Innehållspublicerare

null Extra ansökningsrunda av STEA-understöd för år 2020 på grund av coronavirussituationen

Extra ansökningsrunda av STEA-understöd för år 2020 på grund av coronavirussituationen

1.4.2020

STEA öppnar extra ansökningsrunda av understöd för år 2020. Den extra understöd för år 2020 beviljas till ett belopp om ungefär 5 miljoner euro.

Understöd riktas till två nya projekthelheter:

1. Utvidgning och volymökning av digitala tjänster för psykosocialt stöd och medborgarrådgivning

Understöd kan beviljas för sådana applikationer och tjänster som kan tas i bruk vid sidan av någon verksamhet eller som kan utnyttja någon färdig applikation. Understödet kan kombineras med redan befintliga rådgivningstjänster. Syftet är att nå även sådana målgrupper som tidigare har blivit utanför stödet.

Mera information: STEA, understödsberedare Kirsi Jylhä, e-post kirsi.jylha@stm.fi Frågor som gäller den extra ansökningsrundan besvaras under ansökningstiden per telefon, vardagar mellan kl. 9-11 och 13-15, tfn 050 310 5692.

2. Vardagshjälp och psykosocialt stöd för personer och familjer i utmanande livssituationer och som löper stor risk för utslagning

Understöd kan beviljas för verksamhet som stöder vardagen och som når även sådana målgrupper som annars blir utanför vardagshjälp och psykosocialt stöd, till exempel för uppsökande arbete och handledning i anslutning till tillhandahållande av materiellt bistånd. Understöd kan riktas även till att stöda organisationernas frivilligarbete, till exempel koordinering av frivilligarbete och utbildning.

Mera information: STEA, understödsberedare Ari Mattila, e-post ari.mattila@stm.fi
Frågor som gäller den extra ansökningsrundan besvaras under ansökningstiden per telefon, vardagar mellan kl. 9-11 och 13-15, tfn 050 310 5692.

Den extra ansökningsrundan av STEA-understöd öppnas i e-tjänsten (asiointi.stea.fi) den 6.4.2020. Ansökningstiden går ut den 22.4. kl. 16.15.

STEA-understöd kan beviljas allmännyttiga registrerade sammanslutningar och stiftelser med rättskapacitet för främjande av hälsa och social välfärd.

Understödsberättigade är till exempel de registrerade allmännyttiga föreningar som införts i föreningsregistret och de stiftelser som registrerats i stiftelseregistret och som har som avsikt att främja hälsa och social välfärd i Finland. De aktörer som ansöker om understöd från STEA för första gången ska vid ansökan ha bevis på den redan utförda verksamheten (årsberättelse eller verksamhetsberättelse och bokslut över verksamheten under den föregående räkenskapsperioden).

STEA behandlar ansökningarna och gör ett understödsförslag till social- och hälsovårdsministeriet. Social- och hälsovårdsministeriet besluter om extra understöd för år 2020 så fort som möjligt, senast i början av juni. Villkor för beslutet är att riksdagen har godkänt tilläggsbudgeten för år 2020. Den understödda verksamheten ska starta genast efter understödsbeslutet.

Anvisningar för ansökan av STEA-understöd:
Understödsguide

Frågor och svar om den extra ansökningsrundan