Ansökan av nya STEA-understöd 2022

Ansökan av nya STEA-understöd 2022

STEA-understöd beviljas enligt prövning till allmännyttiga sammanslutningar och stiftelser ur Veikkaus Oy:s spelavkastning på basis av ansökan. Understöd beviljas ur statsbudgetens moment 33.90.50. Anslagen får användas till ändamål som nämns i lotterilagens (1047/2001) 17 b §:s 1 moment.

Understöd kan beviljas allmännyttiga registrerade sammanslutningar och stiftelser med rättskapacitet för främjande av hälsa och social välfärd. Understöd beviljas inte till privatpersoner.

Understödsberättigade är till exempel de registrerade allmännyttiga föreningar som införts i föreningsregistret och de stiftelser som registrerats i stiftelseregistret och som har som avsikt att främja hälsa och social välfärd i Finland. De aktörer som ansöker om understöd från STEA för första gången ska vid ansökan ha bevis på den redan utförda verksamheten (årsberättelse eller verksamhetsberättelse och bokslut över verksamheten under den föregående räkenskapsperioden).

Understöd beviljas som allmänna understöd, riktade verksamhetsunderstöd, investeringsunderstöd och projektunderstöd. 

Ansökningstid

Ansökningstiden börjar 12.4.2021 och tar går ut 31.5.2021 kl. 16.15. Ansökan görs i STEAs e-tjänst. 

Anslag som beviljas

Anslag som beviljas för år 2022 bekräftas senare under år 2021. 

Understödsbeslut

På basis av understödsansökningarna bereder STEA ett understödsförslag till social- och hälsovårdsministeriet. Understödsförslaget publiceras i december 2021 på webbsidan avustukset.stea.fi. Social- och hälsovårdsministeriet fattar beslut om understöden i januari-februari 2022. Alla som ansökt om understöd får ett understödsförslag och understödsbeslut till e-tjänsten. 

Författningar som hänför sig till ansökan och användning av understöd

Lotterilagen (1047/2001)
Statsunderstödslagen (688/2001)
Statsrådets förordning om statsunderstöd till allmännyttiga sammanslutningar och stiftelser för främjande av hälsa och social välfärd (1552/2016)

Strategiska mål för den understödda verksamheten

 • att minska ojämlikheten och öka jämställdheten samt delaktigheten med hänsyn till livssituation och bakgrund
 • att stärka gemenskapen och toleransen samt främja ömsesidig förståelse och möten mellan olika människor
 • att stärka människors resurser att ta hand om sig själva, varandra och omgivningen

Understödshelheter

STEA-understöden delas in i fyra understödshelheter. 

Prioriteringar för understöd som beviljas för år 2022

Organisationer uppmuntras till att fästa särskild uppmärksamhet vid:

 • att stärka samarbetet mellan organisationer och den offentliga och privata sektorn, så att medborgarnas möjligheter att delta, organisationernas verksamhet för främjande av hälsa och social välfärd samt arbetet för att hjälpa människor som stött på problem skulle beaktas så bra som möjligt i de nya strukturerna. 
 • att stöda särskilt utsatta människor till följd av coronaviruskrisen
 • utveckling av organisationernas frivilligverksamhet genom att förnya möjligheterna och sätten att delta, så att det är möjligt och meningsfullt att delta i frivilligverksamhet för alla, oberoende av livssituation. 

Dessutom riktas understöd till Platsen är ledig -understödsprogrammet för sysselsättning av personer med partiell arbetsförmåga och unga. 

Vid planering av verksamheten som understöd ansöks för bör särskild uppmärksamhet fästas vid: 

 • kartläggning av verksamhetsomgivningen och identifiering av ändringsbehov i verksamhetsomgivningen
 • att göra målgruppen delaktig i planeringen och utvecklingen av verksamhetens innehåll
 • att verksamheten är lättillgänglig och öppen för alla
 • att verksamheten är målinriktad och att konkreta mål har ställts upp för verksamheten
 • att verksamheten är resultatrik och ekonomisk
 • samarbetsmöjligheter med övriga aktörer  

Ansökan om understöd

Ansökan görs på webben på adressen asiointi.stea.fi.

Instruktioner för ansökan av understöd har publicerats på webbsidan www.stea.fi.

Bekanta dig också med:

Allmänna och särskilda förutsättningar för beviljande av statsunderstöd

(Statsunderstödslagen 7 § 1 mom.)

 • Det ändamål för vilket statsunderstöd söks är samhälleligt godtagbart.
 • Beviljandet av statsunderstöd är motiverat med avseende på de mål som ställts upp för användningen av statsunderstöd.
 • Beviljandet av statsunderstöd anses nödvändigt med beaktande av annat offentligt stöd som sökanden erhållit samt projektets eller verksamhetens kvalitet och omfattning.
 • Beviljandet av statsunderstöd bedöms orsaka enbart ringa snedvridning av konkurrensen och verksamheten på marknaden.

(Statsrådets förordning om statsunderstöd till allmännyttiga sammanslutningar och stiftelser för främjande av hälsa och social välfärd 4 §):

 • beviljande av understöd ska anses vara behövligt med beaktande av sökandens egna medel, de disponibla medlen i sammanslutningar och stiftelser som sökanden har bestämmande inflytande i eller som sökanden ekonomiskt eller verksamhetsmässigt har fast anknytning till, samt avkastningen av den verksamhet som understöds;
 • beviljande av understöd ska anses vara behövligt med beaktande av kvalitet och resultat från annan än den understödda verksamheten som den sökande bedriver
 • att det vid ansökan av investeringsunderstöd eller projektunderstöd har presenterats en tillräcklig utredning av projektets verksamhetsplan eller tekniska plan samt av understödstagandens förutsätt-ningar att finansiera projektets självfinansieringsandel och driftskostnader; och
 • understödet riktas till de understödshelheter som fastställs för understödsverksamheten.

Social- och hälsovårdsministeriet kan bevilja understöd enbart om statsunderstödslagens allmänna förutsättningar eller förordningens särskilda förutsättningar för beviljande av understöd uppfylls. Ministeriet tar de allmänna förutsättningarna i betraktande även vid övervägande av understödsnivån.

Hinder för beviljande av understöd

Understödssökanden bör vara registrerad senast före ansökningstidens utgång. 

STEA behandlar inte ansökningar som inte skickats in via e-tjänsten inom den utsatta tiden 31.5.2021 kl. 16.15.  

Understöd beviljas inte till en sökande som inte har lämnat in en redovisning om tidigare använt understöd inom utsatt tid, eller en sökande som tidigare har beviljats understöd som är föremål för återkrav. 

Om understödet riktar sig till lönekostnader och understödssökanden har bestraffats för anlitande av olovlig utländsk arbetskraft, kan understöd beviljas enbart av synnerligen vägande skäl.

Villkor och begränsningar som hänför sig till användning av understöd

Allmänna villkor och begränsningar för användning av understöd enligt understödsslag: 

Övrigt att beakta

 • Understödet kan inte användas till verksamhet för vilken det allmänna eller särskilda organiseringsansvaret åligger kommunen, staten eller någon annan myndighet. Med allmänt organiseringsansvar avses den service som kommunen ska ordna i den omfattning som de anslag som kommunen reserverat förutsätter och möjliggör. Med särskilt organiseringsansvar avses den service som ordnas utifrån subjektiva rättigheter, vilket betyder att personen har rätt att få en viss tjänst om hen uppfyller de lagstadgade villkoren för rätten i fråga.
 • Understöd får inte användas till verksamhet som kyrkan eller annat religiöst samfund utövar lagstadgat eller i övrigt i ett uppenbart andligt syfte. Målgrupperna får inte förutsättas delta i religiös verksamhet. Understödstagarens eventuella religiösa verksamhet bör skiljas från den understödda verksamheten såväl ekonomiskt som verksamhetsmässigt.
 • Dessutom kan det i anslutning till olika medborgarorganisationers verksamhetsformer finnas riktlinjer med bestämmelser om vilka verksamhetskostnader som kan täckas med STEA-understöd. Riktlinjerna som hänför sig till olika verksamhetsformer är publicerade på STEAs webbsida. 

Ytterligare information

STEAs specialsakkunniga ger råd och hjälper i frågor som gäller ansökan om understöd. Närmare kontaktuppgifter har publicerats på STEAs webbsida under Kontaktinformation. 

Organisationer som beviljats understöd för år 2021 har en egen namngiven kontaktper-son. Kontaktpersonernas uppgifter finns samlade i en Excel-lista som finns i Materialbanken på STEAs webbsida.

Aktörer som ansöker om understöd för första gången måste registrera sig som användare av STEAs e-tjänst på adressen asiointi.stea.fi. 

Frågor som gäller tekniskt bruk av e-tjänsten besvaras i första hand per e-post: asiointi-tuki.stea@stm.fi. 

Frågor som hänför sig till ansökan av understöd och ifyllnad av understödsansökan kan skickas till STEA per e-post till adressen stea@stm.fi. 

Under ansökningstiden betjänar STEA även per telefon, vardagar klockan 13-15, tfn 050 310 5692. Rådgivningstelefonen är till för nya understödssökanden. Understödssökanden som har fått understöd tidigare kan vara i kontakt med sin organisations namngivna kontaktperson