Innehållspublicerare

null Coronavirus COVID-19 och STEA-understöd

Coronavirus COVID-19 och STEA-understöd

12.3.2020

STEA uppmanar organisationer att följa med myndigheternas kommunikation och instruktioner. Aktuell information om coronaviruset publiceras på THL:s webbsida.

STEA ser det som viktigt att organisationerna för sin egen del även fortsättningsvis riktar sin verksamhet och sina resurser samt sitt specialkunnande för att främja allmänt välbefinnande och allmän hälsa. Om coronavirussituationen så förutsätter, ska den understödda verksamheten anpassas till den förändrade situationen och organisationerna bör fundera på alternativa verksamhetsmodeller för att stöda verksamhetens målgrupper. Organisationerna bör dock uppmärksamma att användningen av understöd inte står i strid med understödsbeslutets användningsändamål eller särskilda eller allmänna villkor och begränsningar.

Verksamhetsändringar på grund av coronavirussituationen kräver inte en ändringansökan till STEA, men ändringarna bör dokumenteras och de bör också beskrivas och motiveras vid rapportering av understödsobjektets verksamhet.

Om tillställningar eller evenemang måste inhiberas på grund av coronavirussituationen, är kostnader som förorsakas av inhiberingen godtagbara kostnader för understödet. Som godtagbara inhiberingskostnader kan dock ses enbart nödvändiga och rimliga kostnader som täcks med STEA-understöd och som förorsakas av verksamhet som nämns i understödsbeslutet. Med STEA-understöd kan man inte heller i denna situation täcka kostnader som förorsakas av organisationens ekonomiska verksamhet eller verksamhet för vilken det allmänna eller särskilda organiseringsansvaret åligger kommun, stat eller någon annan myndighet. Om kostnaderna som förorsakas av detta undantagstillstånd är exceptionellt stora eller om situationen annars är svår att tolka, bör understödstagaren vara i kontakt med STEA för att lösa situationen.

Mera information: stea@stm.fi