Avustustoiminnan hyödyt esiin

STEA vastaanottaa vuosittain yli 2500 avustushakemusta. Niistä noin kolmasosa saa kielteisen avustuspäätöksen. Vuotuisessa avustusharkinnassa on entistäkin tärkeämpää kohdistaa avustus toimintaan, jossa avustusvaroja käytetään tehokkaasti ja läpinäkyvästi, ja jonka yhteiskunnalle tuottama hyöty pystytään myös todentamaan.

STEAn arviointi- ja kehittämistiimi auttaa ja tukee järjestöjä arviointitiedon keräämisessä ja kerätyn tiedon analysoinnissa.

STEA hyödyntää kerättyjä tietoja oman avustustoimintansa kehittämisessä. Eniten seurantatietojen keräämisestä hyötyvät kuitenkin järjestöt itse, kun kerättyä tietoa arvioidaan ja sitä hyödynnetään toiminnan kehittämiseen.

Toimivan ja kattavan tulosten arvioinnin mahdollistamiseksi STEAn avustusta saavien järjestöjen tulee:

  • asettaa toiminnalleen konkreettiset tavoitteet. STEA arvioi järjestötoiminnan tuloksia ja vaikutuksia ensisijaisesti suhteessa avustushakemuksessa esitettyihin tavoitteisiin
  • tehdä arviointisuunnitelma: miten arviointitietoja kerätään ja miten tietoja hyödynnetään sekä nimetä arvioinnin vastuuhenkilö
  • kerätä oman toiminnan määrän ja laajuuden kannalta oleellisia tunnuslukuja, joita ovat esimerkiksi toimintaan osallistuneiden ihmisten määrä, toiminnan laajuus, järjestettyjen vertaisryhmien lukumäärä, jne.
  • kerätä palautetta ja näkemyksiä toiminnan sisällöstä ja toteutustavoista, aikaansaaduista tuloksista ja vaikutuksista sekä toimintaan liittyvistä kehittämistarpeista 1) työntekijöiltä (=itsearviointi), 2) toimintaan osallistuneilta (kohderyhmältä), 3) keskeisimmiltä yhteistyökumppaneilta sekä 4) vapaaehtoistoimijoilta (mikäli toiminnassa on mukana vapaaehtoistoimijoita)
  • koota arviointitiedot ja raportoida ne ohjeiden mukaisesti
  • hyödyntää keräämiään tietoja oman toimintansa kehittämisessä.

Järjestö päättävät itse, miten vaadittavat tiedot kerätään. Keskeistä on kerätä oman toiminnan kannalta olennaista tietoa yksinkertaisella ja hyödynnettävällä tavalla.

Tutustu myös
Tuloksellisuus- ja vaikutusselvitys