Allmänna kostnader

Yleiskulut

De organisationer som inte får allmänt understöd (Ay-understöd) kan allokera organisationens allmänna kostnader, dvs. så kallade administrativa kostnader, till ett riktat verksamhetsunderstöd (Ak-understöd) eller projektunderstöd (C-understöd).

Organisationer som får allmänt understöd (Ay-understöd) ska täcka alla sina allmänna kostnader med det allmänna understödet.

STEA:s understöd ska allokeras till verksamhet som gagnar organisationens målgrupp, dvs. understödstagaren. Då ska de administrativa kostnaderna för understöden förbli moderata. Därför kan den faktiska totala summan av godtagbara allmänna kostnader utgöra högst 15 procent av de faktiska totala kostnaderna för Ak- eller C-understödet.

Som allmänna kostnader räknas sådana kostnader som inte direkt allokeras till vissa funktioner eller projekt.

Några av de mest typiska allmänna kostnaderna är kostnader kring organisationens allmänna administration och personal inom den allmänna administrationen (till exempel verksamhetsledare, bokförare, byråsekreterare) samt kostnader för ekonomiförvaltningen.

De allmänna kostnaderna ska

  • vara tydligt och motiverat allokerade
  • stämma överens med verksamhetens eller projektets budget (angiven under punkten delade allmänna kostnader i budgeten för understödsansökan)
  • vara separat dokumenterade (t.ex. verksamhetsledaren eller ekonomichefen har antecknat grunderna för hanteringen av de allmänna kostnaderna och organisationens styrelse har godkänt dem)
  • förbli på samma grund under hela året (med andra ord ska principerna och metoderna för utarbetande av kostnader tillämpas konsekvent från en räkenskapsperiod till en annan)

Dessutom ska de allmänna kostnaderna bygga på faktiska kostnader, som också kan bevisas.

Allmänna kostnader är inte:

  • lönekostnader för arbetstagare som anställts för den verksamhet eller det projekt som angetts i ansökan och godkänts i understödsbeslutet jämte lagstadgade bikostnader, rese-, utbildnings- och telefonkostnader samt andra motsvarande kostnader
  • upphandlingar för den aktuella verksamheten eller det aktuella projektet (materialköp samt externt köpta tjänster, med undantag av tjänster kring ekonomiförvaltningen)
  • kostnader för lokaler som verksamheten eller projektet använder
  • kostnader som uttryckligen uppstår från den aktuella verksamheten eller det aktuella projektet.

Mer information om hantering av de allmänna kostnaderna finns i de separata anvisningarna om allmänna kostnader i materialbanken.

Bekanta dig också med instruktionsvideon om allmänna kostnader på STEAs YouTube-kanal

STEA:s sakkunniga ger vid behov mer information om allokeringen av allmänna kostnader och deras godtagbarhet.