Innehållspublicerare

null STEA-understöd 2021 - utlysning (ansökan om fortsatta understöd)

STEA-understöd 2021 - utlysning (ansökan om fortsatta understöd)

16.6.2020

Understöd beviljas enligt prövning till allmännyttiga sammanslutningar och stiftelser ur Veikkaus Oy:s spelavkastning på basis av ansökan. Understöd beviljas ur statsbudgetens moment 33.90.50. Anslagen får användas till ändamål som nämns i lotterilagens (1047/2001) 17 b §:s 1 moment.

Understöd kan beviljas allmännyttiga registrerade sammanslutningar och stiftelser med rättskapacitet för främjande av hälsa och social välfärd. Understöd beviljas inte till privatpersoner.

Understödsberättigade är till exempel de registrerade allmännyttiga föreningar som införts i föreningsregistret och de stiftelser som registrerats i stiftelseregistret och som har som avsikt att främja hälsa och social välfärd i Finland. De aktörer som ansöker om understöd från STEA för första gången ska vid ansökan ha bevis på den redan utförda verksamheten (årsberättelse eller verksamhetsberättelse och bokslut över verksamheten under den föregående räkenskapsperioden).

Understöd beviljas som allmänna understöd, riktade verksamhetsunderstöd, projektunderstöd och investeringsunderstöd. Understödets användningstid är det år då understödet beviljas och därpå följande kalenderår.

Ansökningstid

Ansökningstiden för fortsatta understöd som beviljas för år 2021 börjar 10.8.2020 och slutar 30.9.2020 kl. 16.15.

Understödsbeloppet

För understöd år 2021 kan sammanlagt ungefär 310 miljoner euro användas, om riksdagen beviljar anslagen för ändamålet.  

Understödsbeslutet

På basis av understödsansökningarna bereder STEA ett understödsförslag till social- och hälsovårdsministeriet. Understödsförslaget publiceras i december 2020 på webbsidan avustukset.stea.fi. Social- och hälsovårdsministeriet fattar beslut om understöden i januari-februari 2021. Alla som ansökt om understöd får ett understödsförslag och understödsbeslut till sin e-tjänst.

Författningar som hänför sig till ansökan och användning av understöd

Lotterilagen (1047/2001)

Statsunderstödslagen (688/2001)

Statsrådets förordning om statsunderstöd till allmännyttiga sammanslutningar och stiftelser för främjande av hälsa och social välfärd (1552/2016)

Strategiska mål för den understödda verksamheten:

 • att minska ojämlikheten och öka jämställdheten samt delaktigheten med hänsyn till livssituation och bakgrund
 • att stärka gemenskapen och toleransen samt främja ömsesidig förståelse och möten mellan olika människor
 • stärka människors resurser att ta hand om sig själva, andra och omgivningen

År 2021 ligger STEA-understödens fokus särskilt på:

 • stärkande av organisationernas samarbete med den offentliga och privata sektorn, för att man i de nya strukturerna så bra som möjligt skulle uppmärksamma medborgarnas möjlighet att delta samt den av organisationerna möjliggjorda verksamheten som främjar välfärd och hälsa och som hjälper dem som stött på problem
 • främjande av sysselsättning av partiellt arbetsföra personer (understödsprogrammet Platsen är ledig, ansökningstiden har gått ut 1.6.2020)

Vid planering av den understödda verksamheten bör särskild uppmärksamhet fästas vid följande:

 • kartläggning av verksamhetsomgivningen och identifiering av ändringsbehov i verksamhetsomgivningen
 • att göra målgruppen delaktig i planeringen och utvecklingen av verksamhetens innehåll
 • att verksamheten är lättillgänglig och öppen för alla
 • att verksamheten är målinriktad och att konkreta mål har ställts upp för verksamheten
 • att verksamheten är resultatrik och ekonomisk
 • vid samarbetsmöjligheter med övriga aktörer  

Understödshelheterna

STEA-understöden delas in i fyra understödshelheter:

1. Att trygga organisationernas verksamhetsförutsättningar

Understödshelheten omfattar organisationernas styrande funktioner och påverkansverksamhet som kommunikation och påverkansarbete, intressebevakning, utvecklingsarbete, utvärdering och forskning samt stöd till medlemsorganisationer. 

2. Främjande av hälsa samt stärkande av arbets- och funktionsförmågan

Understödshelheten omfattar verksamhet som främjar hälsa och arbets- och funktionsförmågan samt verksamhet som främjar människors självständiga livshantering. Vid planering av verksamheten är det viktigt att uppmärksamma människor med nedsatt funktionsförmåga som har svårt att få stöd eller människor som inte själv kan söka hjälp. Till denna understödshelhet hör också understödsprogrammet för sysselsättning av partiellt arbetsföra och ungdomar, Platsen är ledig II. Understödsprogrammets mål är att främja arbetslivsfärdigheterna och sysselsättning.

3. Stöd för delaktighet, aktörskap och vardagshantering

Understödshelheten omfattar möjliggörandet av delaktighet och bemötande av människor samt stärkande av social förmåga. Understödshelheten omfattar också verksamhet som främjar specialgruppers boendemöjligheter- och beredskap samt åtgärdande av bostadslöshet. Specialgrupperna definieras i Understödsguiden.

4. Krishjälp och främjande av säkerhet i vardagen

Understödshelheten omfattar åtgärder som hjälper människor i olika krissituationer och förebygger problem som äventyrar vardagssäkerheten. Understödshelheten omfattar även frivillig räddningstjänst och därtill anknuten utbildning av volontärer.

 

Ansökan om understöd

Understöd söks på webben på adressen asiointi.stea.fi.

Instruktioner för ansökan av understöd har publicerats på webbsidan www.stea.fi.

– en uppdaterad understödsguide för ansökan av understöd för år 2021 med närmare instruktioner om ansökan, användning och rapportering av understöd

- på instruktionsvideon beskrivs ifyllnad av ansökningsblanketten för projektunderstöd, men funktionerna är de samma också i fortsättningsansökningarna.

Bekanta dig också med:

Allmänna och särskilda förutsättningar för beviljande av statsunderstöd (statsunderstödslagens 7§ 1 mom.):

 • Det ändamål för vilket statsunderstöd söks är samhälleligt godtagbart.
 • Beviljandet av statsunderstöd är motiverat med avseende på de mål som ställts upp för användningen av statsunderstöd.
 • Beviljandet av statsunderstöd anses nödvändigt med beaktande av annat offentligt stöd som sökanden erhållit samt projektets eller verksamhetens kvalitet och omfattning.
 • Beviljandet av statsunderstöd bedöms orsaka enbart ringa snedvridning av konkurrensen och verksamheten på marknaden.

(Statsrådets förordning om statsunderstöd till allmännyttiga sammanslutningar och stiftelser för främjande av hälsa och social välfärd 4 §):

 • beviljande av understöd ska anses vara behövligt med beaktande av sökandens egna medel, de disponibla medlen i sammanslutningar och stiftelser som sökanden har bestämmande inflytande i eller som sökanden ekonomiskt eller verksamhetsmässigt har fast anknytning till, samt avkastningen av den verksamhet som understöds;
 • beviljande av understöd ska anses vara behövligt med beaktande av kvalitet och resultat från annan än den understödda verksamheten som den sökande bedriver
 • att det vid ansökan av investeringsunderstöd eller projektunderstöd har presenterats en tillräcklig utredning av projektets verksamhetsplan eller tekniska plan samt av understödstagandens förutsättningar att finansiera projektets självfinansieringsandel och driftskostnader; och
 • understödet riktas till de understödshelheter som fastställs för understödsverksamheten.

Social- och hälsovårdsministeriet kan bevilja understöd enbart om statsunderstödslagens allmänna förutsättningar eller förordningens särskilda förutsättningar för beviljande av understöd uppfylls. Ministeriet tar de allmänna förutsättningarna i betraktande även vid övervägande av understödsnivån.

Hinder för beviljande av understöd

STEA behandlar inte ansökningar, som inte skickats in via e-tjänsten inom den utsatta tiden 30.9 kl. 16.15.

Om understödet riktar sig till lönekostnader och understödssökanden har bestraffats för anlitande av olovlig utländsk arbetskraft, kan understöd beviljas enbart av synnerligen vägande skäl.

Villkor och begränsningar som hänför sig till användning av understöd

Allmänna villkor och begränsningar för användning av understöd enligt understödsslag:

Allmänna villkor och begränsningar för allmänna understöd - dokument i Materialbanken på webbsidan

Allmänna villkor och begränsningar för riktade verksamhetsunderstöd - dokument i Materialbanken på webbsidan

Allmänna villkor och begränsningar för projektunderstöd - dokument i Materialbanken på webbsidan

Allmänna villkor och begränsningar för investeringsunderstöd - dokument i Materialbanken på webbsidan

Övrigt att beakta:

 • Understödet kan inte användas till verksamhet för vilken det allmänna eller särskilda organiseringsansvaret åligger kommunen, staten eller någon annan myndighet. Med allmänt organiseringsansvar avses den service som kommunen ska ordna i den omfattning som de anslag som kommunen reserverat förutsätter och möjliggör. Med särskilt organiseringsansvar avses den service som ordnas utifrån subjektiva rättigheter, vilket betyder att personen har rätt att få en viss tjänst om hen uppfyller de lagstadgade villkoren för rätten i fråga.
 • Understöd får inte användas till verksamhet som kyrkan eller annat religiöst samfund utövar lagstadgat eller i övrigt i ett uppenbart andligt syfte. Målgrupperna får inte förutsättas delta i religiös verksamhet. Understödstagarens eventuella religiösa verksamhet bör skiljas från den understödda verksamheten såväl ekonomiskt som verksamhetsmässigt.

 • Dessutom kan det i anslutning till olika medborgarorganisationers verksamhetsformer finnas riktlinjer med bestämmelser om vilka verksamhetskostnader som kan täckas med STEA-understöd. Riktlinjerna som hänför sig till olika verksamhetsformer är publicerade på STEAs webbsida.  

Ytterligare information

STEAs specialsakkunniga ger råd och hjälper i frågor som gäller ansökan om understöd. Närmare kontaktuppgifter har publicerats på STEAs webbsida under Kontaktinformation. Organisationer som beviljats understöd för år 2020 har en egen namngiven kontaktperson. Kontaktpersonernas uppgifter finns samlade i en Excel-lista som finns i Materialbanken på STEAs webbsida.