Innehållspublicerare

null Utvärderingen av resultat förnyas – utvärderingen framöver en del av respons om årsredovisning

Utvärderingen av resultat förnyas – utvärderingen framöver en del av respons om årsredovisning

1.6.2021

En utvärdering av resultat för understödsobjekt i organisationer skickas som en del av responsen om årsredovisningen till organisationer som är föremål för en utvärdering av resultat 2021. 

STEAs utvärdering av understödsobjektens resultat ingår i år för första gången som en egen punkt (Utvärdering av resultat) i responsen om årsredovisningen. 

Utvärderingen av resultaten görs på skalan god/nöjaktig/svag. Om punkten Utvärdering av resultat är tom i responsen om årsredovisningen har understödsobjektet inte varit föremål för en utvärdering av resultat i år. 

År 2021 har 603 understödsobjekt varit föremål för en utvärdering av resultat. En utvärdering av resultat lämnas förutom till objekt i organisationshelheterna även till 108 projekt, vars verksamhet upphör 2021. 

Allmänt understöd och medlemsorganisationsunderstöd utvärderas inte som separata föremål, utan som en del av organisationens samtliga STEA-understöd. Utvärderingen av allmänt understöd och medlemsorganisationsunderstöd ingår i resultatöversikterna som är specifika för varje organisationsklass och färdigställs på hösten.

STEA skickar responsen om årsredovisningen till e-tjänsten för organisationer (asiointi.stea.fi). Den första responsen skickas i början av juni. De organisationer som är föremål för en utvärdering av resultat får sina respons senast i slutet av augusti. Responsen om årsredovisningen skickas i slumpmässig ordning. 

Från utvärdering av understödsobjekt till utvärdering av helheter

På grundval av utvärderingarna för respektive objekt bereder STEA en lägesbild över resultat för varje organisationshelhet. 

Lägesbilderna samutvecklas med organisationer i varje organisationshelhet och de övriga intressenterna under sommaren och hösten. 

Lägesbilderna över resultaten och inbjudan till samutveckling skickas under vecka 25 till organisationer vars resultat utvärderas. OBS! Uppdaterad tidpunkt. Veckonumret var felaktigt i den ursprungliga nyheten.

Utifrån informationen som erhållits från tillfällen för samutveckling fortsätter STEA att bearbeta lägesbilderna till organisationshelhetsspecifika resultatöversikter. Resultatöversikterna publice-ras på STEAs webbplats i slutet av 2021. 

Utvärdering av resultat framskrider såhär i 2021: organisationen skickar resultatrapporten till STEA. STEA gör en utvärdering av understödsobjektets resultat och sätter ihop en lägesbild över resultat för organi-sationshelheten. Organisationerna och STEA behandlar lägesbilden i tillfällen för samutveckling. Efter detta bearbetar STEA en organisationshelhetsspecifik resultatöversikt.

I figuren visas utvärderingsprocessens olika skeden från resultatrapporten till resultatöversikten. 

Ytterligare information: 

uppdaterad 9.6.2021 – Lägesbilderna över resultaten och inbjudan till samutveckling skickas under vecka 25 till organisationer vars resultat utvärderas. Uppdaterad tidpunkt. Veckonumret var felaktigt i den ursprungliga nyheten.