Innehållspublicerare

null Ansökning av STEA-understöd börjar 18.4.

Ansökning av STEA-understöd börjar 18.4.

12.4.2017
Social- och hälsovårdsministeriet beviljar behovsprövade statsunderstöd av Veikkaus Ab:s avkastning till rättskapabla sammanslutningar och stiftelser inom social- och hälsovårdsbranschen.

Understöd för allmännyttig verksamhet som främjar hälsa och välfärd för 2018 kan sökas från Social- och hälsoorganisationernas understödscentral (STEA) enligt följande:
  • 18.4.–31.5.2017 - nya understöd
  • 14.8.–30.9.2017 - fortsatta understöd till pågående projekt och verksamheter

Ansökan pågår i STEA:s e-tjänster på asiointi.stea.fi.

Understöd riktas till olika målområden enligt STEA:s riktlinjer:
• för tryggande av organisationers verksamhetsförutsättningar och grundläggande finansiering
• för främjande av hälsa och funktionsförmåga
• för främjande av gemenskapsanda och möjligheter till deltagande
• för stöd för boende för specialgrupper
• för krishjälp och främjande av säkerhet i vardagen
• för stärkande av delaktighet i arbetslivet.

STEA förutsätter att den understödda verksamheten är målinriktad och grundar sig på ett konstaterat behov. Omständigheter som beaktas vid understödsprövning är bland annat huruvida verksamhetens målgrupp engageras i planeringen av verksamheten, om verksamheten svarar mot samhällets och individernas föränderliga behov, om verksamheten är transparent och om understödsmedlen används ekonomiskt. Dessutom beaktas hur väl verksamheten skiljer sig från kommunernas lagstadgade verksamheter och tjänster samt den sökandes samarbete med kommuner, landskap och andra aktörer.

STEA:s understödsriktlinjer och instruktioner för ansökning om understöd finns på adressen www.stea.fi/web/sv/materialbank.
 

Man kan ansöka om understöd av tre slag från STEA: verksamhetsunderstöd (A), investeringsunderstöd (B) och projektunderstöd (C). Verksamhetsunderstöden (A) delas in i allmänna understöd (Ay) och riktade verksamhetsunderstöd (Ak).

Allmänna understöd (Ay) beviljas för att täcka kostnader för organisationers etablerade verksamhet som bedrivs enligt stadgarna. Vid understödsprövning beaktas behovet av allmänt understöd, dess ändamålsenlighet, organisationens övriga finansiering samt hur ekonomin och administrationen har ordnats.

Riktade verksamhetsunderstöd (Ak) beviljas för att täcka nettoutgifterna för en verksamhet som avskilts från en organisations verksamhetshelhet.

Investeringsunderstöd (B) beviljas i regel för anskaffning av stödbostäder för specialgrupper samt till exempel för omfattande nätverksprojekt eller organisationers gemensamma ICT-projekt.

Projektunderstöd (C) beviljas för utveckling och inledande av nya verksamheter samt för andra projekt som behöver tidsbegränsad finansiering.

Mer information: stea@stm.fi