Kansalaiset mukana strategiatyössä

STEA uudistaa strategiaansa vuorovaikutuksessa järjestöjen ja sidosryhmien kanssa. Kesällä 2018 STEA kutsui kaikki mukaan strategian tekemiseen oikeusministeriön ylläpitämässä otakantaa.fi-verkkopalvelussa. Kyselyyn "Mitä STEAn pitää ottaa huomioon järjestöjen tukemisessa?" vastasi 138 henkilöä.

Vertaistuki ykkösenä

Kyselyssä kysyttiin mitä sellaista merkitystä, apua tai tukea sinä tai läheisesi olette saaneet kansalaisjärjestöstä, mitä ette olisi saaneet julkisilta palveluilta tai yrityksiltä.

Eniten vastauksissa toistui vertaistuki, joka mainittiin noin joka toisessa vastauksessa. Omakohtaisen kokemukseen perustuvan avun tarjonnan koetaan usein puuttuvan julkisen palvelun toimijoilta. 

Myös yhteisöllisyys eri muodoissaan sai paljon mainintoja. Yhteisöllisyys tarkoittaa vastaajille uusia ystäviä, sosiaalisia suhteita ja kohtaamisia.

Vastaajat kokivat tärkeäksi myös kansalaisjärjestön tiedottamisen ja neuvontapalvelut ongelmiinsa. Konkreettiset arjen pyörittämiseen liittyvät vinkit, koulutukset ja avunsaanti koettiin hyväksi, kuten esimerkiksi digivalmennus ikäihmisille ja tietotekninen apu, asiointiapu kaupassa ja virastoissa sekä avustaminen erilaisissa edunvalvonta-asioissa.

Kiireettömyyttä ja myötätuntoa

Kyselyn vastauksissa asiat, joita ei mitata rahassa katsottiin arvoiksi, joita julkisia palveluita käytettäessä saattaa jäädä kokematta. Tällaisiksi asioiksi miellettiin muun muassa: 

 • kiireettömyys palvelujen tarjoamisessa,
 • ymmärrys asiakasta kohtaan,
 • läsnäolo,
 • myötätunto,
 • hyväksytyksi tulemisen kokeminen,
 • henkinen tuki,
 • ihmislähtöinen palveluasenne, sekä
 • asiakkaan ihmisarvon kunnioittaminen.

Kynnys palvelujen saantiin koettiin monesti olevan matalampi järjestöillä kuin julkisella sektorilla.

Avoimuutta ja rentoutta

Kyselyssä kysyttiin minkälaisessa kansalaisjärjestötoiminnassa vastaajat haluaisivat olla mukana, joko vapaaehtoisena tai avun ja tuen saajana.

Vastauksissa korostuivat konkreettisten aihealueiden lisäksi se, että ihmiset haluavat toimia järjestöissä, jotka ovat:

 • toiminnassaan avoimia,
 • helposti lähestyttäviä,
 • joissa on rento ilmapiiri ja
 • jotka ovat toiminnallaan vaikuttavia ja uusia asioita innovoivia.

Matalan kynnyksen periaate nähtiin tärkeänä sekä vapaaehtoisten että avuntarvitsijoiden näkökulmasta. Lisäksi toivottiin, että järjestöt joiden toimintaan osallistutaan, olisivat:

 • hyvin organisoituja,
 • niiden toiminta perustuisi järjestelmälliseen suunnitteluun, ja
 • että niillä olisi käytössään riittävät resurssit toimintansa ylläpitämiseen.

Vastaajat toivovat, että järjestön toiminta perustuu aitoon tarpeeseen, jolloin apu kohdistuu avuntarvitsijoille, eikä liikaa järjestöorganisaation ylläpitoon. Vapaaehtoistoimijat toivoivat, että järjestöissä arvostetaan ihmisten asiantuntemusta sekä annetaan arvostusta myös annetusta avusta.

Ota kantaa -kansalaiskyselyn tuloksia hyödynnetään keskustelun avauksena ja osana STEAn strategiatyötä. STEAn strategia julkaistaan vuoden 2019 alussa ja sitä aletaan toteuttaa vuodesta 2020.

STEA kutsuu kaikki mukaan pohtimaan tulevaisuutta somessa tunnisteella #yhteisöt2020.