Innehållspublicerare

null STEA-understöd och fokus för år 2020

STEA-understöd och fokus för år 2020

12.3.2019

Social- och hälsoorganisationernas understödscentral (STEA) är en självständig statsbidragsmyndighet som är verksam i anslutning till social- och hälsovårdsministeriet. STEA bär sin del av ansvaret för att Veikkaus intäkter används till resultatrik verksamhet i medborgarorganisationer.

STEA administrerar understöd till social- och hälsoorganisationers allmännyttiga verksamhet som främjar hälsa och välbefinnande. Social- och hälsovårdsministeriet fattar ett beslut om de understöd som delas ut.

STEA har som mål att vi i Finland ska ha världens bästa medborgarorganisationsverksamhet, som främjar hållbar välfärd. STEA:s verksamhet styrs utifrån statsunderstödslagen, strategin och årliga tyngdpunkter.

De strategiska målen för den understödda verksamheten är att

  • minska ojämlikheten och öka jämställdheten och delaktigheten med hänsyn till livssituation och bakgrund
  • stärka gemenskapen och toleransen samt främja möten och ömsesidig förståelse mellan olika människor
  • stärka människors resurser och hjälpa dem att ta hand om sig själva, varandra och miljön.

Ansökning om understöd för 2020

Understöd som beviljas för 2020 söks stegvis:

  • ansökningstiden för nya understöd är 3.4–31.5.2019 kl. 16.15
  • ansökningstiden för fortsatta understöd är 1.8–30.9.2019 kl. 16.15

Understöd söks på webben: http://asiointi.stea.fi.

Understödens fokus år 2020

Anslaget för STEA-understöd som beviljas år 2020 är cirka 380 miljoner euro.

När det gäller STEA:s understödsförslag för 2020 läggs särskild fokus vid

  • stärkande av förutsättningarna för organisationsdrivet arbete som främjar välfärd och hälsa och hjälper personer som har problem samt förtydligande av rollerna i strukturer i förändring, t.ex. organisationsdriven verksamhet såsom sammanflätande av kamratstöd, handledning och rådgivning i föränderliga servicehelheter
  • främjande av sysselsättningen av svårsysselsatta unga och partiellt arbetsföra personer (understödsprogrammet Platsen är ledig).

Understödshelheter

STEA-understöden delas in i sex understödshelheter:

1. Att trygga organisationernas verksamhetsförutsättningar och grundläggande finansiering

Understödshelheten omfattar åtgärder gällande styrning av organisationer och deras inflytande, såsom organisationsverksamhetens förvaltning, lokaler, kommunikation, intressebevakning, utvecklings-, forsknings- och utbildningsverksamhet samt medlemsorganisationernas verksamhet 

2. Främjande av hälsa och funktionsförmåga

Understödshelheten omfattar åtgärder som främjar hälsa, funktionsförmåga och människors självständiga livshantering. När man planerar verksamheten är det viktigt att beakta människor som har svårigheter att få stöd för sina funktionsnedsättningar eller som inte själv kan söka hjälp.

3. Att stödja boende för specialgrupper

Understödshelheten omfattar åtgärder för förbättring av specialgruppers boendemöjligheter och boendefärdigheter samt åtgärdande av bostadslöshet. Specialgrupperna definieras i understödsguiden.

4. Främjande av gemenskapsanda och möjligheter till deltagande

Understödshelheten omfattar insatser i fråga om bemötande och deltaktighet samt stärkande av sociala färdigheter.

5. Stärkande av delaktighet i arbetslivet

Understödshelheten omfattar understödsprogrammet för sysselsättning av ungdomar och personer med partiell arbetsförmåga, Platsen är ledig II, som har som mål att främja arbetslivsfärdigheter och sysselsättning.

6. Krishjälp och främjande av säkerhet i vardagen

Understödshelheten omfattar åtgärder som hjälper människor i olika krissituationer och förebygger problem som äventyrar vardagssäkerheten. Understödshelheten omfattar även en frivillig räddningstjänst och anknytande frivillig utbildning.