Innehållspublicerare

null 362 miljoner i understöd till social- och hälsoorganisationer

362 miljoner i understöd till social- och hälsoorganisationer

5.12.2018

Social- och hälsoorganisationernas understödscentral (STEA) publicerade idag den 5 december förslaget till understödsobjekt för år 2019. Förslaget har lämnats till social- och hälsovårdsministeriet. STEA föreslår att 362 miljoner euro av Veikkaus intäkter delas ut till social- och hälsoorganisationernas allmännyttiga medborgarverksamhet. Understödsbeloppet delas ut till 886 organisationer och 2054 olika understödsobjekt.

1 144 organisationer ansökte om understöd för 2 774 projekt eller verksamhetsformer, totalt 508 miljoner euro. Social- och hälsovårdsministeriet fattar beslut om understöden som beviljas i början av år 2019.

Mer hjälp till offer för sexualvåld

Upplevelsen av sexuellt våld rubbar ofta säkerhetskänslan och funktionsförmågan väldigt djupt. Verksamheten i sex Tyttöjen talo-enheter (Tammerfors, Kuopio, Uleåborg, Esbo, Åbo och Rovaniemi) utvidgas till att hjälpa dem som har blivit utsatta för sexualvåld. Offer hänvisas till hjälpen och erbjuds krishjälp och kamratstöd. Också anhöriga till ungdomar som upplevt sexualvåld stöds i kamratstödsgrupper för föräldrar. 

Tyttöjen talo-enheterna runt om i Finland når ut till sådana flickor och unga kvinnor som inte nödvändigtvis söker hjälp någon annanstans. Typiska verksamhetsformer för föreningar, såsom lågtröskelverksamhet och möjligheten att förbli anonym, kan göra det lättare att söka hjälp, i synnerhet när en traumatisk upplevelse är förknippad med starka skamkänslor. 

Nya enheter för mödrar med missbruksproblem

STEA föreslår understöd till de nya Pidä kiinni-öppenvårdsenheterna i Päijänne-Tavastland och Kymmenedalen. Mödra- och skyddshemmens vårdsystem Pidä kiinni hjälper blivande mödrar och spädbarnsfamiljer med missbruksproblem. Genom verksamheten förebyggs fosterskador och barnets utveckling tryggas. Ett exempel på STEA-understödd föreningsverksamhet för målgruppen är gruppverksamhet som baserar sig på kamratstöd.                                                

Stöd i livets kriser för familjer och seniorer

Om ett barn insjuknar allvarligt är det en kris för vilken familj som helst. Helsingforsmissionen föreslås få understöd för ett projekt där frivilliga hjälper familjer som kommer till Barnsjukhuset. Barnsjukhuset tar emot patienter från hela i Finland och det händer ofta att de anhöriga saknar sociala nätverk under sjukhusvistelsen. Inhoppande frivilliga kan erbjuda föräldrarna diskussionssällskap eller beakta i synnerhet det insjuknade barnets syskon. De frivilliga kan hjälpa familjer i en främmande stad, visa var lekparker och bibliotek ligger, erbjuda promenadsällskap eller ett lyssnande öra över en kopp kaffe.

Ibland kan en naturlig och förutsägbar livshändelse, såsom pensionering, utlösa en kris. Det kan kännas ångestfyllt att avstå från den bekanta arbetsrollen och -gemenskapen. Pensionering är inte alltid planerat, utan sjukdomsfall eller uppsägning kan komma som överraskning och orsaka en ekonomisk kris, ensamhet eller missbruksproblem. Seniorförbundet Kansallinen senioriliitto föreslås få understöd för ett nationellt projekt där man söker upp och hjälper människor som upplever det svårt att gå i pension. 

Mer information:

STEA:s hela understödsförslag för år 2019 har publicerats på avustukset.stea.fi
På webbsidan finns information om samtliga understödsobjekt och fördelningen av understöden per region och kommun.

beredningschef Elina Varjonen, elina.varjonen@stm.fi, tfn 029 516 3223
specialsakkunnig Timo Mulari, timo.mulari@stm.fi, tfn 0295 163 142

Twitter: @STEAtekoja #avustus2019