För vilket ändamål kan man söka understöd

För vilket

Understöd från STEA kan beviljas på ansökan. Beviljandet är behovsprövat.

Vid beredningen av understödsförslaget tillämpar STEA en helhetsprövning. Vid prövningen fästs uppmärksamhet bland annat vid följande förutsättningar för beviljande av understöd:

 • Det ändamål för vilket understödet söks är samhälleligt godtagbart.
 • Beviljandet av understöd är motiverat med avseende på de mål som satts upp för användningen av understödet.
 • Understödet allokeras till verksamhet som stämmer överens med de målområden och riktlinjer som STEA fastställt.
 • Det är nödvändigt att bevilja understöd med beaktande av
  • det övriga offentliga stöd som understödstagaren får
  • det understödda projektets eller den understödda verksamhetens art och omfattning samt information om dess verksamhetsmiljö
  • arten och resultatet av den övriga verksamhet som den sökande bedriver och som inte är föremål för understödet
  • kvaliteten och resultatet av den verksamhet som den sökande tidigare utfört med STEA-understödet
  • den sökandes egna medel
  • de sammanslutningars eller stiftelsers disponibla medel som den sökande har bestämmande inflytande i eller som den sökande har en fast anknytning till ekonomiskt eller verksamhetsmässigt
  • avkastningen från den understödda verksamheten
 • Beviljandet av understödet bedöms inte orsaka mer än ringa snedvridning av konkurrensen och marknadens funktionssätt i en stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.
 • Man har lämnat in en tillräcklig utredning om verksamhetsplanen eller den tekniska planen för projektet vid ansökan om investeringsunderstöd eller projektunderstöd. Den som ansöker om investeringsunderstöd ska dessutom lämna in en tillräcklig utredning om förutsättningarna för att finansiera investeringsprojektets andel egen finansiering och driftskostnader.
 • Den understödda verksamheten ska vara allmännyttig.