Innehållspublicerare

null RAY:s understödsförslag för 2017 publiceras den 15 december

RAY:s understödsförslag för 2017 publiceras den 15 december

21.12.2016

De organisationer som har ansökt om understöd har fått besked om RAY:s understödsförslag till e-tjänsterna för understöd (asiointi.ray.fi) den 14 december.

Användarna av e-tjänsterna har meddelats om mottagandet av understödsförslaget per e-post. Organisationens förslag visas för organisationens samtliga grund- och huvudanvändare som har registrerat sig i e-tjänsterna. Understödsförslaget finns på fliken Transaktionshistorik i e-tjänsterna.

Observera att det bara är fråga om RAY:s understödsförslag och att social- och hälsovårdsministeriet fattar beslut om understöden i januari–februari 2017.

På kommande: allmänna villkor för användningen av understödet

De allmänna villkoren och begränsningarna för användningen av understödet preciseras ännu i samband med understödsbeslutet som skickas i januari–februari. STEA publicerar de allmänna villkoren per understödsslag i början av 2017, genast efter att statsrådets förordning om beviljande av understöd till allmännyttiga sammanslutningar och stiftelser för främjande av hälsa och social välfärd (UsF) som nu är i behandling har vunnit laga kraft.

Ska du precisera budgeten?

Om det beviljade understödsbeloppet väsentligt skiljer sig från det ansökta beloppet har organisationen fått en begäran om precisering av budgeten till e-tjänsterna i december. På formuläret för precisering av budgeten fylls i en ny budget för den planerade verksamheten och beskrivs hur den nya budgeten ändrar verksamheten i relation till den ursprungliga understödsansökan.

Endast organisationens huvudanvändare med rätt att teckna firma kan skicka en precisering av budgeten till STEA i e-tjänsterna.

Observera att godkännande av den preciserade budgeten utgör en grund för utbetalningen av understödet efter understödsbeslutet – därför ska ni lämna in den till RAY eller efter den 2 januari 2017 till STEA i e-tjänsterna senast två veckor innan ni önskar att den första understödsraten betalas ut. Därför är uppgiftens förfallodatum i e-tjänsterna den 15 januari 2017. Vid behov kan ni ändra förfallodatumet genom att ta kontakt med understödsberedaren vid RAY (STEA efter den 2 januari).

Bekräfta kontonumret, säkerställ genom ett kontoavtal! En obligatorisk funktion för nya understödstagare!

Om organisationen för första gången efter ibruktagandet av RAY:s e-tjänster föreslås få understöd för 2017, ska organisationen bekräfta numret på det konto på vilket understödet betalas för RAY/STEA. För en bekräftelse av kontonumret får organisationerna en begäran om ändring av kontonummer till e-tjänsterna.  Kontonumret ska anges i IBAN-format. Till meddelandet ska organisationens senaste, undertecknade och daterade kontoavtal eller en kontobekräftelse från banken bifogas. Med hjälp av dessa säkerställer man att kontot används av den aktuella organisationen. (Kontoavtal: När organisationen vill upprätta ett konto på vilket man kan sätta in pengar och lägga upp betalningsorder ska man om upprättandet ingå ett avtal där parterna är kontoägaren och banken. All information om kontot, banken och kontoavtalet framgår av kontoavtalet.)

Kontonumret ska lämnas in till RAY (eller till STEA efter den 2 januari 2017) före den 13 januari, för att utbetalningen av understöden som beviljats för 2017 ska kunna inledas efter att understödsbeslutet har publicerats.  Endast organisationens huvudanvändare med rätt att teckna firma kan bekräfta kontonumret i e-tjänsterna.

Observera att STEA alltid betalar organisationens understöd på ett och samma konto. Organisationen kan, om den vill, också överföra utbetalade understöd till organisationens andra konton, till exempel för kontouppföljning per projekt. Om organisationen i ett senare skede vill ändra kontot på vilket understöden betalas ska den ta kontakt med organisationens ansvariga inspektör.

Understödsbeslutet i e-tjänsterna i januari–februari

När social- och hälsovårdsministeriets beslut om understöden för 2017 färdigställs, får organisationerna ett understödsbeslut till e-tjänsterna som de också ska bekräfta. Organisationen ska noggrant läsa igenom understödsbeslutet och villkoren som anges i det.
Kontrollera betalningssättet!

I understödsbeslutet anges även hur understödet betalas ut. Betalningssättet som anges i beslutet gäller omedelbart efter att beslutet publicerats, men STEA kan vid behov ändra betalningssättet under året.

Automatisk utbetalning?
Betalningssättet för allmänna understöd och riktade verksamhetsunderstöd är i regel ”automatisk utbetalning”. Detta betalningssätt kräver i det här skedet inga särskilda åtgärder av organisationen, och den första understödsraten betalas på det konto som organisationen uppgett i början av februari.

Betalningsplan?

Betalningssättet för projekt är i regel "betalningsplan". För projekt får organisationen utöver understödsbeslutet även uppgiften Betalningsplan till e-tjänsterna.  Betalningsplanen ska lämnas in för godkännande till STEA genom att man kompletterar uppgiften Öppen betalningsplan på e-tjänsternas förstasida. Understöden kan inte betalas ut innan betalningsplanen har lämnats in och STEA har godkänt den. Utifrån utbetalningsansökan kan understöd betalas i förskott till ett belopp som högst motsvarar utgifterna för tre månader.

Utbetalningsansökan?

Betalningssättet för investeringsunderstöd och vissa projekt eller riktade verksamhetsunderstöd är ”utbetalningsansökan”.  Utbetalningsansökan ifylls i avsnittet Utbetalning i e-tjänsterna. Endast organisationens huvudanvändare med rätt att teckna firma kan skicka ansökan till STEA i e-tjänsterna. Utifrån utbetalningsansökan kan understöd betalas i förväg högst till ett belopp som motsvarar utgifterna under tre månader, och organisationen ska regelbundet lämna in en utredning av utgifter om användningen av understöden via e-tjänsterna.
I fortsättningen kan ni också följa upp alla understöd som betalats och som ska betalas i avsnittet Utbetalning i e-tjänsterna.