Utdelning av materiellt stöd eller logistik

Materiellt stöd

Utdelning av materiellt stöd eller logistik kan inte beviljas STEA-understöd.

I det här sammanhanget innebär erbjudande av materiellt stöd verksamhet där man strävar efter att hjälpa människor genom att dela ut mat, kläder och olika verktyg för att klara vardagen eller genom att rikta understöd till dem i form av pengar. Den utdelade hjälpen får man vanligtvis genom insamlingar bland medborgare, företag och organisationer.

  • STEA-understöd kan inte riktas till utdelning av materiellt stöd, utdelningsverksamhet eller logistik.
  • STEA-understöd kan inte riktas till enskilda personer i form av socialbidrag. Utkomststödet hör inte till STEA-understöden.

STEA-understöd till personer som får hjälp av organisationer som erbjuder materiellt stöd och frivilliga

Främjande av förmågan till ett självständigt liv

STEA-understöden riktas till organisationer för verksamhet som främjar människors möjligheter till ett självständigt liv samt till att utveckla dessa verksamhetsmodeller för befolkningsgrupper som behöver hjälp och stöd i syfte att minska hälso- och välfärdsklyftorna.

  • Centrala målgrupper är personer med sociala och ekonomiska problem, långtidsarbetslösa, hemlösa, personer med alkohol- eller drogproblem eller problem med den psykiska hälsan, osäkra och otrygga personer, fattiga och överskuldsatta, handikappade eller personer med svåra kroniska sjukdomar.
  • Genom STEA-understöd kan man erbjuda mottagare av materiellt stöd möjlighet att delta i kamratstödsgrupper, frivilligverksamhet eller annan verksamhet inom medborgarorganisationer. Verksamheten kan exempelvis omfatta matlagningskunskap, näringskunskap och främjande av hälsa, ekonomihantering eller missbrukar- och mentalvårdsarbete.
  • En förutsättning för att understöd ska beviljas är att verksamheten sker i samarbete med andra medborgarorganisationer.

Uppsökande arbete

I samband med erbjudande av materiellt stöd kan man utföra uppsökande arbete som berättigar till STEA-understöd och hänvisa de personer som får materiellt stöd till olika nätverk och verksamhet som främjar deras livshantering.

  • Syftet med det uppsökande arbetet ska vara att hjälpa och stödja utslagna till att få del av och komma med i samhällets tjänster och organisationernas verksamhet.

Samordning av frivilligarbete och främjande av frivilligas livshantering

STEA-understöd till organisationer som erbjuder materiellt stöd kan även användas för stödjande av organisationens frivilligarbete exempelvis genom samordning och utbildning av frivilliga. Understöd kan även användas för att stärka de frivilligas delaktighet och funktionsförmåga.