Sisältöjulkaisija

null Jatkoavustusten haku vuodelle 2020 UKK

Kysymyksiä ja vastauksia jatkoavustusten hakemisesta 

Kysymys: Miten lomapalkka tulee ilmoittaa hakemuksen talousarvion henkilöstökuluissa? 

Vastaus: Hakemuksen talousarviossa Palkat-rivi laskee automaattisesti ilmoitetut kuukausipalkat kerrottuna työaikaprosentilla ja tehdyillä työkuukausilla. Palkat-rivin laskenta ei huomioi työntekijälle kertyviä lomarahoja eikä niiden henkilöiden loma-ajan palkkaa joille ei kerry lomapäiviä, eli joiden loma-ajan palkka määräytyy prosenttiperusteisesti. Tällaisia henkilöitä voivat olla osa-aikaiset työntekijät, tuntityöntekijät ja pätkätyöläiset. Jos avustuskohteelle palkattu henkilö työskentelee 100 % työajastaan 12 kuukautta vuodessa avustuskohteella, niin loma-ajan palkka sisältyy jo Palkat-riville. Ilmoita heidän osaltaan vain lomarahan määrä.  

Talousarvion rivitiedot ovat saman sisältöiset kuin tulevina vuosina avustuskohteen vuosiselvityksen talousarvion toteumaerittely.  Lomapalkan ja lomarahan esittäminen kirjanpidossa vaihtelee eri kirjanpitovelvollisilla. Niillä kirjanpitovelvollisilla, jotka seuraavat lomakertymiä ajantasaisesti palkkahallinnossa ja kirjanpidossa, lomapalkka näkyy omana kulurivinään. Lomapalkan esittäminen omalla rivillä on yleistyvä käytäntö, sillä yhä useampi seuraa kertyneitä ja pidettyjä lomia ajantasaisesti.

*

Kysymys: Mitkä yhdistyksen toimintoihin liittyvistä tuloista tai rahoituksista on kirjattava kohtaan "Muu kuin STEA-avustuksella rahoitettu toiminta". 

Vastausta täydennetty 16.9:

Kaikki järjestön tekemä muu kuin STEA-avustuksilla rahoitettu toiminta tulee eritellä hakemuksella. Jos järjestöllä on liiketoimintaa, se eritellään palvelutuotantona.

Jos järjestöllä on yleisavustus ja useita muita avustuskohteita, tulee kaikki muut toiminnat eritellä yleisavustuksen yhteydessä. Muiden kohteiden osalta riittää näiden järjestöjen osalta se, että kyseiseen avustuskohteeseen liittyvät muut toiminnat luetellaan.

*

Kysymys: Kohdennetun toiminta-avustuksen hakemuslomakkeelle pyydetään täyttämään toiminnan aloitus- ja päättymisaika. Olemme toimineet avustuksella jo pitkään, eikä toiminnan päättämistä ole suunniteltu. Mitä täytämme lomakkeelle?

Vastaus: Kohdennetun toiminta-avustuksen lomakkeella näiden tietojen täyttäminen ei ole pakollista, vaan kentät voi jättää myös tyhjiksi. Jos kohdennettu toiminta-avustus on haettu ja myönnetty määräajaksi, täytetään hakemukselle toiminnan aloitus- ja päättymisajankohta. 

*

Kysymys: Miten jäsenjärjestöille haettava avustus merkitään uudelle hakemuslomakkeelle?

Vastaus: Jäsenjärjestöille delegoitavien avustusten osalta lomakkeella kysytään delegoinnin kohteena olevien jäsenjärjestöjen lukumäärää sekä delegoitavien avustusten pienintä ja suurinta summaa. Kohteena olevien jäsenjärjestöjen nimiä ei lomakkeella kysytä. Jos STEA tarvitsee hakemuksella ilmoitettujen tietojen lisäksi muuta tietoa, STEA pyytää niitä hakuajan päätyttyä verkkoasiointiin lähetettävällä selvityspyynnöllä.

*

Kysymys:
Hankkeemme on päättymässä kolmen hankevuoden jälkeen vuonna 2020. Hankkeessa kehitetty toiminta on hyvää ja tarpeellista ja aiomme hakea sille uutta kohdennettua toiminta-avustusta. Miten nyt toimimme, voimmeko hakea jatkoavustusten hakuaikana hankkeelle lisävuotta?

Vastausta päivitetty 16.9.:
Hankkeessa kehitettyjä toimintoja tulee ensisijaisesti viedä hyviksi käytännöiksi jo olemassa olevaan toimintaan.  Tuolloin ei synny lisäavustuksen tarvetta. 

Teknisesti lisävuoden hakeminen hankkeelle on mahdollista jatkohakemusten yhteydessä. Hakuaika päättyy 30.9.2020. Lisävuotta haettaessa lisävuoden tarve on perusteltava selkeästi ja yksilöidysti. 

*

Kysymys:
Olemme pieni järjestö eikä meillä ole yhtään STEA-avustusta. Milloin pääsemme hakemaan avustusta?

Vastaus: 
STEA tiedottaa avustusten hakuajoista verkkosivuillaan ja uutiskirjeessä. Sähköpostiin toimitettavan uutiskirjeen voi tilata STEAn verkkosivuilta. 

*

Kysymys:
Järjestöllämme on käynnissä toiminta, jolle on ohjeellinen avustussuunnitelma vuodelle 2021. Nyt avustusta säästyy vuodelta 2020 koronan takia. Voiko tuon säästyvän avustuksen kohdistaa uuteen toimintaan?

Vastaus:
Vuodelta 2020 säästyvät avustukset tulee ilmoittaa jatkohakemuksessa. Ne ovat käytettävissä käyttötarkoituksen mukaiseen toimintaan/hankkeeseen myös vuoden 2021 aikana. Niitä ei saa käyttää täysin uusiin toimintoihin.

*

Kysymys:
Voiko jatkohakemuksiin hakea korotusta?

Vastaus: 
STEA ei tule esittämään yleistä harkinnanvaraista korotusta avustuksiin vuodelle 2021. Syynä on jaettavissa olevan avustusmäärän väheneminen. Hakija itse määrittelee haettavan avustuksen määrän hakemukselle. STEA arvioi hakemukset suhteessa käytettävissä olevaan avustusmäärään.
*

Kysymys:
Miten järjestö voi hakea STEA-avustusta kattamaan ESR-hankkeen omarahoitusosuutta?

Vastaus:
Koska uusien avustusten hakua ei keväällä 2020 ollut, omarahoitusosuutta voi hakea joko syksyn jatkohakemuksen yhteydessä vuodelle 2021 (osana muuta käynnissä olevaa toimintaa) tai muutoshakemuksella vuodelle 2020.
Muutoshakemuksen tai jatkohakemuksen yhteydessä STEAlle tulee toimittaa ESR-hankkeen hakemus tai avustuspäätös sekä ESR-hankekäsittelijän yhteystiedot.


*

Kysymys:
Onko STEA:n sisällä ollut keskustelua RAY:n ajoilta jakamatta jääneiden varojen käyttämisestä ensi vuoden avustustason nostamiseksi? Tämä ei näy VM:n talousarviossa.

Vastaus:
Valtiovarainministeriön talousarvioesityksessä on vain Veikkauksen tuottoarvio. Jakamattoman avustuksen käyttösuunnitelma tarkentuu hallituksen budjettiriihessa.

*

Kysymys:
STEA on ohjeistanut hakemaan kaikki asuntohankintakohteet vuosittain uusina avustuksina. Kuinka asuntojen hankintaan voi nyt hakea? Kyseessä on kuitenkin jatkuva toimintamuoto.

Vastaus:
Jos avustusta on myönnetty asuntohankintoihin vuodelle 2019 tai 2020, voi hankkeelle hakea jatkoavustusta 30.9.2020 mennessä

*

Kysymys:
Tuleeko hakemukselle kirjattavien yleisavustusten tavoitteiden kattaa järjestön koko yleishyödyllinen toiminta?

Vastaus: 
Yleisavustuksen tavoitteissa kuvataan koko järjestön yleishyödyllinen toiminta -ei siis elinkeinotoimintaa, lakisääteistä toimintaa tai varainhankintaa, jotka on pidettävä erillään yleishyödyllisestä toiminnasta.

Jos yleisavustuksen lisäksi haetaan hankeavustusta, investointiavustusta tai kohdennettua toiminta-avustusta, tulee näiden toimintojen tavoitteet ja tulokset kuvata omilla hakemuksillaan.

Poikkeuksena ovat tilanteet, joissa järjestö kattaa yleisavustuksella osittain edellä mainittujen muiden toimintojen alijäämiä. Ne tulee kuvata yleisavustushakemuksella, esimerkiksi kohdassa Toiminnan kuvaus.   

*

Kysymys:
Miten yleisavustuksen tavoitteet täytetään hakemuslomakkeelle, jos yleisavustus kattaa vain pienen osan järjestön toiminnasta? 

Vastaus:
Järjestön tulee antaa hakemuksella tieto toiminnan tavoitteesta ja odotetuista tuloksista sekä siitä, mihin STEA-avustusta käytetään. Yleisavustuksella tuetaan järjestön koko yleishyödyllisen toiminnan tavoitteita. Jos yleisavustus kattaa vain osan toiminnan rahoituksesta ja se käytetään esimerkiksi toimitilan vuokran maksamiseen (joka hyödyttää järjestön koko toimintaa), kirjataan tässäkin tapauksessa hakemuslomakkeen tavoite-kohtaan koko yleishyödyllisen toiminnan tavoite, ei "vuokran maksu". 

*

Kysymys:
Jos yleisavustuksella katetaan vain yleishallinnon työtä, mitä mittareita tulee käyttää?

Vastaus:
Järjestö itse määrittelee käyttämänsä mittarit tai sen, jos mittareita ei ole mielekästä käyttää. Jos mittareita ei ole valittu, voi hakemuksen Mittarit-kohdassa kuvata miten toiminnan tuloksia aiotaan muuten todentaa. 

*  

Kysymys:
Miksi hakemuslomakkeita muutettiin? Täytyykö jatkossakin koko lomake täyttää alusta asti uudelleen joka vuosi?

Vastaus:
Uutta hakemuslomaketta on kehitetty yhteistyössä järjestöjen kanssa. Uudistuksen tavoitteena oli kehittää hakemuslomakkeen käytettävyyttä ja saavutettavuutta. Lisäksi lomakkeen sisältöä on tarkasteltu siitä näkökulmasta, että sen täyttäminen olisi järjestöissä kevyempi toimenpide kuin ennen. Uudella hakemuslomakkeella nyt annetut tiedot näkyvät ensi vuonna jatkohakemuslomakkeella esitäytettynä.