Innehållspublicerare

null En höjning av eurogränsen i revisorns rapport kan komma att gälla redan rapporteringen om årsredovisningen för 2019

En höjning av eurogränsen i revisorns rapport kan komma att gälla redan rapporteringen om årsredovisningen för 2019

3.3.2020

Ändringen av förordningen som gäller understöd från social- och hälsoorganisationernas understödscentral (STEA) (1552/2016) framskrider. Målet är att den nya förordningen ska träda i kraft redan den 1 april 2020. 
 
Den första konkreta ändringen för understödsmottagarna är att utöver den årsredovisning som fylls i på våren ska även den revisorns rapport som sänds till STEA gälla endast sådana understödsobjekt i fråga om vilka understöd har använts till ett belopp av minst 200 000 euro under räkenskapsperioden. (För närvarande är gränsen 100 000 euro). Till dessa delar kommer ändringen av förordningen att retroaktivt gälla rapporteringen av användningen av understöd 2019. 
 
Om ändringen av förordningen godkänns, kommer skyldigheten att lämna revisorns rapport i år att gälla endast 25 procent av understödsobjekten, medan andelen ännu i fjol var 65 procent. 
 
STEA informerar om hur ändringen av förordningen framskrider genast när det finns mer information om saken. För närvarande lönar det sig dock inte att beställa nya revisorns rapporter för sådana understödsobjekt som kommer att underskrida den nya eurogränsen. 
 
STEA sänder i mars de blanketter för årsredovisningen som ska returneras den 1 juni 2020 till understödsmottagarna via e-tjänsten, genast då uppgifterna om ändringen av förordningen har fastställts. 
 
Mer information: 
Kristian Seemer, övervakningschef, STEA, karl-kristian.seemer@stm.fi
 
Vad är revisorns rapport: 
Enligt förordningen ska mottagarna av understöd från STEA för varje kalenderår, före utgången av maj efter det år då understödet använts, lämna en redovisning över användningen av understödet.  

Om understöd under räkenskapsperioden har använts till ett belopp av minst 100 000 euro (efter ändringen av förordningen 200 000 euro) till ett enskilt understödsobjekt, ska understödsmottagaren dessutom lämna revisorns rapport om användningen av understöden under räkenskapsperioden.

I revisorns rapport ska redogöras för 
1) att bokföringen har ordnats enligt investering, projekt och funktion, 
2) att arbetstidshanteringen är systematiskt organiserad, 
3) att intäkterna och kostnaderna för de investeringar, projekt och funktioner som angetts i årsredovisningen motsvarar understödsmottagarens bokföring, 
4) att de lönekostnader som bokförts för investeringarna, projekten och funktionerna motsvarar arbetsavtalen, samt för pensions- och lönebikostnadernas andel av lönekostnaderna, 
5) att sådana andra kostnader än löne- och lokalkostnader som bokförts för investeringarna, projekten och funktionerna uppkommit enligt prestationsprincipen under tiden för användningen av understödet samt att kostnaderna har godkänts, 
6) att de allmänna kostnaderna för investeringarna, projekten och funktionerna är korrekta, och 
7) att lagstiftningen om offentlig upphandling iakttas vid genomförande av investeringarna, projekten och funktionerna.