Innehållspublicerare

null Årsredovisningarna för användning av understöd år 2019 har levererats till e-tjänsten

Årsredovisningarna för användning av understöd år 2019 har levererats till e-tjänsten

25.3.2020

STEA har levererat årsredovisningsuppgifterna till e-tjänsten till de organisationer som fått understöd och som är redovisningsskyldiga. Läs mera om årsredovisningen på STEAs webbsida.

Ifyllnad av understödstagarens årsredovisning sker i STEAs nya e-tjänst. För att förflytta dig till den nya e-tjänsten bör du först logga in och gå till fliken Uppgifter. Bekanta dig med den nya e-tjänstens funktioner och den nya blanketten för Understödstagarens årsredovisning genom att titta på videon med anvisningar i YouTube.

Uppgiften som gäller understödsobjektets årsredovisning levereras till STEAs e-tjänst och finns under fliken Uppgifter. När understödstagarens årsredovisning är skickad till STEA, levererar STEA uppgiften/uppgifterna revisorns rapport (AUP-rapport) till e-tjänstens Uppgifter. Detta gäller rapporteringsskyldiga organisationer som fått understöd. Revisorns rapport bör levereras för de understödsobjekt till vilka understöd under räkenskapsperioden har använts till ett belopp om minst 200 000 euro. Anvisning och modell för revisorns rapport finns på STEAs webbsidor, i materialbankens Anvisningar för användning och rapportering om understöd

STEAs inspektörer svarar på frågor om årsredovisningen. Du kan kontrollera din egen inspektörs kontaktuppgifter i Excel-listan på STEAs webbsida

Tidsfristen för årsredovisningarna i STEAs e-tjänst går ut 1.6.2020 klockan 16.15.

Coronavirussituationen och årsredovisningen

Det är förståeligt att samfund och stiftelser som fått understöd kan ha mera begränsade möjligheter än vanligt att fullgöra sina skyldigheter gentemot myndigheter på grund av coronavirussituationen.

Det är möjligt att ansöka om tilläggstid för organisationens årsredovisning på grund av ett särskilt skäl. Om organisationen har behov av tilläggstid, bör organisationen vara i kontakt med STEAs inspektör.

Leverans av bokslut

För STEA räcker det att styrelsen har behandlat och godkänt bokslutet. Det är inte nödvändigt att ordna ett skilt bokslutsmöte för styrelsen. Om inte organisationens stadgar annat säger är styrelsen beslutför att godkänna bokslutet när över hälften av styrelsemedlemmarna har undertecknat det.

STEA uppmanar organisationer att fundera på olika flexibla underteckningspraxis.

- Organisationernas styrelser kan behandla bokslutet till exempel genom att cirkulera bokslutet per post.

- Om bokslutets cirkulering för underteckning för hand inte är möjligt (till exempel om medlemmarna inte har utrustning att printa och skanna bokslutets underteckningar) kan elektroniska underteckningsmetoder användas.

Kvittering per e-post är inte en enligt lagen avsedd underteckning.

Finlands revisorer har publicerat en anvisning om elektronisk underteckning. Vi önskar att organisationernas bekantar sig med den. (Anvisningen är på finska.)

Leverans av revision och/eller verksamhetsgranskning

Problem i anslutning till revision är skild sak, eftersom verifikaten oftast är i pappersform. Revisionsberättelser och AUP-rapporter kan vid behov skickas till STEA i efterskott, an efter att de blir färdiga. Om filer skickas i efterskott bör man kontakta STEAs inspektör.