Innehållspublicerare

null Coronavirussituationen påverkar ansökningsrundan av nya STEA-understöd för år 2021

Coronavirussituationen påverkar ansökningsrundan av nya STEA-understöd för år 2021

20.4.2020

-    nya understöd för år 2021 kan ansökas enbart till Platsen är ledig - understödsprogrammet i STEAs e-tjänst under tiden 27.4-1.6.2020 

Nya allmänna understöd, riktade verksamhetsunderstöd, investeringsunderstöd eller projektunderstöd (med undantag för Platsen är ledig –understöd) öppnas inte för ansökan våren 2020. 

Orsaken till den begränsade ansökningsrundan är förändringar i verksamhetsmiljön. I och med coronavirussituationen måste även STEA-understödsbeloppet som delas ut år 2021 att uppskattas på nytt. Man kan förvänta sig en betydande minskning av beloppet som finns till förfogande för understöd. 

Uppskattningen av understödsnivån görs på nytt på hösten då det finns tillgång till noggrannare information om hur coronavirussitationen har påverkat penningspelsintäkterna. Beslutet om det slutliga understödsbeloppet för inkommande år görs efter höstens ramförhandlingar. Om den preciserade uppskattningen av understödsnivån det möjliggör, kan social- och hälsovårdsministeriet (SHM) vid behov öppna en extra ansökningsrunda för nya understöd i slutet av år 2020 eller i bör-jan av år 2021. STEA informerar om ansökningstiderna på sin webbsida www.stea.fi.

 

Ytterligare information om Platsen är ledig:
Platsen är ledig –understödsprogrammets presentation och vanliga frågor på STEAs webbsida
Frågor om Platsen är ledig –understödsprogrammet: STEA specialsakkunnig Sini Seemer, e-post sini.seemer@stm.fi 

STEA svarar på frågor om ansökning av understöd under ansökningstiden även per telefon, vardagar kl. 9-11 och kl. 13-15, tfn 050 3105692.

Ansökningstiden för fortsatta understöd är 10.8.-30.9.2020

Ansökning av fortsatta understöd för år 2021 för pågående STEA-understödda projekt och verksamheter öppnas enligt planerna 10.8.2020. 

Vid behandling av höstens fortsatta ansökningar fäster STEA särskild uppmärksamhet vid de verksamhetsmål, förväntade resultat och ekonomiska detaljer som presenteras i understödsansökan. Ytterligare anvisningar till stöd för ansökning av fortsatta understöd publiceras på STEAs webbsida i juni. 

 


STEA-understöd 
 
Social- och hälsoorganisationernas understödscentral (STEA) är en självständig statsbidragsmyndighet som är verksam i anslutning till social- och hälsovårdsministeriet. STEA bär sin del av ansvaret för att Veikkaus intäkter används till resultatrik verksamhet i medborgarorganisationer.


STEA administrerar understöd till social- och hälsoorganisationers allmännyttiga verksamhet som främjar hälsa och välbefinnande. Social- och hälsovårdsministeriet fattar ett beslut om understöden som delas ut.

STEA-understöd kan beviljas registrerade allmännyttiga föreningar och stiftelser för att främja hälsa och social välfärd. Understödsberättigade är till exempel de registrerade allmännyttiga föreningar som införts i föreningsregistret och de stiftelser som registrerats i stiftelseregistret och som har som avsikt att främja hälsa och social välfärd i Finland. De aktörer som ansöker om understöd från STEA för första gången ska vid ansökan ha bevis på den redan utförda verksamheten (årsberättelse eller verksamhetsberättelse och bokslut över verksamheten under den föregående räkenskapsperioden).


Understöds ansöks i STEAs e-tjänst på asiointi.stea.fi. STEA behandlar understödsansökningarna och gör ett understödsförslag till social- och hälsovårdsministeriet. Understödsförslaget för år 2021 publiceras i december på webbsidan avustukset.stea.fi. Social- och hälsovårdsministeriet fattar beslut om beviljade understöd för år 2021 i januari-februari 2021.