Innehållspublicerare

null STEA lämnade understödsförslaget avseende programmen under Finlands 100-årsjubileum till social- och hälsovårdsministeriet

STEA lämnade understödsförslaget avseende programmen under Finlands 100-årsjubileum till social- och hälsovårdsministeriet

12.5.2017

Social- och hälsovårdsministeriet öppnade i februari–mars understödsansökan till tre understödsprogram, som inleds Finlands självständighetsjubileum till ära.

Programverksamheten finansieras med Penningautomatföreningens intäkter som förblev outdelade när Penningautomatföreningen, Veikkaus och Fintoto slogs samman vid årsskiftet. Sammanlagt allokerar man cirka 36–40 miljoner euro till jubileumsårets program under programperioden 2017–2020. 

Programmen svarar på aktuella utmaningar

Totalt 335 social- och hälsovårdsorganisationer ansökte om att få komma med i understödsprogrammen under Finlands 100-årsjubileum. Sammanlagt fick STEA 387 projektansökningar före utgången av ansökningstiden.

STEA ansvarar för beredningen och övervakningen av de statsunderstöd som beviljas ur de finländska penningspelbolagens intäkter till social- och hälsovårdsorganisationer för projekt som främjar hälsa och välfärd samt för utvärderingen av den understödda verksamheten. I regel beviljas organisationer STEA-understöd en gång om året. Den hastiga ansökan till understödsprogrammen på våren var ett undantag.

– Vi är glada för att det har blivit mer flexibelt att ansöka om och bevilja understöd, så att organisationer allt smidigare kan ta sig an aktuella utmaningar i samhället även med medborgarorganisationernas verksamhetsmetoder, säger Elina Varjonen, utvärderings- och utvecklingschefen vid STEA.

Understödsprogrammen som inleds under 2017:

 1. Understödsprogrammet Utrustad för livet – för minskad ojämlikhet.
  – Det föreslås att man till programmet väljer 23 projekt som med hjälp av bland annat fadder- och kamratverksamhet stödjer familjer i utmanande livssituationer så att de klarar sig i vardagen.
   
 2. Understödsprogrammet Fungera i arbetslivet – för ökad funktionsförmåga hos personer i arbetsför ålder
  – Det föreslås att man till programmet väljer 20 projekt som bidrar till den fysiska, psykiska och sociala förmågan hos personer i arbetsför ålder att agera i vardagen, i arbetet och på fritiden. 
   
 3. Understödsprogrammet Organisation 2.0: med i förändringen – för jämlikhet i en föränderlig verksamhetsmiljö.
  – Det föreslås att man inleder ett projekt i alla landskap i Finland för att främja placeringen av social- och hälsovårdsorganisationernas allmännyttiga verksamheter som stödjer kommunborna och samarbetet i den kommande verksamhetsmiljön i samband med landskapsreformen.

Dessutom föreslår man att man i samband med programmet också inleder sju projekt i syfte att öka möjligheter med tanke på digitalisering i medborgarsamhället.

– Vi förväntar oss mycket av i synnerhet de projekt som väljs till programmet Organisation 2.0, betonar Varjonen. Just nu är det dags för organisationer att aktivt delta i beredningen och genomförandet av både landskapsreformen och social- och hälsovårdsreformen. Med hjälp av understödsprogrammen under Finlands 100-årsjubileum får organisationer nödvändiga tilläggsresurser för det konkreta arbetet på landskapsnivån som skapar nytta långt in i framtiden. 

Utöver de egentliga programprojekten föreslås ett s.k. samordningsprojekt för varje understödsprogram med uppgift att ansvara för inbördes samarbete och växelverkan mellan programprojekten, stödja verksamheten i enskilda projekt och informera olika intressentgrupper om programverksamheten.

SHM fattar beslut om programprojekten

STEA:s understödsförslag har lämnats in för behandling till social- och hälsovårdsministeriet.

Bedömnings- och understödssektionen, som verkar i anslutning till socal- och hälsovårdsministeriet, tar ställning till understödsförslaget, varefter social- och hälsovårdsministeriet beslutar om utdelningen av understöden. Målet är att projekten som väljs till understödsprogrammen inleds redan sommaren 2017.

STEA:s understödsförslag

Mer information
utvärderings- och utvecklingschef Elina Varjonen, STEA, p. 02951 63223
expert Timo Mulari, STEA, p. 02951 63142