Utbildning av organisationsanställda med STEA-understöd

Utbildning av organisationers anställda

Utbildning av organisationers anställda kan stödjas med STEA-understöd under följande förutsättningar

  1. Utbildningen ska vara nödvändig med tanke på genomförandet av arbetsuppgifterna och den kompetens som arbetet kräver.
    • Om kostnaderna för utbildningen täcks av allmänt understöd (Ay) ska utbildningen vara nödvändig med tanke på utförandet av organisationens allmännyttiga arbetsuppgifter.
    • Om kostnaderna för utbildningen täcks av Ak- eller C-understöd ska utbildningen vara nödvändig med tanke på verksamhet eller ett projekt som omfattas av ett understödsbeslut.
    • När det gäller mer omfattande utbildningar ska man bedöma utbildningens nytta och nödvändighet med hänsyn till anställningens längd.
  2. Antalet betalda utbildningsdagar ska vara rimligt. Vid bedömningen kan man använda statsförvaltningens anvisningar som allmän anvisning.* I bedömningen av rimligheten ska man också göra en utvärdering för varje enskilt fall. Deltagandet i utbildningen får dock inte försvåra genomförandet av den verksamhet som understöds.
  3. Kostnaderna ska vara skäliga med hänsyn till utbildningens innehåll och ändamålsenlighet samt verksamheten som helhet.
  4. Utbildning som leder till examen (t.ex. specialyrkesexamen) är inte utesluten, om de övriga villkoren uppfylls.

*Exempelvis kan man inom statsförvaltningen bevilja betald tjänstledighet för högst 10 arbetsdagar per år i fall där en utbildning som leder till examen har ett nära samband med arbetsuppgifterna och högst 5 arbetsdagar per år i fall där en utbildning som leder till examen i någon mån anknyter till arbetsuppgifterna. För andra studier på eget initiativ kan man inom statsförvaltningen bevilja betald tjänstledighet för högst 5 dagar i fall där studierna anknyter till personens nuvarande eller framtida arbetsuppgifter.