Understödsprogram

Platsen är ledig

STEA riktar en del av understödsanslagen till program som är koordinerade och styrda helheter för ett större antal projekt med samma mål. 

Understödsprogrammet Platsen är ledig 

Det går att söka med i understödsprogrammet Platsen är ledig i ansökningsrundan för nya understöd i april- maj. 

Bekanta dig med Platsen är ledig - understödsprogrammet för sysselsättning av personer med partiell arbetsförmåga och unga (länken öppnar bilagan som finns i materialbanken)

Understödsprogrammet samordnas av Nuorten Ystävät.

Ofta ställda frågor om understödsprogrammet Platsen är ledig

Understödsprogram teksti

De understödsprogram som avslutas år 2021

Värdefull – understödsprogram för att minska ojämlikheten  2018–2021

Understödsprogrammet samordnas av Suomen Setlementtiliitto

Mer information om de projekt som ingår i programmet

Grepp om livet – understödsprogram för livskompetens för äldre 2018—2021

Understödsprogrammet samordnas av Äldreinstitutets stiftelse

Mer information om de projekt som ingår i programmet

Understödsprogram som avslutats år 2020

År 2017 lanserade social- och hälsovårdsministeriet (SHM) tre nya understödsprogram för att uppmärksamma Finlands 100-årsjubileum.

Programmen var:

1. Understödsprogrammet Utrustad för livet – för minskad ojämlikhet.

Genom understödsprogrammet främjar man jämlika möjligheter för barn, unga och barnfamiljer, minskar ojämlikheten och förebygger att marginalisering överförs från en generation till nästa. Understödsprogrammet samordnas av Centralförbundet för Barnskydd.

Mer information om de projekt som ingår i programmet

2. Understödsprogrammet Fungera i arbetslivet – för ökad funktionsförmåga hos personer i arbetsför ålder

Understödsprogrammets målgrupper är finländare i arbetsför ålder, vars funktionsförmåga är försvagad eller riskerar att försvagas. Understödsprogrammet samordnas av Silta-Valmennusyhdistys ry.

Mer information om de projekt som ingår i programmet

3. Understödsprogrammet Organisation 2.0: med i förändringen – för likvärdighet i en digital omvärld

Understödsprogrammet stärker organisationernas roll och bildandet av nätverk av aktörer i samband med vård- och landskapsreformen samt till stöd för landskapens och kommunernas arbete för att främja social välfärd och hälsa. Programmet stödjer också medborgarnas likvärdiga möjligheter att delta och fungera som en del av nutidens informationssamhälle. Understödsprogrammet samordnas av SOSTE Finlands social och hälsa rf.

Mer information om de projekt som ingår i programmet