Innehållspublicerare

null Resultatrapporter till e-tjänsten den 14 januari 2021

Resultatrapporter till e-tjänsten den 14 januari 2021

12.1.2021

En resultatrapport om verksamhet som förverkligas med allmänt understöd, riktat verksamhetsunderstöd och projektunderstöd ska göras årligen. Resultatrapporten görs separat för understödstagarens varje understödsobjekt.

STEA skickar resultatrapportuppgifterna till de understödstagare som rapporteringen gäller i e-tjänsten den 14 januari 2021. Resultatrapporten ska fyllas i och skickas till STEA senast den 5 mars 2021 kl. 16.15. 

Bilagor kan inte fogas till resultatrapporten. Till resultatrapporten ska inte heller fogas länkar till webbsidor eller utomstående webbtjänster. 

Resultatrapporterna är i regel offentliga handlingar, så i rapporten ska man inte skriva ut känsliga personuppgifter om t.ex. understödsobjektets arbetstagare i onödan.

De uppgifter som beskrivs i resultatrapporten ska kunna verifieras och de bör basera sig på uppföljningsuppgifter. I rapporten ska anges om de uppföljningsuppgifter som presenteras baserar sig på insamlad information, urval eller uppskattning. I resultatrapporten ska endast den verksamhet och de resultat som genomförts med understödet för understödsobjektet i fråga rapporteras, inte organi-sationens verksamhet i sin helhet. 

Du kan bekanta dig med ifyllandet av resultatrapporten med hjälp av anvisningen som publicerats på STEA:s YouTube-kanal.

Anvisningar för dem som rapporterar om användningen av allmänt understöd och medlemsorganisationsunderstöd

Resultatrapporten om de allmänna understöden fylls i fråga om målgrupper och resultat endast i för den verksamhet som riktar sig till funktioner utanför organisationen. Sådana funktioner är t.ex. intressebevakning, extern kommunikation och rådgivnings- och handledningstjänster som riktar sig till målgrupperna eller medlems-, lokal- eller regionföreningarna. Organisationens interna funktioner är i sin tur t.ex. ekonomiförvaltning, intern kommunikation och personalutveckling. I fråga om interna funktioner rapporteras verksamhetens innehåll, men inte målgruppsuppgifter eller resultat.

När medlemsorganisationernas understöd rapporteras ska alla medlemsorganisationers uppgif-ter rapporteras som en helhet, t.ex. det sammanlagda deltagarantalet. Uppgifterna ska alltså inte rapporteras separat för varje medlemsorganisation. I resultatrapporten ska man berätta om medlemsorganisationernas verksamhet endast till den del verksamheten har bedrivits med de ifrågavarande medlemsorganisationsunderstöden. 

Ytterligare information