Innehållspublicerare

null Slutrapportering av projektunderstöd

Slutrapportering av projektunderstöd

29.10.2020

Rapportering av den STEA-understödda verksamhetens resultat förnyas. STEA går över till det nya resultatrapporteringssystemet år 2021 då alla organisationer som beviljats STEA-understöd rapporterar om 2020 års verksamhet. Den nya resultatrapporten kommer att ersätta de rapporter som varit i bruk tidigare, dvs. mellanrapporter, slutrapporter och utredning om resultat och effekter.

Mera information om rapporteringsförnyelsen har publicerats på STEAs webbsida.

Förnyelsen påverkar slutrapportering av projektunderstöd. Projekt som avslutas rapporteras på olika sätt beroende på när projektet tar slut. Nedan finns närmare instruktioner för de olika fallen.

1. Projekt som har lämnat in en mellanrapport till STEA år 2019

STEA har skickat slutrapportuppgiften till e-tjänstens Uppgifter år 2019. Slutrapporten bör fyllas i skickas till STEA via e-tjänsten senast den 31.12.2020.

2. Projekt som har lämnat in en mellanrapport till STEA våren 2020

De organisationer som lämnat in en mellanrapport våren 2020 har inte fått en slutrapportuppgift till e-tjänsten, eftersom det då redan hade fattats beslut om att gå över till ett nytt rapporteringssystem år 2021. Dessa projekts resultat från år 2020 rapporteras med den nya resultatrapporten. Den nya rapporten skickas till e-tjänsten i januari 2021.

3. Projekt som har beviljats fortsatt understöd år 2020 eller förlängning av användningstid för år 2021

Om

  1. projektets egentliga användningstid har gått ut år 2019 men projektet har beviljats fortsatt understöd för år 2020 eller
  2. det för projektet har ansökts om och beviljats förlängning av användningstid för år 2021

bör projektets slutrapport inte lämnas in i e-tjänsten år 2020

STEA kommer att avlägsna slutrapportuppgiften från e-tjänsten och skickar i i januari 2021 den nya resultatrapporten till e-tjänsten. Denna rapport används för att rapportera om 2020 års verksamhet.

Obs! Om slutrapporten redan är ifylld i e-tjänsten, lönar det sig att kopiera rapportens uppgifter (till exempel till ett Word-dokument), så att uppgifterna kan användas i den nya resultatrapporten.

Rapportering av projektunderstöd beviljade våren 2020 för koronavirusläget

Resultaten från de extra projektunderstöd som beviljades på våren rapporteras inte med den nya resultatrapporten. STEA skickar egna instruktioner för hur understödstagare som beviljats dessa understöd ska rapportera inom loppet av oktober månad.

Mera information:

Bekanta dig med den nya resultatrapportens frågor i förväg på STEAs webbsida

STEA publicerar resultatrapportens slutliga modellbotten, anvisningar för hur rapportens fylls i och en instruktionsvideo i januari 2021.

Ytterligare information om rapportering av projekt ges av STEAs specialsakkunniga.

Kontaktuppgifter enligt organisation har publicerats på STEAs webbsida under Kontaktuppgifter.