Innehållspublicerare

null Social- och hälsovårdsministeriet har fattat beslut om extra STEA-understöd för år 2020 i anslutning till coronavirussituationen

Social- och hälsovårdsministeriet har fattat beslut om extra STEA-understöd för år 2020 i anslutning till coronavirussituationen

28.5.2020

Extra understöd beviljades till 106 organisationer för 109 understödsobjekt till ett belopp på fem miljoner euro. Social- och hälsovårdsministeriets pressmeddelande om understödsbeslutet är publicerat på ministeriets webbsida.

Understödet beviljades för två projekthelheter:

1.  Utvidgning och volymökning av digitala tjänster för psykosocialt stöd och medborgarrådgivning

- Understöd beviljades sammanlagt 3,43 miljoner euro för 77 understödsobjekt. 56 av understödsobjekten har riksomfattande verksamhet.

- Understöd beviljades för att utvidga digitala stödtjänster för flera olika målgrupper: sjukdoms- och patientgrupper, olika ålders- och språkgrupper samt grupper med särskilda utmaningar som till exempel missbruksproblem eller psykisk ohälsa. Dessutom möjliggör understöden utveckling av organisationernas digitala verksamhet.

Ytterligare information om beviljade understöd finns på webbsidan avustukset.stea.fi.

 

2.  Vardagshjälp och psykosocialt stöd för personer och familjer i utmanande livssituationer och som löper stor risk för utslagning

- Understöd beviljades sammanlagt 1,57 miljoner euro för 32 understödsobjekt.

- Understöd beviljades särskilt till orter där coronavirussmittor har förekommit mera än i övriga delar av landet. Målgrupper för verksamheten som finansieras med understöd är bl.a. äldre personer, personer som lider av psykisk ohälsa och deras närstående, papperslösa och invandrare, arbetslösa och företagare.

Ytterligare information om de beviljade understöden finns på webbsidan avustukset.stea.fi.

 

STEA informerade om den extra ansökningsrundan i anslutning till coronavirussituationen den 1.4.2020 och ansökningsrundan öppnades den 6.4.2020. Under tiden 6.4-22.4 ansökte 382 organisationer om understöd för sammanlagt 411 understödsobjekt. Det ansökta understödsbeloppet uppgick sammanlagt till 25 miljoner euro.

- Organisationernas vilja att hjälpa är stor, konstaterar STEAs direktör Kristiina Hannula. Det var glädjande att se att så många aktörer hade beredskap att snabbt starta och utvidga sin verksamhet för att hjälpa dem som har det svårt.

Verksamheten som finansieras med understöd påbörjas i organisationerna genast efter understödsbeslutet.

 

Understödstagaren bör fylla i en utbetalningsansökan i e-tjänsten, på basis av vilken STEA betalar ut understödet. Om det föreslagna understödsbeloppet väsentligt avviker från det ansökta beloppet, begär STEA en preciserad budget och verksamhetsplan av understödstagaren via e-tjänsten. Understödet kan betalas ut först när STEA har godkänt preciseringarna.

 

Mera information:
STEA, beredningschef Hilppa Tervonen, hilppa.tervonen@stm.fi