Understödsprogram

Platsen är ledig

Inom ramarna för programfinansiering åstadkoms bättre resultat med hjälp av projektnätverk och övrigt samarbete. Samspel mellan olika programprojekt och mellan projekthelheten och verksamhetsmiljön bidrar till verksamhetens omfattande välfärdseffekter. Det är viktigt att sprida information, erfarenheter och lovande praxis som uppstått i synnerhet i utvecklingsprojekt men även i organisationernas övriga verksamhet och utnyttja dessa i en så stor utsträckning som möjligt.

Som ett gemensamt utvecklingsunderlag erbjuder programmet projekten ett starkare stöd för utveckling, uppföljning av resultat och effekter, förankring och även för inlärning.

För närvarande har STEA sex pågående egna understödsprogram.

Platsen är ledig II – understödsprogram för sysselsättning av ungdomar och personer med partiell arbetsförmåga 2018—2021

Understödsprogrammet samordnas av Nuorten Ystävät.

Mer information om de projekt som ingår i programmet

Ofta ställda frågor om understödsprogrammet Platsen är ledig

Understödsprogram teksti

De understödsprogram som inletts under 2018 är:

Värdefull – understödsprogram för att minska ojämlikheten  2018–2021

Understödsprogrammet samordnas av Suomen Setlementtiliitto

Mer information om de projekt som ingår i programmet

Grepp om livet – understödsprogram för livskompetens för äldre 2018—2021

Understödsprogrammet samordnas av Äldreinstitutets stiftelse

Mer information om de projekt som ingår i programmet

 SHM:s Finland 100-understödsprogram

År 2017 lanserade social- och hälsovårdsministeriet (SHM) tre nya understödsprogram för att uppmärksamma Finlands 100-årsjubileum.

Programmen är:

1. Understödsprogrammet Utrustad för livet – för minskad ojämlikhet.

Genom understödsprogrammet främjar man jämlika möjligheter för barn, unga och barnfamiljer, minskar ojämlikheten och förebygger att marginalisering överförs från en generation till nästa. Understödsprogrammet samordnas av Centralförbundet för Barnskydd.

Mer information om de projekt som ingår i programmet

2. Understödsprogrammet Fungera i arbetslivet – för ökad funktionsförmåga hos personer i arbetsför ålder

Understödsprogrammets målgrupper är finländare i arbetsför ålder, vars funktionsförmåga är försvagad eller riskerar att försvagas. Understödsprogrammet samordnas av Silta-Valmennusyhdistys ry.

Mer information om de projekt som ingår i programmet

3. Understödsprogrammet Organisation 2.0: med i förändringen – för likvärdighet i en digital omvärld

Understödsprogrammet stärker organisationernas roll och bildandet av nätverk av aktörer i samband med vård- och landskapsreformen samt till stöd för landskapens och kommunernas arbete för att främja social välfärd och hälsa. Programmet stödjer också medborgarnas likvärdiga möjligheter att delta och fungera som en del av nutidens informationssamhälle. Understödsprogrammet samordnas av SOSTE Finlands social och hälsa rf.

Mer information om de projekt som ingår i programmet