Sisältöjulkaisija

null Tillgänglighetskraven för webbtjänster

Tillgänglighetskraven för webbtjänster

11.3.2019

Tillgänglighetskraven för webbtjänster gäller också en del av de organisationer som får understöd från STEA

Lagen om tillhandahållande av digitala tjänster, som föredras för republikens president för stadfästelse på våren, utvidgar i enlighet med EU:s tillgänglighetsdirektiv tillgänglighetsförpliktelserna avseende webbtjänster till att också gälla en del av de organisationer som får understöd från STEA.

Lagstiftningen utvidgar de skyldigheter som i direktivet huvudsakligen riktas till myndigheter att också gälla offentligrättsliga inrättningar. I den här lagen motsvarar begreppet om offentligrättslig inrättning definitionen om offentligrättslig inrättning i upphandlingsdirektivet och upphandlingslagen. I praktiken omfattas en organisation, om den är en upphandlande enhet enligt upphandlingslagen, förmodligen också av tillgänglighetskraven.

Huruvida organisationen är en offentligrättslig organisation enligt lagen fastställs utifrån följande kriterier:
1.    Är organisationen en självständig juridisk person? Juridiska personer är organisationer som kan åläggas rättigheter och skyldigheter.
2.    Om det är fråga om en juridisk person, bedöms dess verksamhets karaktär. Om organisationen har grundats för att tillgodose allmänna intressen och den saknar industriell eller kommersiell karaktär kan den vara en offentligrättslig inrättning.
3.    Dessutom ska åtminstone en av följande kriterier uppfyllas: a) verksamheten finansieras huvudsakligen av en myndighet; eller b) ledningen är föremål för dessa myndigheters tillsyn; eller c) myndigheterna utser över hälften av medlemmarna i deras förvaltnings-, lednings- eller övervakningsorgan.

Organisationer och tillgänglighetskrav

En del organisationer omfattas av tillgänglighetskraven. Många organisationer som till exempel får understöd från STEA anses vara offentligrättsliga inrättningar utifrån de ovan nämnda kriterierna.

Organisationer är juridiska personer enligt definitionen i lagen, de har i regel grundats för att tillgodose det allmänna intresset och de saknar kommersiell karaktär. Om organisationen för finansiering av sin verksamhet får statsunderstöd från en myndighet, såsom ett ministerium, till ett belopp som motsvarar minst hälften av hela finansieringen, anses den vara en offentligrättslig inrättning. Därmed gäller tillgänglighetskraven en sådan organisation.

Understöd som beviljas för uppbyggnad av webbtjänster

Om organisationen inte är en myndighet eller en offentligrättslig inrättning, kan en webbplats eller mobilapplikation som den producerat också omfattas av tillgänglighetskraven på grund av ett specialunderstöd.

Om organisationen från en myndighet får riktat verksamhetsunderstöd eller projektunderstöd uttryckligen för framtagning eller tillhandahållande av en webbtjänst och understödet täcker över hälften av kostnaderna för webbtjänsten gäller tillgänglighetskraven denna tjänst.

Observera också att många organisationer som får allmänt understöd anses vara offentligrättsliga inrättningar och omfattas redan därför av tillgänglighetskraven.

Webbtillgänglighet innebär att så många människor som möjligt ska kunna använda tjänsten så enkelt som möjligt. Tillgängligheten definieras med hjälp av de så kallade WCAG-kriterierna.  

Kraven i lagen träder inte i kraft på en gång utan man har fastställt övergångsperioder för dem alltefter när webbtjänsten eller webbinnehållet har publicerats och en hurdan aktör som har publicerat den. De viktigaste övergångsperioderna i nötskal:
•    Webbplatser som publicerats den 23 september 2018 eller senare ska uppfylla tillgänglighetskraven senast den 23 september 2019.
•    Webbplatser som publicerats före den 23 september 2018 ska uppfylla tillgänglighetskraven senast den 23 september 2020.
•    Mobilapplikationer ska uppfylla tillgänglighetskraven senast den 23 juni 2021.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland övervakar, ger råd och handledning

Regionförvaltningsverket ger information i alla skeden av planering, upphandling och genomförande av webbtjänster och allmänna råd om hur webbtillgängligheten kan förbättras på ett övergripande plan. Dessutom ger regionförvaltningsverket råd avseende tillgänglighetskraven i lagen och direktivet bland annat genom att tillhandahålla en modell för tillgänglighetsbeskrivningen och allmänna anvisningar om uppfyllande av kraven.

SOSTE ordnar utbildningar om tillgänglighet på våren. De första utbildningarna äger rum redan i mars: https://www.soste.fi/tapahtuma/tillgangliga-digitala-tjanster/

Mer information om tillgängligheten finns på regionförvaltningsverkets webbplats.

Lagar och förordningar

Lagen om tillhandahållande av digitala tjänster (Regeringens proposition RP 60/2018)
EU:s tillgänglighetsdirektiv på svenska
Auktoriserad översättning av WCAG-kriterierna