Innehållspublicerare

null Social- och hälsovårdsministeriet har beslutat om STEA-understöden för år 2020 

Social- och hälsovårdsministeriet har beslutat om STEA-understöden för år 2020 

7.2.2020

STEA har skickat understödsbeslut till alla som ansökt om understöd via e-tjänsten (asiointi.stea.fi). 

Understödsbeslutet innehåller uppgifter om 
-    beloppet av det beviljade understödet
-    hur understödet betalas ut 
-    motiveringar till beslutet och eventuella preciseringar
-    eventuella villkor och begränsningar för specifika understödsobjekt 
-    allmänna villkor och begränsningar per understödsslag
-    hur man ansöker om ändring i beslutet.  

I understödsbeslutet ingår också en riktgivande understödsplan för de kommande åren. Den riktgivande understödsplanen är inte ett beslut om de kommande årens understöd. 

Läs noggrant genom understödsbeslutet. STEA betalar ut understöden först efter att understödstagaren har läst beslutet i e-tjänsten. 

Om STEA har begärt att understödstagaren ska lämna in en preciserad budget och verksamhetsplan via e-tjänsten, ska planen vara returnerad och godkänd av STEA innan understödet betalas ut. 

Användningen av understödet regleras av allmänna villkor och begränsningar 

Texten i de allmänna villkoren för år 2020 har förtydligats och de detaljerade anvisningarna har strukits.  

Följande ändringar har gjorts i de allmänna villkoren och begränsningarna: 

 

 • Villkoret gällande valet av kund har kompletterats med ett förbud mot att kundvalet utgör en medlemsförmån.
  • Den verksamhet som understöds ska vara öppen för alla, inte bara medlemmar.
 • Villkoren har kompletterats med ett omnämnande om god förvaltning.
  • Inlämnande av riktiga och tillräckliga uppgifter förutsätter att understödstagarens interna kontroll har ordnats på ett ändamålsenligt sätt.
 • Villkoren har kompletterats med ett omnämnande om webtillgänglighet. 
 • Det är inte längre förbjudet att täcka kostnader för årsfester med understödet.
 • Det är inte längre förbjudet att täcka underskott från andra STEA-understödsobjekt med det allmänna understödet. 
  • Det allmänna understödet är avsett för organisationers stadgeenliga verksamhet samt de förvaltningskostnader som anknyter till detta. 
  • Utgifter som understödet får användas för är huvudsakligen alla lagliga utgifter för understödstagarens stadgeenliga verksamhet.
 • Villkoret gällande Innokylä har strukits från de allmänna villkoren för projektunderstöd.

Detaljerad information om understöd som beviljats har publicerats på sidan avustukset.stea.fi.