Innehållspublicerare

null Förhandsinformation om rapportering av verksamhetens resultat i fortsättningen

Förhandsinformation om rapportering av verksamhetens resultat i fortsättningen

28.4.2020

Som en del av STEAs strategiarbete inleddes år 2019 utvecklingsarbetet kring rapportering och utvärdering av resultat från verksamhet som finansieras med STEA-understöd. En del av utvecklingsarbetet har också varit att förnya ansöknings- och rapporteringsblanketterna för STEA-understöd. Målet med reformen är att ännu bättre än tidigare få fram resultaten från den understödda verksamhetens som organi-sationerna förverkligat, det vill säga hur verksamhetens egentliga målgrupp har dragit nytta av den understödda verksamheten. 

I och med reformen utvidgas resultatrapporteringen att gälla all verksamhet som finansieras med STEA-understöd. Dessutom blir rapporteringen mer regelbunden. Redan nu rapporterar alla understödstagare om användning av understöd årligen i årsredovisningen. Även rapportering av verksamhetens resultat kommer i fortsättningen att ske årligen. 

Rapportering av 2020 års verksamhet

Ursprungligen var det meningen att övergå till det nya, årsbaserade rapporteringssystemet från och med år 2022, men på grund av coronaviruspandemin kommer övergången att ske tidigare. Det nya resultatrapporteringssystemet tas i bruk år 2021, så att alla organisationer som får STEA-understöd rapporte-rar om 2020 års verksamhet. 

På grund av pandemin har organisationerna år 2020 anpassat sin verksamhet till de förändrade omständigheterna. Det är viktigt att samla in information om hur social- och hälsoorganisationerna har reagerat på den förändrade situationen och vilka nya verksamhetssätt som tagits i bruk för att nå målgruppen och för att förbättra situationen med hjälp av STEA-understöd. 

Den nya resultatrapporten blir färdig under sommaren 2020. Den nya rapporten kommer att ersätta rapporterna som tidigare varit i bruk (mellanrapport, slutrapport och utredning av resultat och effekter). STEA publicerar en modell för den nya resultatrapporten på sin webbsida i augusti 2020. Utbildningar i rapportering anordnas för organisationerna under hösten 2020. Då publiceras också noggrannare anvisningar om hur organisationerna rapporterar om undantagsåret 2020. 

Det är viktigt att understödstagarna samlar in information om 2020 års verksamhet precis som tidigare har instruerats. Även i fortsättningen räcker det att verksamheten uppföljs och utvärderas i enlighet med det som fastställs i de allmänna understödsvillkoren samt i de anvisningar som STEA tidigare har publicerat. Ändringar i verksamheten som gjorts på grund av coronaviruspandemin bör beskrivas skilt i den kommande resultatrapporten. 

 

Fortsatt utveckling av resultatrapporteringen 

STEA har som mål att den botten som används för resultatrapporten i fortsättningen kontinuerligt finns till understödstagarnas förfogande i e-tjänsten. På detta sätt skulle ifyllande av rapporten inte längre vara begränsad till en kort tidsperiod en gång i året. Dessutom är målet att hitta gemensamma mätare för att påvisa verksamhetens resultat. Under år 2021 genomförs pilotförsök kring dessa utvecklingsprojekt. I augusti-september 2020 kommer STEA att skicka en förfrågan till alla understödstagare om intresse att delta i pilotförsöket. Deltagande i pilotförsöket är frivilligt. 

 

Respons på rapporter och publicering av den understödda verksamhetens resultat i fortsättningen 

De organisationer som har lämnat in en mellanrapport våren 2020 får respons av STEA till e-tjänsten onsdagen den 29.4. De organisationer som lämnat in en utredning av resultat och effekter på våren får respons av STEA i slutet av augusti. 

Nästa år kommer STEA på basis av rapporterna som lämnats in år 2020 att sammanställa och publicera en översikt av den understödda verksamheten och dess resultat samt ge rådgivning och anordna utbild-ningar kring frågor som gäller utvärdering av verksamhet. 

 

Mera information
Den nya resultatrapportens botten, den kommande rapporteringens exakta tidtabell samt tilläggsinformation om rapporteringspraxis och höstens utbildningar publiceras i slutet av augusti 2020 på STEAs webbsida 
www.stea.fi 
STEA, utvärderings- och utvecklingschef Marja Tuomi, e-post marja.tuomi@stm.fi