Innehållspublicerare

null STEA:s understödsförslag har publicerats: 11,2 miljoner euro mer i understöd till social- och hälsovårdsorganisationer

STEA:s understödsförslag har publicerats: 11,2 miljoner euro mer i understöd till social- och hälsovårdsorganisationer

17.5.2018

– över 100 nya organisationer omfattas nu av understöden

Social- och hälsoorganisationernas understödscentral (STEA) har publicerat sitt understödsförslag till utdelningen av statsunderstöd som beviljas social- och hälsovårdsorganisationer sommaren 2018. Understödsförslaget publicerades på webbplatsen avustukset.stea.fi.

Social- och hälsovårdsministeriet öppnade i februari en särskild ansökan om statsunderstöd med tre nya understödsprogram för social- och hälsovårdsorganisationer. Programmen som inleds sommaren 2018 är:

Projekt som föreslås till programmet finns på avustukset.stea.fi

Det föreslås att man för programverksamheten beviljar totalt cirka 10,7 miljoner euro i understöd under 2018.

Över 100 små understöd

De små understöd som i år beviljas för första gången i försökssyfte söktes av 236 organisationer under den särskilda ansökan i februari–mars.

De små understöden är engångsartade understöd på några tusen euro som riktas i synnerhet till små organisationsaktörer. Med hjälp av dem främjas gemenskapsanda och aktiv medborgarverksamhet.

  • Med de små understöden testar vi om organisationer med hjälp av dem kan nå ut till nya människor och om de möjliggör helt ny slags medborgarverksamhet, säger beredningschefen Elina Varjonen vid STEA. Ansökan om små understöd aktiverade åtskilliga organisationer som inte tidigare har fått understöd från oss. Beslut om fortsättningen med understödsformen fattas efter att vi har fått erfarenhet av hur den fungerar. 

STEA föreslår att små understöd beviljas 105 organisationer. De föreslagna understödsbeloppen varierar mellan 1 000 och  7 000 euro. Totalt skulle man i år dela ut 576 491 euro i små understöd. Små understöd söktes bland annat för ordnande av olika slags utbildningar och evenemang, för utflykter och rekreationsverksamhet, kommunikation, grupp- och mötesplatsverksamhet samt för upphandlingar. De aktivaste sökandena var invandrarorganisationer.

STEA:s understödsförslag har lämnats in för behandling till social- och hälsovårdsministeriet. Bedömnings- och understödssektionen, som verkar i anslutning till ministeriet, tar ställning till understödsförslaget, varefter social- och hälsovårdsministeriet fattar beslut om utdelningen av understöden sommaren 2018.

Programverksamheten och de små understöden finansieras med Penningautomatföreningens intäkter som förblev outdelade när Penningautomatföreningen, Veikkaus och Fintoto slogs samman i slutet av 2016.

Mer information:
Beredningschef Elina Varjonen, STEA, elina.varjonen[at]stm.fi, tnf 0295 163 223
STEA:s hela understödsförslag för 2018 finns på adressen: avustukset.stea.fi