Ansökan av nya STEA-understöd 2021 -projekt- och investeringsunderstöd

STEA-understöd 2021 - utlysning – ansökan av nya projekt- och inve-steringsunderstöd

STEA-understöd beviljas enligt prövning till allmännyttiga sammanslutningar och stiftelser ur Veikkaus Oy:s spelavkastning på basis av ansökan. Understöd beviljas ur statsbudgetens moment 33.90.50. Anslagen får användas till ändamål som nämns i lotterilagens (1047/2001) 17 b §:s 1 moment.

Understöd kan beviljas allmännyttiga registrerade sammanslutningar och stiftelser med rättskapacitet för främjande av hälsa och social välfärd. Understöd beviljas inte till privatpersoner.

Understödsberättigade är till exempel de registrerade allmännyttiga föreningar som införts i föreningsregistret och de stiftelser som registrerats i stiftelseregistret och som har som avsikt att främja hälsa och social välfärd i Finland. De aktörer som ansöker om understöd från STEA för första gången ska vid ansökan ha bevis på den redan utförda verksamheten (årsberättelse eller verksamhetsberättelse och bokslut över verksamheten under den föregående räkenskapsperioden).

Understöd beviljas för 

 • nya projekt som startar år 2021 och som pågår i högst tre år (C-understöd – observera att ansökan inte gäller projekt i Platsen är ledig –understödsprogrammet). 

Projektunderstöd kan beviljas för utveckling av nya verksamhetssätt- och former samt för att påbörja verksamhet eller för övriga motiverade projekt som behöver tidsbunden finansiering. 

 • nya investeringar som påbörjas år 2021 och som förverkligas inom tre år (B-understöd). 

Investeringsunderstöd kan beviljas för anskaffning av stödbostäder för specialgrupper ur gammalt bostadsbestånd samt för anskaffning av övriga anläggningstillgångar. Investeringsunderstöd kan också beviljas för grundrenovering av lokaler i understödssökandens ägo. 

Projekt- och investeringsunderstöd beviljas på en gång för hela projektets eller investeringens förverkligandetid. Förverkligandet bör ske inom tre år. Understödets användningstid fastställs i understödsbeslutet. 

Ansökningstid

Ansökningstiden för nya projekt- och investeringsunderstöd för år 2021 börjar 10.12.2020 och tar slut 25.1.2021 kl. 16.15. 

Anslag som beviljas

Anslag som beviljas för nya projekt- och investeringsunderstöd för år 2021 bekräftas i december 2020. 

Understödsbeslut

På basis av understödsansökningarna bereder STEA ett understödsförslag till social- och hälsovårdsministeriet. Understödsförslaget publiceras i mars 2021 på webbsidan avustukset.stea.fi. Social- och hälsovårdsministeriet fattar beslut om understöden i april 2021. Alla som ansökt om understöd får ett understödsförslag och understödsbeslut till sin e-tjänst.

Författningar som hänför sig till ansökan och användning av understöd

Lotterilagen (1047/2001)

Statsunderstödslagen (688/2001)

Statsrådets förordning om statsunderstöd till allmännyttiga sammanslutningar och stiftelser för främjande av hälsa och social välfärd (1552/2016)

Strategiska mål för den understödda verksamheten

 • att minska ojämlikheten och öka jämställdheten samt delaktigheten med hänsyn till livssituation och bakgrund
 • att stärka gemenskapen och toleransen samt främja ömsesidig förståelse och möten mellan olika människor
 • stärka människors resurser att ta hand om sig själva, andra och omgivningen

Vid planering av den understödda verksamheten bör särskild uppmärksamhet fästas vid följande: 

kartläggning av verksamhetsomgivningen och identifiering av ändringsbehov i verksamhetsomgivningen

 • att göra målgruppen delaktig i planeringen och utvecklingen av verksamhetens innehåll
 • att verksamheten är lättillgänglig och öppen för alla
 • att verksamheten är målinriktad och att konkreta mål har ställts upp för verksamheten
 • att verksamheten är resultatrik och ekonomisk
 • vid samarbetsmöjligheter med övriga aktörer  

Understödshelheter

STEA-understöden delas in i fyra understödshelheter. 

1. Att trygga organisationernas verksamhetsförutsättningar

Understödshelheten omfattar organisationernas styrande funktioner och påverkansverksamhet som kommunikation och påverkansarbete, intressebevakning, utvecklingsarbete, utvärdering och forskning samt stöd till medlemsorganisationer. 

2. Främjande av hälsa samt stärkande av arbets- och funktionsförmågan

Understödshelheten omfattar verksamhet som främjar hälsa och arbets- och funktionsförmågan samt verksamhet som främjar människors självständiga livshantering. Vid planering av verksamheten är det viktigt att uppmärksamma människor med nedsatt funktionsförmåga som har svårt att få stöd eller människor som inte själv kan söka hjälp. Till denna understödshelhet hör också understödsprogrammet för sysselsättning av partiellt arbetsföra och ungdomar, Platsen är ledig II. Understödsprogrammets mål är att främja arbetslivsfärdigheterna och sysselsättning.

3. Stöd för delaktighet, aktörskap och vardagshantering

Understödshelheten omfattar möjliggörandet av delaktighet och bemötande av människor samt stärkande av social förmåga. Understödshelheten omfattar också verksamhet som främjar specialgruppers boendemöjligheter- och beredskap samt åtgärdande av bostadslöshet. Specialgrupperna definieras i Understödsguiden.

4. Krishjälp och främjande av säkerhet i vardagen

Understödshelheten omfattar åtgärder som hjälper människor i olika krissituationer och förebygger problem som äventyrar vardagssäkerheten. Understödshelheten omfattar även frivillig räddningstjänst och därtill anknuten utbildning av volontärer.

Ansökan om understöd

Understöd söks på webben på adressen asiointi.stea.fi.

Instruktioner för ansökan av understöd har publicerats på webbsidan www.stea.fi.

Understödsguide i STEAs materialbank

En instruktionsvideo på YouTube som presenterar den nya ansökningsblankettens struktur och ifyllnad

Bekanta dig också med:

Ordning på de allmänna kostnaderna –instruktionsvideo 

Allmänna och särskilda förutsättningar för beviljande av statsunderstöd 

(statsunderstödslagens 7§ 1 mom.):

 • Det ändamål för vilket statsunderstöd söks är samhälleligt godtagbart.
 • Beviljandet av statsunderstöd är motiverat med avseende på de mål som ställts upp för användningen av statsunderstöd.
 • Beviljandet av statsunderstöd anses nödvändigt med beaktande av annat offentligt stöd som sökanden erhållit samt projektets eller verksamhetens kvalitet och omfattning.
 • Beviljandet av statsunderstöd bedöms orsaka enbart ringa snedvridning av konkurrensen och verksamheten på marknaden.

(Statsrådets förordning om statsunderstöd till allmännyttiga sammanslutningar och stiftelser för främjande av hälsa och social välfärd 4 §):

 • beviljande av understöd ska anses vara behövligt med beaktande av sökandens egna medel, de disponibla medlen i sammanslutningar och stiftelser som sökanden har bestämmande inflytande i eller som sökanden ekonomiskt eller verksamhetsmässigt har fast anknytning till, samt avkastningen av den verksamhet som understöds;
 • beviljande av understöd ska anses vara behövligt med beaktande av kvalitet och resultat från annan än den understödda verksamheten som den sökande bedriver
 • att det vid ansökan av investeringsunderstöd eller projektunderstöd har presenterats en tillräcklig utredning av projektets verksamhetsplan eller tekniska plan samt av understödstagandens förutsättningar att finansiera projektets självfinansieringsandel och driftskostnader; och
 • understödet riktas till de understödshelheter som fastställs för understödsverksamheten.

Social- och hälsovårdsministeriet kan bevilja understöd enbart om statsunderstödslagens allmänna förutsättningar eller förordningens särskilda förutsättningar för beviljande av understöd uppfylls. Ministeriet tar de allmänna förutsättningarna i betraktande även vid övervägande av understödsnivån.

Hinder för beviljande av understöd

STEA behandlar inte ansökningar, som inte skickats in via e-tjänsten inom den utsatta tiden 25.1.2021 kl. 16:15. 

Understöd beviljas inte till en sökande som inte har lämnat in en redovisning om tidigare använt understöd inom utsatt tid, eller en sökande som tidigare har beviljats understöd som är föremål för återkrav. 

Om understödet riktar sig till lönekostnader och understödssökanden har bestraffats för anlitande av olovlig utländsk arbetskraft, kan understöd beviljas enbart av synnerligen vägande skäl.

Villkor och begränsningar som hänför sig till användning av understöd

Allmänna villkor och begränsningar för användning av understöd enligt understödsslag: 

Allmänna villkor och begränsningar för projektunderstöd - dokument i Materialbanken på webbsidan 

Allmänna villkor och begränsningar för investeringsunderstöd - dokument i Materialbanken på webbsidan 

Övrigt att beakta

 • Understödet kan inte användas till verksamhet för vilken det allmänna eller särskilda organiseringsansvaret åligger kommunen, staten eller någon annan myndighet. Med allmänt organiseringsansvar avses den service som kommunen ska ordna i den omfattning som de anslag som kommunen reserverat förutsätter och möjliggör. Med särskilt organiseringsansvar avses den service som ordnas utifrån subjektiva rättigheter, vilket betyder att personen har rätt att få en viss tjänst om hen uppfyller de lagstadgade villkoren för rätten i fråga.
 • Understöd får inte användas till verksamhet som kyrkan eller annat religiöst samfund utövar lagstadgat eller i övrigt i ett uppenbart andligt syfte. Målgrupperna får inte förutsättas delta i religiös verksamhet. Understödstagarens eventuella religiösa verksamhet bör skiljas från den understödda verksamheten såväl ekonomiskt som verksamhetsmässigt.
 • Dessutom kan det i anslutning till olika medborgarorganisationers verksamhetsformer finnas riktlinjer med bestämmelser om vilka verksamhetskostnader som kan täckas med STEA-understöd. Riktlinjerna som hänför sig till olika verksamhetsformer är publicerade på STEAs webbsida.  

Ytterligare information

STEAs specialsakkunniga ger råd och hjälper i frågor som gäller ansökan om understöd. Närmare kontaktuppgifter har publicerats på STEAs webbsida under Kontaktinformation

Organisationer som beviljats understöd för år 2020 har en egen namngiven kontaktperson. Kontaktpersonernas uppgifter finns samlade i en Excel-lista som finns i Materialbanken på STEAs webbsida.

Aktörer som ansöker om understöd för första gången måste registrera sig som användare av STEAs e-tjänst på adressen asiointi.stea.fi. 

Frågor som gäller tekniskt bruk av e-tjänsten besvarar i första hand per e-post: asiointituki.stea@stm.fi

Frågor som hänför sig till ansökan av understöd och ifyllnad av understödsansökan kan skickas till STEA per e-post till adressen stea@stm.fi

Under ansökningstiden betjänar STEA även per telefon, vardagar klockan 13-15, tfn 050 310 5692.