsittelee avustushakemukset ja valmistelee niiden perusteella sosiaali- ja terveysministeriölle avustusehdotuksen. Avustusehdotus julkaistaan sen valmistuttua (aikaisintaan viikolla 20) verkkosivulla avustukset.stea.fi.

Sosiaali- ja terveysministeriö päättää myönnettävistä avustuksista kesällä 2018.

 

 

 


Selvitys järjestötoiminnan tulevaisuudesta julkaistu

Selvitys järjestötoiminnan tulevaisuudesta julkaistu

3.4.2018

Tulevaisuustutkija Ilkka Halava on Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen (STEA) toimeksiannosta tehnyt selvityksen järjestöjen tulevaisuudesta. Järjestötoiminta kohtaa useita isoja haasteita seuraavan kymmenen vuoden aikana. Selvityksessä kerrotaan millaisia ovat tulevaisuuden yhteisöt, ja se antaa myös järjestöille työkaluja toimintansa kehittämiseen. Mukana selvitystyössä ovat olleet myös Mika Pantzar ja Elisa Lukin.

Selvityksen lähtökohtana on käynnissä oleva murroskausi. Yhteiskunnan erilaiset järjestelmät – kuten energia-, liikenne-, opetus-ja finanssijärjestelmä – siirtyvät uuteen versioonsa.  Tämä murroskausi vaikuttaa monin tavoin myös järjestöihin, kun digitalisaation myötä valta siirtyy järjestelmiltä ihmisille.

- Usein ajatellaan, että tulevaisuudessa teknologiaa olisi huomattavasti enemmän näkyvillä haittaamassa vuorovaikutusta. Tämä on harha. Päinvastoin esillä tulee olemaan vähemmän teknologiaa vuorovaikutuksen tiellä. Data kuljettaa kaiken hallinnon ja byrokratian, ja meidän tehtävämme on keskittyä kohtaamaan täysipainoisesti toisiamme, Halava toteaa.

Järjestöosaaminen ei ensi vuosikymmenellä olekaan hallinto-osaamista tai kokoustekniikkaa, vaan yhä vahvemmin järjestön oman alan substanssi- ja suhdeosaamista. Voimme keskittyä paremmin vuorovaikutukseen, kun automaatio, tekoäly, algoritmit ja robotit hoitavat koneille sopivat työt.

Tulevaisuuden yhteisö on nopea reagoimaan

Tulevaisuuden yhteiskunnassa järjestökenttä on hyvinvointiin nopeasti reagoiva ja joustava järjes-telmän osa, kun taas julkisen sektorin tehtävä on rakentaa vakaa perusta hyvinvoinnille.
Alustatalous mullistaa osallistumisen järjestötoimintaan. Alustatalous tarkoittaa käytännössä uutta talouden alaa, jossa jokin taho tarjoaa alustan, jonka päällä muut toimijat voivat esimerkiksi jakaa tietoa ja olla vuorovaikutuksessa. Tiedon jakamisesta ja vuorovaikutuksesta syntyy myös toiminnan lisäarvo.

- Alustatalous perustuu suuriin volyymeihin, ja Suomi on täynnä yhdistyksiä, jotka olisivat kokoansa suurempia, jos digitalisaation edut kyettäisiin valjastamaan sekä yhdistysten että niiden jäsenten eduksi, sanoo Halava.

Myös niin kutsuttu neljäs sektori haastaa perinteiset järjestöt uudella tavalla toteuttaa yhteisöllisyyttä: kansalaiset omasta aloitteestaan muokkaavat elinolojaan tai elämänpiiriään suoralla ja nopealla toiminnalla.

- Yhteisöissä toimivia nimitetään mediassa usein vapaaehtoisiksi tai aktivisteiksi, mutta moderneissa yhteisöissä ihmiset näkevät itsensä yksinkertaisesti toimijoina. Toimijoilla on tahto, välineet, teemat ja yhteisö. Se riittää heille, toteaa Halava.

STEA uudistaa avustusstrategiansa

Halavan selvitystyötä hyödynnetään STEAn avustusstrategian uudistamisessa vuoden 2018 aikana. Vuodesta 2020 alkava avustusstrategia määrittää pitkän tähtäimen suuntaviivat avustustoiminnan kehittämiselle.  

- Me STEAssa toivomme, että selvitystyöstä on hyötyä kaikille kansalaisyhteiskunnan toimijoille ja että se avaa yhteisen keskustelun tulevaisuudesta. Parhaimmillaan digitalisaatio antaa meille enemmän aikaa vuorovaikutukseen toistemme kanssa ja vähentää hallinnollista työtä. Pystymme paremmin keskittymään oleelliseen eli hyvinvointia lisäävään työhön ja apuja tarvitsevien kohtaamiseen, toteaa STEAn johtaja Kristiina Hannula.

Lisätietoja:

Kansalaisjärjestö jälkiteollisessa artistiyhteiskunnassa -selvitys
Ilkka Halava, tulevaisuustutkija p. 040 8327474 / ilkka.halava@primefrontier.fi
Kristiina Hannula, johtaja STEA p. 0295 163 777 / kristiina.hannula@stm.fi

 


Nimitysuutisia STEAlla

Nimitysuutisia STEAlla

6.3.2018

Elina Varjonen on nimitetty vt. valmistelupäälliköksi Hilppa Tervosen jäädessä vuorotteluvapaalle 1.3.–31.8.2018 väliseksi ajaksi.

Marja Tuomi on nimitetty arviointi- ja kehittämispäälliköksi 19.3. alkaen. Tuomi aloittaa tehtävässään 22.3.

Aiemmin avustusvalmistelijana työskennellyt Pilvikki Heinonen on nimitetty va. seurantavastaavaksi 1.3.–12.7.2018 väliseksi ajaksi. Pilvikki Heinosen sijaisena toimii 12.3. alkaen Jaakko Kiilunen.

Margita Nylander on jäänyt eläkkeelle, toistaiseksi sijaisina toimivat avustusvalmistelijat Heikki Vaisto (ruotsinkieliset järjestöt) ja Marika Heimo.

Heli Litja on palannut perhevapaalta avustusvalmistelijaksi, vastuualueenaan tuki- ja liikuntaelinjärjestöt, mielenterveystyön omaisjärjestöt ja muut sairausjärjestöt.


STEAn arviointi- ja kehittämispäälliköksi Marja Tuomi

STEAn arviointi- ja kehittämispäälliköksi Marja Tuomi

22.2.2018

Marja Tuomi on nimitetty Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen (STEA) arviointi- ja kehittämispäälliköksi. Tuomi aloittaa tehtävässään 22.3.  

Tuomi on työskennellyt Omaishoitajaliiton toiminnanjohtajana vuodesta 2013. Tätä ennen Tuomi on työskennellyt muun muassa erityisasiantuntijana Suomen Sosiaali- ja terveys SOSTE ry:n arviointitiimissä sekä Stakesissa / Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella (THL) Ulkomaanavun kehittämisyksikössä projektipäällikkönä. Koulutukseltaan Tuomi on yhteiskuntatieteiden tohtori.  

STEAn arviointi- ja kehittämispäälliköksi haki 76 henkilöä.

Lisätietoja
Johtaja Kristiina Hannula, p. 0295 163 777, kristiina.hannula@stm.fi

 


Vuosiselvitystehtävät verkkoasiointiin

Vuosiselvitystehtävät verkkoasiointiin

19.2.2018

Vuosiselvitystehtävät avautuvat täytettäväksi STEAn verkkoasioinnissa viikon 8 aikana. Vuosiselvitykset on tehtävä niistä avustuskohteista, joille myönnettyä avustusta on käytetty vuoden 2017 aikana. Vuosiselvitys sisältää järjestökohtaisen tehtävän sekä avustuskohdekohtaisen tehtävän jokaiselta selvitettävältä avustuskohteelta pois lukien investointiavustukset. Vuosiselvitykset tulee palauttaa verkkoasioinnissa toukokuun loppuun mennessä.

Osana vuosiselvitystä on toimitettava tehtävissä pyydetyt liitteet, kuten kopio järjestön allekirjoitetusta tilinpäätöksestä. Kiinnitäthän erityistä huomiota siihen, että toimitat vuosiselvityksessä vain pyydetyt asiakirjat ja liität ne oikeisiin kohtiin. Mikäli avustusta on avustuspäätöksen mukaisesti siirretty yhteistyökumppanille tai jäsenjärjestöavustusta on siirretty jäsenjärjestöille, tulee myös näiden järjestöjen kustannukset raportoida avustuskohteen kustannuspaikkakohtaisen tuloslaskelman liitteenä.

Tilintarkastajien raporttiin päivityksiä

Samanaikaisesti vuosiselvitystehtävien kanssa julkaisemme päivitetyt tilintarkastajan raportin mallipohjat sekä ohjeen tilintarkastajille raportin laatimiseksi ja tarkastuksen suorittamiseksi. Nämä asiakirjat ovat saatavilla STEAn verkkosivuilta osoitteesta www.stea.fi/aineistopankki -> Avustusten käyttöön ja raportointiin liittyvät ohjeet ja oppaat

Tilintarkastajan raportti avustusten käytöstä tulee toimittaa vain niistä avustuskohteista, joissa avustusta on käytetty tilikauden aikana vähintään 100 000 euroa. Tilintarkastajan raportti koskee myös investointiavustuksia. Huomaathan, että tehtävä tilintarkastajan raportin palauttamiseksi aktivoituu verkkoasiointiin vasta sen jälkeen, kun järjestön vuosiselvitystehtävä  on lähetty STEAlle verkkoasioinnissa. Tilintarkastaja laatii tilintarkastajan raportin suorittamansa tarkastuksen perusteella, mutta avustuksen saaja on vastuussa raportin palauttamisesta verkkoasioinnin kautta. Myös tilintarkastajan allekirjoitettu raportti tulee palauttaa toukokuun loppuun mennessä. STEA suosittelee aloittamaan vuosiselvitysten laadinnan mahdollisimman pian ja järjestöjä sopimaan tilintarkastajien kanssa siitä, että tarkastustoimenpiteet suoritetaan hyvissä ajoin ennen määräajan umpeutumista.

Uusi raporttimalli korvaa vanhan

Tilintarkastajan raportin mallipohjiin tehtyjen päivitysten takia tilintarkastajien ei tule käyttää vanhoja raportointimalleja. Tilintarkastaja voi raportoida avustuskohteiden tarkastushavainnot joko yhdellä raportilla tai erillisillä raporteilla joka kohteelta. Mikäli tarkastus koskee ennen 1.1.2017 myönnettyjä RAY-avustuksia, niiden raportoinnissa voi käyttää erillistä RAY-avustusten raportointiin tarkoitettua mallipohjaa  tai raportoida RAY-avustusten tarkastushavainnot samalla raportilla yleishyödyllisille yhteisöille ja säätiöille terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen myönnettyjen valtionavustusten kanssa.

Teknisten tarkennusten lisäksi tilintarkastajan raportointiin on tehty seuraavat päivitykset:
-    RAY-avustusten raportoinnissa voi käyttää RAY-avustusten raportointiin tarkoitettua mallipohjaa tai raportoida RAY-avustusten tarkastushavainnot samalla raportilla 1.1.2017 jälkeen myönnettyjen valtionavustusten kanssa
-    Alle hankintalain mukaisten kynnysarvojen olevien hankintojen tarkastusraja on 7 000 euroa ja julkisten hankintojen tarkastusraja on nostettu 30 000 eurosta 60 000 euroon
-    Tilintarkastajan ei tarvitse tarkastaa, ovatko rinnakkaisorganisaatiolta tehdyt hankinnat katteettomia
-    Yleiskulujen osalta tilintarkastajien tulee haastattelun lisäksi tarkastaa, täsmäävätkö vuosiselvityksellä ilmoitetut yleiskulut avustuskohteiden kirjanpitoon, onko niiden kirjaamisessa käytetty vuosiselvityksellä ilmoitettuja aiheuttamisperiaatteen mukaisia jakoperusteita, sekä ylittääkö yleiskulujen määrä 15 %:ia avustuskohteen kokonaiskustannuksista.

Lisätietoja vuosiselvityksestä sekä tilintarkastajan raportista antaa järjestösi vastuutarkastaja STEAssa.

 


Yli sata ideaa vapaaehtoistoimintaan – 14 jatkoon

Yli sata ideaa vapaaehtoistoimintaan – 14 jatkoon

6.2.2018

STEA toteutti loppuvuodesta 2017 ideahaun vapaaehtoistoiminnasta. Saimme yli sata ideaa, joista 14 valikoitui jatkoon valmennettavaksi. Ideat kerättiin valtioneuvoston kanslian Kokeilunpaikka.fi -alustalle.

Jatkoon valitut ideat jatkavat STEAn valmennuksessa, missä käydään läpi aiheeseen liittyvää tutkimusta, kohderyhmän huomioimista, yhteistyömahdollisuuksia, idean muuttamista projektisuunnitelmaksi ja avustushakemuksen tekoa. Ideoista jalostetut avustushakemukset jätetään STEAn verkkoasiointiin toukokuun loppuun mennessä kuten muutkin uudet avustushakemukset.

Valmennuksen ulkopuolelle jäi monta kehityskelpoista ideaa. Se ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö niitä voisi kehittää avustuksen hakemista varten.

Kaikki ideat löydät kokeilunpaikka.fi -sivustolta


Haku alkaa!

Haku alkaa!

2.2.2018

Sosiaali- ja terveysministeriö myöntää Veikkaus Oy:n tuotoista harkinnanvaraisia valtionavustuksia oikeuskelpoisille sosiaali- ja terveysalan yhteisöille ja säätiöille.

Avustusta yleishyödylliseen terveyttä ja sosiaalista hyvinvointia edistävään toimintaan voi hakea Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskukselta (STEA) vuonna 2018 seuraavasti:

5.2.–3.4.2018 klo 16.15 - Erillishaku ohjelmatoimintaan ja järjestöjen pienavustuksille 2018  

Vuonna 2018 erillishaulla käynnistetään kolme uutta avustusohjelmaa:

Järjestöjen pienavustus on suunnattu pienille sosiaali- ja terveysalan järjestöille, jotka eivät saa muuta STEA-avustusta ja eivät kuulu mihinkään keskusjärjestöön (tai kuuluvat keskusjärjestöön, joka ei saa STEAn jäsenjärjestöavustusta). Pienavustus voi olla suuruudeltaan 1 000—7 000 euroa. Avustus myönnetään kertaluontoisena vuodelle 2018 eikä sille voi hakea jatkoavustusta.

11.4.–31.5.2018 klo 16.15 - uusien avustusten haku vuodelle 2019

14.8.–1.10.2018 klo 16.15 - käynnissä olevien hankkeiden ja toimintojen jatkoavustusten haku vuodelle 2019

Avustusta haetaan verkossa: asiointi.stea.fi.

Lisätietoja:
STEAn avustuslinjaukset
Avustuslinjausten toimeenpanosuunnitelma 2018-2019
Hakuopas 2018-2019

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA) on sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä toimiva itsenäinen valtionapuviranomainen, joka vastaa Veikkaus Oy:n pelituotoista sosiaali- ja terveysjärjestöille myönnettävien avustusten valmistelusta, maksamisesta, käytön valvonnasta sekä vaikutusten arvioinnista.


Vuoden 2018 avustusten maksaminen

Vuoden 2018 avustusten maksaminen

25.1.2018

Myönteisen avustuspäätöksen saaneiden avustusten maksaminen järjestöille käynnistyy STEAssa viikolla 5.

Jotta STEA voi aloittaa myönnettyjen avustusten maksamisen järjestöllesi:

1.    Varmista, että järjestösi edustaja on avannut avustuspäätöksen. Kun avustuspäätös on kerran luettu, se siirtyy etusivun tehtävälistalta verkkoasioinnin Tapahtumahistoria-osioon.

2.    Perehdy huolellisesti avustuspäätökseen ja avustuksen käytön ehtoihin ja rajoituksiin.

3.    Tarkista avustuspäätöksestä avustuksen maksutapa. Maksusuunnitelman ja maksupyynnön mukaan maksettavat avustukset vaativat  verkkoasioinnissa järjestöltä maksusuunnitelman tai maksupyynnön laatimista.

Jos maksutapa on tasaerin 4 kertaa vuodessa maksettava, STEAn käynnistää avustuksen maksamisen viikolla 5, eikä se edellytä järjestöltä toimenpiteitä. Huomioithan kuitenkin alla olevat seikat.

4.    Jos järjestösi saa avustusta ensimmäistä kertaa, varmista, että olette vahvistaneet järjestönne tilinumeron STEAlle.

5.    Jos järjestösi on saanut STEAn avustusehdotuksen jälkeen verkkoasiointiin tehtävän tarkennetun talousarvion toimittamisesta, varmista että talousarvio on lähetetty STEAlle. Avustuksen maksamisen aloittaminen edellyttää myös, että tarkennettu talousarvio on hyväksytty STEAssa. Hyväksymisestä tulee ilmoitus järjestösi verkkoasiointiin.

Avustusten maksuihin liittyviä lisätietoja ja neuvoja saat järjestösi vastuutarkastajalta STEAssa. Yhteystiedot löytyvät avustuspäätöksestä.


Sosiaali- ja terveysministeriö päätti vuoden 2018 avustuksista

Sosiaali- ja terveysministeriö päätti vuoden 2018 avustuksista

25.1.2018

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) päätti Veikkauksen voittovaroista jaettavista STEA-avustuksista 25.1.2018. STM myönsi avustukset STEAn avustusehdotuksen mukaisesti. Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi jakoesitystä 25.1.

Avustusta myönnettiin yhteensä 342 miljoonaa euroa. Avustusta saa tänä vuonna 871 järjestöä.

STEA lähettää kaikille avustusta hakeneille avustuspäätöksen STEAn verkkoasiointiin tänään.

Lisätietoja:

STM:n tiedote päätöksestä
STEAn avustustietokanta

STEAn avustietokantaa päivitetään avustuspäätöksen tiedoille 25.1.


Yleisavustuksen tuloksellisuus- ja vaikutusselvitykset verkkoasiointiin 18.1.

Yleisavustuksen tuloksellisuus- ja vaikutusselvitykset verkkoasiointiin 18.1.

17.1.2018

STEA toimittaa yleisavustuksen tuloksellisuus- ja vaikutusselvitys-tehtävät kaikille vuonna 2017 yleisavustusta saaneille järjestöille verkkoasiointiin (asiointi.stea.fi) torstaina 17.1.

Tuloksellisuus- ja vaikutusselvitys tulee palauttaa täytettynä STEAlle verkkoasioinnissa 3.4. mennessä.

STEA on julkaissut selvitysten arvioinnissa käytettävät pisteytyskriteerit www.stea.fi-verkkosivujen aineistopankissa.

Lisätietoja:
STEAn seurantavastaavien päivystyspuhelin (p. 050 350 5528) palvelee tuloksellisuus- ja vaikutusselvitystä koskevissa kysymyksissä 1.3. - 3.4. maanantaista torstaihin klo 9-12.

 


Tarvitsetko opastusta hakemuksen täyttämiseen?

Tarvitsetko opastusta hakemuksen täyttämiseen?

20.12.2017

Ilmoittaudu STEAn Hakemuksesta hankkeeksi -työpajaan!

Haku päällä -infon jälkeen tarjoamme järjestöissä hakemuksia kirjoittaville mahdollisuuden perehtyä tulevan hakemuslomakkeen sisältöön tarkemmin pienryhmissä klo 14.–16.15 (kahvitarjoilu jo klo 13.30).

Opastusta on tarjolla niin ensimmäistä kertaa avustusta hakeville (Tekniikka tutuksi -työpaja) kuin jo aiemmin hakemusta täyttäneille (Täsmennä ja tarkenna -työpaja). 

Työpajojen tarkempi sisältö määritellään osallistujien mukaan.

Varmista oma paikkasi ja ilmoittaudu työpajaan tammikuun loppuun mennessä:

6.2. klo 14–16.15
Tampere Sokos Hotel Ilves https://www.lyyti.in/tyopajaTampere

12.2. klo 14–16.15 Radisson Blu Seaside (Helsingfors) - ruotsinkielinen https://www.lyyti.in/tyopajaHelsingfors

13.2. klo 14–16.15 Radisson Blu Seaside (Helsinki) https://www.lyyti.in/tyopajaHelsinki

15.2. klo 14–16.15 Turku Scandic Julia https://www.lyyti.in/tyopajaTurku

20.2. klo 14–16.15 Radisson Blu Oulu https://www.lyyti.in/tyopajaOulu


STEAlla on taas haku päällä!

STEAlla on taas haku päällä!

20.12.2017

Sosiaali- ja terveysalan järjestöille avataan helmikuussa valtionavustusten erillishaku ohjelmatoimintaan ja järjestöjen pienavustuksille.

Vuonna 2018 erillishaulla käynnistetään kolme uutta avustusohjelmaa:

- Paikka auki II - osatyökykyisten ja nuorten työllistymisen avustusohjelma

- Arvokas - eriarvoisuuden vähentämisen avustusohjelma

- Elämänote - ikääntyvien elämänhallinnan avustusohjelma

Erillishaku tarjoaa myös uutta: erityisesti pienille järjestöille suunnatun uuden rahoitusmahdollisuuden, järjestöjen pienavustuksen.

Järjestöjen pienavustus on kohdennettuna toiminta-avustuksena myönnettävä avustus, joka voi olla suuruudeltaan 1 000—7 000 euroa. Pienavustus on suunnattu niille pienille alueellisille, paikallisille tai valtakunnallisille sosiaali- ja terveysalan järjestöille, jotka eivät saa vastaavaa avustusta minkään keskusjärjestön tai -liiton kautta.

Tervetuloa kuulemaan lisää uusista avustusohjelmista ja pienavustuksista sekä vuoden 2019 avustuslinjausten toimeenpanosuunnitelman painopisteistä STEAn Haku päällä -infoon! Järjestämme helmikuussa viisi info-tilaisuutta (joista yksi ruotsinkielinen) neljällä paikkakunnalla. Helsingin suomenkielinen tilaisuus myös taltioidaan, tallenne julkaistaan STEAn verkkosivuilla 21.2.2017.

Ilmoittaudu STEAn Haku päällä -infoon tammikuun loppuun mennessä:

6.2. klo 12–13.30
Tampere Sokos Hotel Ilves https://www.lyyti.in/HP622018

12.2. klo 12–13.30 Radisson Blu Seaside (Helsingfors) - ruotsinkielinen tilaisuus https://www.lyyti.in/HP1222018

13.2. klo 12–13.30 Radisson Blu Seaside (Helsinki) - tilaisuus taltioidaan verkkokatselua varten https://www.lyyti.in/HP1322018

15.2. klo 12–13.30 Turku Scandic Julia https://www.lyyti.in/HP1522018

20.2. klo 12–13.30 Radisson Blu Oulu  https://www.lyyti.in/HP2022018

PS. Tarvitsetko käytännön opastusta hakemuksen tekoon? Ilmoittaudu Hakemuksesta hankkeeksi työpajaamme: http://www.stea.fi/-/tarvitsetko-opastusta-hakemuksen-tayttamiseen-


Tulossa: avustusten erillishaku helmi-maaliskuussa

Tulossa: avustusten erillishaku helmi-maaliskuussa

20.12.2017

Sosiaali- ja terveysalan järjestöille avataan valtionavustusten erillishaku helmikuussa. Haku on auki STEAn verkkoasioinnissa 5.2.- 3.4.2018. Sosiaali- ja terveysministeriö päättää vuodelle 2018 myönnettävistä avustuksista kesällä 2018. 

Erillishaku ohjelmatoimintaan ja järjestöjen pienavustuksille

Vuonna 2018 erillishaulla käynnistetään kolme uutta avustusohjelmaa:

  • Paikka auki II - osatyökykyisten ja nuorten työllistymisen avustusohjelma 2018—2021
  • Arvokas - eriarvoisuuden vähentämisen avustusohjelma 2018—2021
  • Elämänote - ikääntyvien elämänhallinnan avustusohjelma 2018—2021

Ohjelmatoimintaan myönnetään avustuksia vuonna 2018 yhteensä noin 8 miljoonaa euroa.
Koko 2018—2021 ohjelmakauden rahoitukseen varataan noin 60 miljoonaa euroa.

Kokeilussa uusi järjestöjen pienavustus

Vuoden 2018 erillishaku tarjoaa myös uutta: erityisesti pienille järjestöille suunnatun uuden rahoitusmahdollisuuden, järjestöjen pienavustuksen.

Järjestöjen pienavustus on kohdennettuna toiminta-avustuksena myönnettävä avustus, joka voi olla suuruudeltaan 1 000—7 000 euroa. Avustus myönnetään kertaluontoisena kohdennettuun toimintaan, eikä sille voi hakea jatkoavustusta. Avustusta haetaan kevennetyllä hakulomakkeella.

Järjestöjen pienavustus on suunnattu niille pienille alueellisille, paikallisille tai valtakunnallisille sosiaali- ja terveysalan järjestöille, jotka eivät saa vastaavaa avustusta minkään keskusjärjestön tai -liiton kautta. Avustusta hakevan järjestön tulee rekisteröityä STEAn verkkoasiointiin (asiointi.stea.fi - Ilmoita järjestö) ennen avustuksen hakua.

Pienavustusten rahoituskokeiluun on varattu vuodelle 2018 yhteensä 500 000 euroa.

Lisätietoja avustusohjelmista ja pienavustuksista löydät STEAn avustustoiminnan linjausten toimeenpanosuunnitelmasta 2018/2019.

Tarkemmat ohjelmakuvaukset ja pienavustusten hakuohjeet julkaistaan STEAn verkkosivuilla tammikuussa 2018.

Katso myös:
http://www.stea.fi/-/stealla-on-taas-haku-paalla-