Vem kan söka

Vem kan söka intro

STEA-understöd kan beviljas allmännyttiga registrerade sammanslutningar och stiftelser med rättskapacitet för främjande av hälsa och social välfärd.

Vem kan söka understöd?

Understödsberättigade är till exempel de registrerade allmännyttiga föreningar som införts i föreningsregistret och de stiftelser som registrerats i stiftelseregistret och som har som avsikt att främja hälsa och social välfärd i Finland. STEA utvärderar understödsbehörigheten utifrån respektive aktörs stadgar.

STEA-understöd kan inte beviljas privatpersoner, statliga ämbetsverk, kommuner eller församlingar. Understöd beviljas inte yrkesutövare, bolag eller andelslag som eftersträvar ekonomisk vinst. Allmännyttiga andelslag och aktiebolag kan emellertid vara berättigade till understöd.

De aktörer som ansöker om understöd från STEA för första gången ska vid ansökan ha bevis på den redan utförda verksamheten (årsberättelse eller verksamhetsberättelse och bokslut över verksamheten under den föregående räkenskapsperioden).

STEA föreslår inte understöd för beviljande till Åland. Organisationer som är verksamma på Åland har möjlighet att ansöka om och få motsvarande understöd från PAF. Om en centralorganisation som får understöd och är verksam på fastlandet har en lokalförening på Åland, får centralorganisationen inte överföra det beviljade understödet från STEA till lokalföreningen på Åland. Däremot kan understöd från STEA indirekt också allokeras till en lokalförening på Åland, till exempel som funktionellt stöd och rådgivning eller material från centralorganisationen.

Sammanslutningar och stiftelser som registrerats utomlands beviljas inte STEA-understöd. Allmännyttiga sammanslutningar som registrerats i Finland kan ansöka om understöd för främjande av hälsa och välfärd hos utlandsfinländare. Den sökande ska ha etablerat sin ställning i mållandet för verksamheten och samarbeta med sådana intressentgrupper, lokala organisationer och myndigheter som är väsentliga för verksamheten. Projektet eller den riktade verksamheten ska gälla de utlandsfinländare som inte har möjlighet till motsvarande stöd via någon annan kanal.